2 CORINTO 1 9

1Dai na kaipuhan na magsurat pa ako saindo dapit sa limos na itinatao sa mga banal duman sa Judea. 2Aram kong boot nindong magtabang, kaya ipinag-oorgulyo ko ini sa mga taga Macedonia. Sinasabihan ko sinda na kamong mga tugang sa Grecia andam nang magtabang poon pa kan sarong taon. An saindong pagkamaigot nakahiro sa kadaklan sainda. 3Ngunyan sinusugo ko an mga tugang na ini, tanganing an samong pag-orgulyo manongod saindo dapit sa bagay na ini dai magin sa tataramon sana. Boot kong magin andam kamong magtabang siring sa sinabi ko; 4ta tibaad mag-iriba sako an mga taga Macedonia dangan mahiling nindang bako kamong andam sa pagtabang, mapapasopog ako—dai na sabihon an magigin kasopogan nindo—huli sa sakong paniwala saindo! 5Naisipan kong paenoton sako na magdiyan saindo ining mga tugang sa pag-andam kan limos na ipinanuga nindo, tanganing andam na iyan pag-abot ko. Magpapahiling iyan na talagang tudok sa boot nindo an pagtao, bakong napiritan sana kamo. 6Giromdoma nindo ini: an nagtatanom nin dikit, dikit man an aanihon; an nagtatanom nin dakul, dakul man an aanihon. 7Kaya an lambang saro dapat na magtao sosog sa saiyang pinagmarahay, bakong tumang sa boot o napipiritan sana, huli ta an Dios namomoot sa maogmang paratao. 8An Dios makakatao saindo nin manlaen-laen na biyaya labi pa kan kaipuhan nindo, tanganing danay na igwa kamo kan gabos na kaipuhan nindo, asin sobra pa para sa lambang marahay nindong gibo. 9Siring sa nasusurat, “Orog siyang matinao sa mga dukha; an saiyang pagkamatinao nagdadanay sagkod pa man.” 10An Dios, na nagtatao nin banhi sa paratanom saka nin tinapay bilang kakanon, iyo man an matao saindo kan gabos na banhi na kaipuhan nindo. Papataluboon niya iyan, tanganing dakul an magin bunga kan saindong pagkamatinao. 11Payayamanon niya kamo sa gabos na bagay tanganing magin kamong orog na matinao asin dakul an magpapasalamat sa Dios kan mga itinao nindo sa paagi mi. 12Huli ta an tabang na ini na ginibo nindo bako sanang nakakahipno kan kakulangan kan mga banal, kundi nakakasadol man sainda na magpasalamat nin dakul sa Dios. 13Oomawon ninda an Dios huli ta an tabang na itinao nindo nagpapahiling na kamo talagang nag-ootob kan Marahay na Bareta ni Cristo. Oomawon man ninda an Dios huli kan dakulang ambag nindo sainda saka sa gabos. 14Kaya tudok sa pusong ipapamibi ninda kamo huli kan dakulang biyaya na ipinahiling nin Dios saindo. 15Magpasalamat kita sa Dios huli kan saiyang mayong kabaing na regalo sato!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\