2 JUAN 1

1Surat hale sa Magurang—Para sa namomotan na Babae na pinili nin Dios asin sa saiyang mga aki, na namomotan kong tunay saka namomotan man kan gabos na nakakamidbid kan katotoohan, 2huli ta an katotoohan nasa sato asin magdadanay sato sagkod pa man. 3Mapasato logod an biyaya, pagkaherak saka katoninongan na gikan sa Dios Ama saka ki Jesu-Cristo na Aki kan Ama huli sa katotoohan asin pagkamoot. 4Dakula an sakong kaogmahan kan mahiling ko an iba mong mga aki na namumuhay sa katotoohan, siring sa ipinagboot sato kan Ama. 5Kaya ipinapakiolay ko saimo, namomotan na Babae, na magkaminorootan kita gabos. Bako ining bagong togon, kundi dating togon na yaon na sato poon pa kan kita magtubod. 6An boot sabihon kan pagkamoot na ini iyo na mamuhay kita sosog sa mga togon nin Dios. An togon na nadangog nindo poon pa kaidto iyo ini: dapat na mamuhay kamo gabos sa pagkamoot. 7Dakul nang paradaya an nakalakop sa kinaban, mga tawong dai nag-aako na si Jesu-Cristo nagin tawo. An siring na tawo paradaya daka (saka) Anti-Cristo. 8Kaya maglikay kamo, tanganing dai mawara an saindong pinagpagalan, kundi makamtan nindo an bilog na balos saindo. 9An siisay man na dai nagdadanay sa katukdoan ni Cristo kundi minalampas diyan, mayo saiya an Dios; alagad an siisay man na nagdadanay sa katukdoan ni Cristo igwa kan Ama asin kan Aki. 10Kaya kun may magdiyan saindo na mayo kan katukdoan na ini, dai nindo siya pag-akoon sa saindong erokan o pagkomustahon. 11Huli ta an siisay man na magkomusta sa tawong iyan makakadamay man sa maraot na ginigibo niya. 12Dakul pa an dapat kong sabihon saindo, alagad habo kong ipaagi iyan sa surat, kundi nagmamawot akong magdalaw saindo dangan makipag-olay saindo nin personal, tanganing magin bilog an satong kaogmahan. 13An mga aki kan Tugang mong Babae, na pinili man nin Dios, nangongomusta saindo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\