2 PEDRO 1

1Surat hale ki Simon Pedro na sorogoon saka apostol ni Jesu-Cristo. Para sa mga tinawan nin pagtubod na arog kahalaga kan samong pagtubod huli sa katanosan nin satong Dios asin ni Jesu-Cristo na satong Paraligtas. 2Magsupay logod saindo an biyaya asin an katoninongan huli kan saindong pakamidbid sa Dios asin ki Jesus na satong Kagurangnan. 3Huli kan saiyang Diosnon na kapangyarihan, tinawan kita nin Dios kan gabos tang kaipuhan tanganing mamuhay na banal sa paagi kan satong pakamidbid ki Jesus, na iyo an nag-apod sato na makihiras sa saiyang kamurawayan asin karahayan. 4Sa paaging ini itinao niya sato an saiyang mga panuga na orog kadakula saka mahalaga, tanganing huli kaiyan makalikay kamo sa mga maraot na kamawotan na nasa kinaban asin magin kamong kahiras kan naturalesa nin Dios. 5Huli kaini hingowahon nindong ikadagdag an karahayan sa saindong pagtubod; sa karahayan, ikadagdag an pakaaram; 6sa pakaaram, an pagpupugol sa sadiri; sa pagpupugol sa sadiri, an pakatagal; sa pakatagal, an kabanalan; 7sa kabanalan, an pagmakulog sa mga tugang; dangan sa pagmakulog sa mga tugang, idagdag an pagkamoot. 8Kun yaon saindo asin nagsusupay saindo an mga ini, magigin makosog kamo saka magigin mabinunga an pakamidbid nindo ki Jesu-Cristo na satong Kagurangnan. 9Alagad an siisay man na mayo kan mga bagay na ini, garo sarong buta o harap; nalilingawan niya na pinatawad na siya kan mga kasalan niya kaidto. 10Kaya, mga tugang, orog na magmahigos kamo sa pagpatotoo na talagang inapod saka pinili kamo nin Dios. Kun gibohon nindo ini dai kamo mahuhulog sa kasalan. 11Sa paaging ini papalaogon kamo sa daing kataposan na Kahadean kan satong Kagurangnan asin Paraligtas na si Jesu-Cristo. 12Kaya dayaday kong pinapagiromdom kamo kan mga bagay na ini maski ngani dati na nindong aram, saka masarig na an pagkamugtak nindo sa katotoohan na inako nindo. 13Sa paghona ko, tama na ipagiromdom ko saindo an mga bagay na ini, mantang buhay pa ako, 14huli ta aram ko na dai na ako mahahaloy sa buhay na ini, siring sa ipinahayag sako ni Jesu-Cristo na satong Kagurangnan. 15Kaya gigibohon ko an gabos kong makakaya tanganing kun ako gadan na, danay nindong magiromdoman an mga bagay na ini. 16An ipinahayag mi saindo dapit sa kapangyarihan asin pagdatong ni Jesu-Cristo na satong Kagurangnan bakong gikan sa mga osipon na inimbento sana, huli ta mga saksi kami kan saiyang kamahalan! 17Nahiling mi siya kan inako niya sa Dios Ama an kaomawan asin kamurawayan, dangan nadangog mi an tingog kan Dakulang Kamurawayan kan magtaram siya, “Ini an namomotan kong Aki na ikinakaogma ko!” 18Nadangog mi an boses na idto na hale sa langit, huli ta kairiba kami kan Kagurangnan duman sa banal na bukid. 19Kaya nag-orog an samong pagsarig sa mga ipinahayag kan mga propeta. Marahay para saindo na pahalagahan an pahayag na iyan—iyan garo sarong ilawan na nagliliwanag sa madiklom na lugar, sagkod na magbanaag an Aldaw asin magliwanag an bitoon na makaaga sa saindong mga puso. 20Alagad enot sa gabos dapat na maaraman nindo na an pagpaliwanag kan propesiya sa mga Kasuratan bakong sosog sana sa sadiring interpretasyon nin lambang saro. 21Huli ta mayo nin propesiya na gikan sa kabotan kan tawo; kundi sa irarom kan kapangyarihan kan Espiritu Santo, an mga tawo nagtataram kan mensahe na hale sa Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\