2 PEDRO 2

1Kun kaidtong panahon may nagluwas na mga bakong tunay na propeta sa mga tawo, siring man may maluwas na mga bakong tunay na paratukdo diyan saindo. Hilom na itutukdo ninda an mga nakakaraot saka salang doktrina; nenegaran ninda an Kagurangnan na nagtubos sainda. Dahel kaiyan, biglang maabot sainda an kapahamakan. 2Alagad dakul an masunod kan saindang ginigibong karompotan; dahel kan saindang gibo papakaraoton kan mga tawo an Dalan nin katotoohan. 3Huli sa saindang kapasloan, dadayaon ninda kamo sa paagi nin putik na katukdoan; alagad haloy nang andam an hatol sa sainda asin an magadan sainda dai nagtotorog! 4Dai pinaligtas nin Dios an mga anghel na nagkasala, kundi ihinulog sinda sa impyerno, na duman nakakadenahan sinda sa kadikloman saka naghahalat kan Aldaw nin Paghukom. 5An kinaban kaidto dai man pinaligtas nin Dios, kundi pinalantopan niya nin baha an mga maraot na tawo. Si Noe sana na naghulit dapit sa katanosan an nakaligtas, kaiba an pito katawo. 6Pinadusahan man nin Dios na magin abo an mga syudad nin Sodoma saka Gomorra nganing ipahiling an mangyayari ngapit sa mga tawong maraot. 7Alagad ilinigtas nin Dios si Lot, sarong marahay na tawo na nagmondo dahel sa karompotan kan mga maraot na tawo. 8Aroaldaw an marahay na tawong ini, na nag-eerok kaiba ninda, nagtios nin makuri dahel sa mga nahiling saka nadangog niyang mga karatan na ginigibo ninda. 9Kaya an Kagurangnan tataong magligtas kan mga tawong diosnon sa mga pagbalo sainda, dangan tataong magpadusa sa mga maraot na tawo sagkod sa Aldaw nin Paghukom. 10Papadusahan nin Dios orog na idtong mga nagsusunod kan saindang maating mga kamawotan nin laman, asin nagsisikwal kan kapangyarihan nin Dios. An mga bakong tunay na paratukdong ini mapangahas, hambogon asin mayong paggalang sa mga halangkaw na kapangyarihan sa kalangitan. 11Mantang an mga anghel na mas makosog saka mas mapangyari ki sa sainda, dai nangahas na magsumbong sainda na may pagtuya-tuya sa atubang nin Kagurangnan; 12alagad an mga tawong ini minahiro na garo mayong isip, arog kan lalaw na hayop na inogbon tanganing dakopon saka bunoon. Pinag-oolog-olog ninda an mga bagay na dai ninda nasasabotan. Kaya mapapahamak sinda arog kan lalaw na mga hayop; 13babayadan ninda nin kasakitan an mga kasakitan na ginibo ninda sa iba. Ikinakaogma ninda an pagsunod sa anoman na kamawotan kan saindang hawak maski sa kaliwanggan nin aldaw; makasosopog asin makawawara nin onra na makisabay sinda saindo na magkakan, mantang naoogma sinda sa mga pagdaya ninda! 14An saindang mga mata pano nin pagsambay; mga tawong daing sukol an pagkawili sa kasalan. Dinadagka nindang magkasala an mga maluyang tawo. An saindang mga puso tood na sa kapasloan. Minaldisyon na sinda nin Dios! 15Nagsuhay sinda sa tanos na dalan kaya nalagalag; sinunod ninda an dalan ni Balaam na aki ni Beor, na namoot sa kwarta na tandan sa paggibo nin maraot. 16Alagad tinuyaw siya kan asno niya huli kan saiyang kasalan. Nagtaram ini na garo tawo, saka inontok an karungawan kan propeta. 17An mga tawong ini garo nagmarang burabod, saka mga panganoron na ipinapadpad nin makosog na doros; an Dios may inandam nang madiklom na kairaroman para sainda. 18Halangkaw sindang manaramtaram alagad mayong laog; dinadagka ninda sa paagi kan mga karompotan nin laman an mga dai pa nahaloy na makasuhay sa kaibahan kan tawong sala an pamumuhay. 19Nanunuga sindang tatawan an mga ini nin katalingkasan; alagad sinda mismo mga oripon nin pamumuhay na maati—huli ta an sarong tawo oripon kan anoman na nakadaog saiya. 20Kun an sarong tawo nakadulag na sa karatan kaining kinaban, huli sa pakaaram niya dapit ki Jesu-Cristo na satong Kagurangnan saka Paraligtas, dangan magpadakop giraray asin magpadaog sa mga karatan na iyan, an siring na tawo mahuhulog sa mas maraot na kamugtakan ki kan enot. 21Mas marahay pa logod kun dai siya nakaaram kan dalan nin katanosan ki kan pakatapos na maaraman niya iyan, magtalikod siya sa banal na togon na itinao saiya. 22An nangyari saiya nagpapatotoo sa kasabihan, “An ayam minabalik giraray sa isinuka niya,” asin “An orig na lininigan na, minaligid sa lamaw.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\