2 PEDRO 3

1Namomotan kong mga tugang, ini an ikaduwang surat na ipinapadara ko saindo. Sa duwa kong surat, hiningowa kong pukawon saindo an malinig na pag-isip huli sa pagpagiromdom saindo kan mga bagay na ini. 2Boot kong giromdomon nindo an mga sinabi kaidto kan mga banal na propeta, saka an togon kan Kagurangnan asin Paraligtas na itinukdo saindo kan mga apostol nindo. 3Enot sa gabos, dapat nindong masabotan na sa mga huring aldaw, may mga paraolog-olog na madatong, mga tawo na nabubuhay sosog sa mga kamawotan kan saindang laman. 4Mahapot sinda, “Bakong nanuga si Cristo na mabalik? Haen siya? Nagadan na an satong mga ginikanan, alagad dai man nin nabago poon kan lalangon an kinaban!” 5Talagang tinutuyo nindang dai pahalagahan an katotoohan, na huli sa tataramon nin Dios kaidto, nalalang an langit asin an daga. An daga nahaman hale sa tubig asin huli sa tubig. 6Huli man sa tubig—an dakulang baha—nalaglag an daan na kinaban. 7Huli man sa pagboot nin Dios, an langit saka an daga na yaon ngunyan, natatagama para sa kalayo na iyo an matutong kaiyan sa Aldaw nin Paghukom asin nin pagtunaw sa gabos na maraot na tawo. 8Namomotan kong mga tugang, dai nindo paglingawan an katotoohan na ini: na sa Kagurangnan, an sarong aldaw kabaing sa sangribong taon; asin an sangribong taon siring sa sarong aldaw. 9An Kagurangnan dai naghahaloy sa pag-otob kan saiyang mga panuga, bakong siring sa paghona kan iba. Kundi matinios siya para saindo, huli ta habo niyang may mapahamak, kundi boot niyang magsolsol an gabos. 10Alagad an Aldaw nin Kagurangnan maabot siring sa pag-abot nin sarong parahabon. Sa Aldaw na iyan mapapara an kalangitan kasabay an makosog na ribok. Dangan an aldaw, an bulan saka an mga bitoon sa kalangitan matutunaw sa kalayo, siring man an daga saka an gabos na yaon diyan. 11Ngunyan, huli ta an gabos na bagay matatapos sa siring na paagi, magin anong klaseng tawo kamo dapat? Dapat kamong magin banal asin maki-Dios, 12mantang naghahalat saka maigot na nagmamawot kamo kan Aldaw nin Dios, an aldaw na an kalangitan asin an gabos na yaon diyan matutunaw sa kalayo. 13Alagad naghahalat kita kan ipinanuga nin Dios na bagong kalangitan asin bagong daga saen mag-eerok an katanosan. 14Kaya mga namomotan, mantang naghahalat kamo kan Aldaw na iyan, hingowahon nindong magin malinig kamo o mayong kaninan sa atubang nin Dios asin namumuhay kamo sa katoninongan. 15Giromdoma nindo na an pagkamatinios nin Kagurangnan sarong oportunidad na itinatao saindo nganing makaligtas kamo, siring kan isinurat saindo ni Pablo na satong namomotan na tugang, sosog sa kadonongan na itinao saiya nin Dios. 16Sa gabos na surat niya saindo dapit sa mga bagay na ini, iyan an danay niyang sinasabi. Igwa nin nagkapirang bagay sa mga surat niya na masakit saboton; ini tinatawan nin salang kahulogan kan mga mangmang saka maluluya. Siring man kaiyan an ginigibo ninda sa ibang kabtang kan mga Kasuratan, kaya sinda mismo an nagdadara nin kapahamakan sa sadiri ninda. 17Alagad kamo, mga tugang, aram na nindo an mga bagay na ini, kaya mag-ingat kamo tanganing dai kamo madara kan mga sala kan mga tawong maraot, dangan mahale sa ligtas na namumugtakan nindo ngunyan. 18Magpadagos kamong magtalubo sa biyaya saka pakaaram dapit sa satong Kagurangnan asin Paraligtas na si Jesu-Cristo. Mapasaiya an kamurawayan ngunyan asin sagkod pa man! Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\