2 TESALONICA 1

1Surat na hale ki Pablo, Silas, asin Timoteo, para sa simbahan sa Tesalonica, na sadiri nin Dios na satong Ama asin ni Jesu-Cristo na Kagurangnan: 2Mapasaindo logod an biyaya asin an katoninongan nin Dios Ama asin ni Jesu-Cristo na Kagurangnan. 3Mga tugang, dapat nyamong pasalamatan an Dios sa gabos na oras para saindo. Maninigong gibohon mi ini, huli ta orog na nagkokosog an saindong pagtubod asin nag-oorog an pagkaminootan nindo. 4Ipinag-oorgulyo mi kamo sa mga simbahan nin Dios, huli kan saindong pakatagal asin pagtubod sa atubang nin mga kasakitan asin pagtios na saindong inaagihan. 5An mga bagay na ini nagpapahiling na matanos an paghukom nin Dios, tanganing magkanigo kamo kan Kahadean nin Dios na iyo an dahelan kan pagtios nindo. 6Gigibohon nin Dios an tama; papasakitan niya an mga nagpapasakit saindo. 7Kamo na nagtitios tatawan niya nin kapahingaloan kaiba nyamo, pagdatong kan Kagurangnan na Jesus hale sa langit sa naglalaad na kalayo kaiba an saiyang mapangyaring mga anghel, 8nganing padusahan an mga habong magmidbid sa Dios saka an mga dai nagkukuyog kan Marahay na Bareta ni Jesus na Kagurangnan. 9Papadusahan sinda nin kapahamakan na mayong kataposan, hahaleon sa atubang nin Kagurangnan asin sa saiyang mamurawayon na kapangyarihan. 10Mangyayari iyan sa Aldaw na an Kagurangnan pamurawayon kan saiyang mga banal, asin omawon kan gabos na nagtutubod. Kamo man makakaiba ninda, huli ta nagtubod kamo kan mensaheng dinara mi saindo. 11Ini an dahelan kun tadaw ta danay mi kamong ipinapamibi, tanganing gibohon nin Dios na magin maninigo kamo sa saiyang pag-apod. Papangyarihon logod nin Dios an gabos nindong marahay na mawot sa paagi kan saiyang kapangyarihan, asin mahaman an mga trabaho na ginigibo nindo dahel sa pagtubod. 12Sa siring na paagi, an ngaran kan satong Kagurangnan na Jesus papamurawayon sa saindo, asin kamo sa saiya, huli sa biyaya nin satuyang Dios asin ni Jesu-Cristo na satong Kagurangnan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\