2 TESALONICA 2

1Dapit sa pagdigdi ni Jesu-Cristo na satong Kagurangnan asin sa satong pagtiripon tanganing magsabat saiya, nakikimaherak ako saindo, mga tugang, 2na dai tolos kamo maribong o mahandal huli kan osipon na nag-abot na an Aldaw nin Kagurangnan, sa paghona na ipinagpropesiya mi iyan, ipinaghulit, o sinurat. 3Dai kamo magpadaya sa kiisay man sa anoman na paagi. Huli ta bago umabot an Aldaw na iyan mangyayari ngona an huring pagrebelde tumang sa Dios asin matunga ngona an Maraot na itinalaga sa impyerno. 4Sasalungaton niya an pinagsasabing dios-dios o an mga bagay na pinagsasamba, asin ilalangkaw niya an saiyang sadiri. Lalaogon niya an Templo nin Dios, matukaw duman dangan ipapahayag niya na siya an Dios. 5Dai daw nindo nagigiromdoman na sinabi ko na ini saindo kan yaon pa ako saindo? 6Alagad may sarong bagay na nakakaolang kaya dai pa ini nangyayari; aram na nindo kun ano iyan na nakakaolang. Pag-abot kan tamang panahon, matunga an Maraot. 7An Tampalasan nagtatrabaho na, alagad an dapat na mangyari dai pa mangyayari sagkod na haleon an nag-oolang kaiyan. 8Dangan matunga an Maraot, alagad gagadanon siya kan hinangos kan Kagurangnan na Jesus asin tutunawon siya kan saiyang mamurawayon na pagpahiling sa oras nin saiyang pagdatong. 9An Maraot madigdi na may kapangyarihan ni Satanas dangan maggigibo nin manlaen-laen na bakong tunay na mga milagro saka mga ngangalasan. 10Gagamiton niya an gabos na pandaya sa mga tawong mapapahamak. Mapapahamak sinda huli ta dai ninda inako asin dai namotan an katotoohan na makakaligtas sainda. 11Huli kaini ipapairarom sinda nin Dios sa kapangyarihan kan maraot, tanganing mapatubod sinda sa kaputikan. 12An bunga kaiyan, papadusahan idto gabos na dai nagtubod kan katotoohan kundi nag-ogma sa kasalan. 13Danay kaming magpasalamat sa Dios para saindo, mga tugang na namomotan kan Kagurangnan. Nagpapasalamat kami huli ta pinili kamo nin Dios bilang enot na ililigtas sa paagi kan kapangyarihan kan Espiritu, na nagpapabanal saindo huli kan saindong pagtubod sa katotoohan. 14Inapod kamo nin Dios para sa bagay na ini sa paagi kan Marahay na Bareta na ipinaghulit mi saindo; inapod niya kamo tanganing magkaigwa kamo nin kabtang kan kamurawayan ni Jesu-Cristo na satong Kagurangnan. 15Kaya, mga tugang, magdanay kamong pusog; padagos kamong magtubod kan mga katotoohan na itinukdo mi saindo sa tataramon o sa surat. 16Rangahon man logod kamo saka pakosogon an boot nindo ni Jesu-Cristo na satong Kagurangnan asin nin Dios na satong Ama, na namoot sato, na sa saiyang biyaya nagtao sato nin daing kataposan na kosog nin boot asin pusog na paglaom, tanganing danay kamong makagibo asin makasabi kan gabos na marahay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\