2 TESALONICA 3

1Sa kataposan, mga tugang, ipamibi nindo kami tanganing an mensahe nin Kagurangnan makalakop tolos asin akoon, arog kan pag-ako nindo kaiyan. 2Ipamibi man nindo na iligtas kami nin Dios sa mga tampalasan asin maraot na tawo, huli ta bakong gabos na tawo igwa nin pagtubod. 3Alagad maimbod an Kagurangnan. Papakosogon niya kamo saka ililikay sa Maraot. 4Nananarig kami sa Kagurangnan dapit saindo, na ginigibo asin padagos nindong gigibohon an mga ipinagboot mi saindo. 5Antabayan logod kamo nin Kagurangnan pasiring sa pagkamoot nin Dios asin sa pakatagal ni Cristo. 6Mga tugang, sa ngaran ni Jesu-Cristo na satong Kagurangnan, pinagbobotan mi kamo na likayan an mga tugang na hugakon saka dai nagsusunod kan mga itinukdo mi sainda. 7Aram na nindo na dapat nindo kaming arogon. Bako kaming mga hugakon kan yaon pa kami saindo. 8Dai kami nagkakan kan tinapay nin siisay man na dai mi binayadan, kundi nagtrabaho kami saka nagpagal aldaw-banggi tanganing dai kami magin pagabat sa kiisay man saindo. 9Maski igwa kami nin deretso na maghagad nin tabang saindo, dai mi iyan ginibo kundi nagtrabaho kami tanganing magin arogan nindo. 10Huli ta kan kami kaiba pa nindo, sinabi mi saindo na, “An siisay man na habong magtrabaho, dai dapat pakakanon.” 11Sinasabi mi ini huli ta nadangog mi na may mga hugakon diyan saindo na mayong ginigibo kundi makiaram sa buhay nin iba. 12Sa ngaran ni Jesu-Cristo na Kagurangnan, pinagbobotan asin pinapatanidan mi an siring na mga tawo na magtrabaho nin marahay saka maghanap kan sadiring ikabubuhay. 13Mga tugang, dai kamo dapat mapagal sa paggibo nin karahayan. 14Kun igwa nin habong magkuyog sa sinasabi mi sa surat na ini, tandaan nindo siya dangan likayan tanganing masopog siya. 15Alagad dai nindo siya ibilang na sarong kaiwal, kundi patanidan nindo siya siring sa tugang. 16Tawan logod kamo nin katoninongan sa gabos na oras asin gabos na paagi kan mismong Kagurangnan nin katoninongan. Mapasaindo gabos an Kagurangnan. 17Ako mismo an nagsusurat kan mga tataramon na ini: Ako, si Pablo, nangongomusta saindo. Arog kaini an pirma ko sa gabos kong surat. Arog kaini an pagsurat ko. 18Mapasaindo logod an biyaya ni Jesu-Cristo na satong Kagurangnan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\