2 TIMOTEO 1

1Surat na hale ki Pablo na apostol ni Cristo Jesus huli sa kabotan nin Dios, asin sinugo tanganing magbalangibog kan ipinanugang buhay na nasa sato diyan ki Cristo Jesus. 2Para ki Timoteo na namomotan kong aki: Mapasaimo logod an biyaya, pagkaherak asin katoninongan kan Dios Ama saka ni Cristo Jesus na satong Kagurangnan. 3Nagpapasalamat ako sa Dios, na sakong pinaglilingkodan sa malinig na konsyensya, siring kan paglingkod kan sakong mga ginikanan, mantang ginigiromdom taka sa danay kong pagpamibi. 4Nagigiromdoman ko an mga pagluha mo, kaya aldaw-banggi akong nagmamawot na mahiling ka, tanganing mapano ako nin kaogmahan. 5Nagigiromdoman ko an tunay mong pagtubod, siring kan pagtubod kan saimong lola na si Loida asin kan saimong ina na si Eunice. Naniniwala ako na igwa ka man kan siring na pagtubod. 6Kaya pinapagiromdom taka na orog mong gamiton an regalong itinao saimo nin Dios kan iduta ko saimo an mga kamot ko. 7Huli ta an Espiritu na itinao sato nin Dios bakong nagpapatalaw sato kundi pinapano kita nin kapangyarihan, pagkamoot asin pagpugol sa sadiri. 8Kaya dai ka masopog na magpatotoo para sa satong Kagurangnan; dai mo man ako ikasopog, ako na nabibilanggo para saiya. Kundi akoon mo an saimong kabtang sa mga kasakitan dahel kan Marahay na Bareta, sa tabang kan kapangyarihan nin Dios. 9Ilinigtas niya kita saka inapod tanganing magin sadiri niya, bakong huli kan ginibo ta, kundi huli sa sadiri niyang katuyohan asin biyaya. An biyayang ini itinao niya sato ki Cristo Jesus bago magpoon an panahon, 10alagad ipinahayag na ngunyan sato huli kan pag-abot kan satong Paraligtas na si Cristo Jesus. Dinaog niya an kapangyarihan nin kagadanan; sa paagi kan Marahay na Bareta, ipinahayag niya an buhay na daing kataposan. 11Pinili ako nin Dios na magin parabalangibog, apostol asin paratukdo kan Marahay na Bareta; 12iyan an dahelan kaya nagtitios ako kan mga bagay na ini. Alagad dai ako nasosopog huli ta midbid ko an sakong tinutubod, asin naniniwala ako na iingatan niya sagkod sa huring Aldaw an ipinaniwala niya sakuya. 13Gibohon mong arogan an mga itinukdo ko saimo, asin magdanay ka sa pagtubod saka sa pagkamoot na inako ta diyan ki Cristo Jesus. 14Sa tabang kan Espiritu Santo na nag-eerok sato, ingatan mo an katotoohan na ipinaniwala saimo. 15Aram mo na binayaan ako kan gabos na nasa Asia, kaiba si Figelo saka si Hermogenes. 16Maherakan logod nin Kagurangnan an pamilya ni Onesiforo, huli ta dakul na beses niya akong rinanga. Dai niya ikinasopog na nasa bilanggoan ako, 17kundi pag-abot niya sa Roma hinanap tolos ako sagkod na nakua niya ako. 18Maherakan logod siya nin Kagurangnan sa huring Aldaw. Aram mo nin marahay an ginibo niya para sako duman sa Efeso.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\