2 TIMOTEO 2

1Aki ko, magin makosog ka huli sa biyaya na yaon ki Cristo Jesus. 2An mga katukdoan na nadangog mong ipinahayag ko sa atubang nin dakul na saksi, itukdo mo man sa mga tawong masasarigan, na makakatukdo man sa iba. 3Tioson mo an mga kasakitan na kahirasan mo, siring sa sarong maimbod na soldados ni Cristo Jesus. 4An soldados na naglilingkod sa hukbo dai nakikiaram sa mga bagay na sibil, huli ta an kamawotan niya iyo an pagpaogma sa saiyang opisyal. 5Siring man, an parakawat dai nagkakamit nin premyo kun dai siya magkuyog kan mga pagsusundon sa karawat. 6An paraomang nagtatrabaho nin maigot dapat iyo an enot na mag-ako kan kahirasan sa inani. 7Pag-isip-isipa an sakong mga sinasabi, huli ta tatabangan ka nin Kagurangnan na makasabot kan gabos na bagay. 8Giromdoma si Jesu-Cristo na binuhay liwat sa mga gadan, gikan ki David. Iyan an Marahay na Bareta na ipinaghuhulit ko. 9Huli sa Marahay na Bareta, nagdudusa ako; nakakadenahan na garo sarong kriminal. Alagad an tataramon nin Dios dai nakakadenahan, 10kaya tinitios ko ini gabos para sa mga banal nin Dios, tanganing sinda man magkamit kan kaligtasan na yaon ki Cristo Jesus, asin magdadara sainda sa daing kataposan na kamurawayan. 11An kasabihan na ini totoo: “Kun kita nagadan kaiba niya, mabubuhay man kita kaiba niya; 12kun kita makatagal, maghahade man kita kaiba niya; kun negaran ta siya, nenegaran man niya kita; 13kun kita bakong maimbod, siya nagdadanay na maimbod, huli ta dai siya makakanegar sa sadiri niya.” 14Pagiromdomon mo kaini an mga paratubod asin patanidan mo sinda sa atubang nin Dios na dai magparadiriskutiran dapit sa mga tataramon, huli ta dai man iyan nagtatao nin karahayan, kundi minaraot sana kan mga nagdadangog. 15Giboha an saimong makakaya tanganing maoyonan ka nin Dios, bilang sarong paralingkod na dai nasosopog kan saiyang trabaho, asin sarong paratukdo kan mensahe nin katotoohan sa tamang paagi. 16Likayan mo an orolay na mayong paggalang sa Dios, huli ta iyo iyan an magigin dahelan nin pagharayo kan mga tawo sa Dios. 17An siring na katukdoan nakakaagid sa panot na sige an dakula. Duwa kan mga paratukdong ini iyo si Himeneo saka si Fileto, 18na nagbaraya na kan dalan nin katotoohan. Pinapaluya ninda an pagtubod kan iba huli kan sinasabi ninda na an satong pagkabuhay liwat nakaagi na. 19Alagad masarig an pundasyon na ibinugtak nin Dios, asin nasusurat sa ibabaw kaiyan an mga tataramon na ini: “Midbid nin Kagurangnan an mga tawong sadiri niya” asin, “An siisay man na nag-aapod sa ngaran nin Kagurangnan kaipuhan maglikay sa karatan.” 20Sa sarong dakulang harong igwa nin gabos na klaseng plato saka mangko. An iba gibo sa bulawan o plata, an iba gibo sa kahoy o laboy. An iba ginagamit para sa mga espesyal na okasyon, an iba para sa aroaldaw na gamit. 21Garo kita mga plato saka mangko. An siisay man na naghuhugas kan sadiri niyang ati, itatagama nganing gamiton sa espesyal na katuyohan, kinonsagra saka maninigong gamiton kan kagsadiri kan harong dangan andam para sa anoman na gibong marahay. 22Kaya maglikay ka sa mga kamawotan na sa hoben. Hingowahon mong makamtan an katanosan, pagtubod, pagkamoot, asin katoninongan, kaiba kan mga tawong malinig an puso na naghahagad nin tabang sa Kagurangnan. 23Likayan mo an lolong saka mayong halagang pasuruhay; aram mo na an mga iyan minatapos sa iriwal. 24An sorogoon nin Kagurangnan bakong parapakiiwal. Dapat siyang magin maboot sa gabos na tawo, marahay na paratukdo asin matinios, 25patin mahuyo maski kun nagsasagwe kan saiyang mga kalaban, huli ta tibaad pa tawan sinda nin Dios nin oportunidad na makapagbakle saka makamidbid kan katotoohan. 26Dangan mabalik an saindang tamang kaisipan; makakadulag sinda sa padaya kan Diablo, na nagdakop sainda nganing magkuyog kan saiyang kabotan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\