2 TIMOTEO 3

1Tandaan mo na magkakaigwa nin masakit na mga panahon sa huring mga aldaw. 2An mga tawo magigin makasadiri, makikwarta, mapaabaw-abaw, mapalangkaw; sinda magigin paramuda, masombikal sa mga magurang, dai tataong magromdom nin utang na boot, saka daing Dios na minimidbid; 3sinda magigin makuri, mayo nin pagkaherak, parapakaraot, maisog, saka maringis; ikakaongis ninda an marahay; 4sinda magigin parapasaluib, daing ingat, orgulyoso saka papaorogon ninda an kaogmahan sa kinaban ki sa Dios; 5magsusunod kan panluwas na tanda kan satong relihiyon, alagad nenegaran ninda an tunay na kapangyarihan kaiyan. Likayan mo an siring na mga tawo. 6An iba sainda minalaog sa mga harong saka binibihag ninda an mga babaeng maluya, na dati nang nagagabatan kan saindang mga kasalan asin inooripon kan manlaen-laen na kamawotan— 7mga babaeng naghihingowang makanood alagad dai nanggad makakamidbid kan katotoohan. 8Siring na si Janes saka si Jambres nagtumang ki Moises, an mga tawong ini minasalungat man sa katotoohan—mga tawong maati an isip, asin bakong tunay an pagtubod. 9Alagad dai sinda makakapadagos kan ginigibo nindang maraot, huli ta masusudya kan gabos an saindang kalolongan, arog man kan nangyari ki Janes saka ki Jambres. 10Alagad nagsunod ka kan sakong katukdoan, gibo asin katuyohan sa buhay; aram mo an sakong pagtubod, pakatios, pagkamoot, pakatagal, 11an mga pagpasakit sako saka an sakong mga tinios. Aram mo an gabos na nangyari sako sa Antiokia, sa Iconio, saka sa Listra, patin an mangirhat na mga kasakitan na tinios ko. Alagad kinalda ako nin Kagurangnan sa gabos na ini. 12An gabos na boot mabuhay na banal kaiba ni Cristo Jesus papasakitan, 13mantang an mga tawong maraot asin parasagin-sagin, padagos na magigin maraot, mga nandadaya saka nadadaya. 14Alagad ika, magdanay ka sa mga katotoohan na saimong nanodan saka tinubod, huli ta aram mo kun siisay an nagtukdo kaiyan saimo. 15Poon kan aki ka pa, tatao ka na kan mga Banal na Kasuratan, na magtutukdo saimo nin kadonongan para sa kaligtasan huli sa pagtubod ki Cristo Jesus. 16An gabos na Kasuratan ipinasabong nin Dios; magagamit iyan sa pagtukdo kan katotoohan, pagtuyaw kan sala, pagtanos nin ugale saka sa pagtukdo kan matanos na pamumuhay, 17tanganing an tawong naglilingkod sa Dios magin sangkap asin andam sa paggibo kan gabos na karahayan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\