2 TIMOTEO 4

1Sa atubang nin Dios asin ni Cristo Jesus na iyo an mahukom kan mga nabubuhay pa sagkod kan mga nagadan na, asin huli ta maabot siya tanganing maghade, sinasadol taka 2na ipaghulit mo an mensahe, magmaigot ka sa pagpahayag kaiyan, nasa panahon man o bako; mandagka ka, magsagwe, saka magsadol; gabos gibohon na may kahoyoan asin tanganing makatukdo. 3Maabot an panahon na dai na magdadangog an mga tawo kan totoong katukdoan, kundi magsusunod kan sadiri nindang kamawotan. Matipon sinda nin dakul na tawong magtutukdo sainda kan boot sana nindang madangog. 4Babayaan ninda an paghinanyog kan katotoohan asin madangog sa mga leyenda. 5Alagad magdanay ka sanang masarig sa gabos na oras; tioson mo an kasakitan, gibohon mo an trabaho nin sarong parabalangibog kan Marahay na Bareta, asin otobon mo an bilog mong katongdan bilang sorogoon nin Dios. 6Dapit sa sakuya, nagdatong na an oras na ako iatang; nag-abot na an oras kan paghale ko sa kinaban. 7Nakilaban ako nin marahay, natapos ko na an pagdalagan, asin nagdanay akong maimbod sa pagtubod. 8Kaya ngunyan naghahalat na sako an korona nin katanosan na itatao sako sa Aldaw na idto nin Kagurangnan, an matanos na hukom, itatao bako sana sako, kundi sa gabos na dahel sa pagkamoot naghahalat kan saiyang pagdatong. 9Hingowahon mong magdigdi sako sa madaling panahon. 10Namoot na si Demas sa gawe kan kinaban, kaya binayaan niya ako; nagduman siya sa Tesalonica. Si Crescente nagduman sa Galacia, asin si Tito sa Dalmacia. 11Si Lukas na sana an kaiba ko. Kuahon mo si Markos dangan ipag-iba mo siya, huli ta matatabangan niya ako sa trabaho ko. 12Sinugo ko si Tiquico sa Efeso. 13Pagdigdi mo, darahon mo an sakong alikboy na nawalat ko ki Carpo duman sa Troas; darahon mo man an mga libro ko, orog nang gayo idtong gibo sa anit. 14Dakulang karatan an ginibo sako ni Alejandro na panday nin mga metal; babalosan siya nin Kagurangnan sosog sa saiyang ginibo. 15Mag-ingat ka man saiya, huli ta tumang nanggad siya sa ipinagtutukdo ta. 16Mayo lamang nin nagdamay sako sa enot kong pagdepensa; binayaan ako kan gabos. Patawadon logod sinda nin Dios! 17Alagad dinamayan ako kan Kagurangnan saka tinawan nin kosog sa pagbalangibog kan Marahay na Bareta sa mga pagano, kaya nakaligtas ako sa kagadanan. 18Ililigtas ako nin Kagurangnan sa gabos na maraot, asin dadarahon niya ako sa saiyang kamurawayan sa langit. Mapasaiya an kamurawayan sagkod lamang! Amen. 19Kinokomusta ko si Priscila asin si Aquila, saka an pamilya ni Onesiforo. 20Si Erasto nawalat sa Corinto; si Trofimo binayaan ko sa Mileto huli ta naghehelang siya. 21Hingowahon mong makadigdi bago magtiglipot. Nangongomusta saimo si Eubulo, si Pudente, si Lino, si Claudia asin an gabos na tugang. 22Mapasaimong espiritu an Kagurangnan. An biyaya nin Dios mapasaindo gabos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\