3 JUAN 1

1Surat hale sa Magurang—Para ki Gayo na tunay kong namomotan. 2Namomotan kong tugang, ipinapamibi ko na mapakarahay ka sa gabos na bagay saka magkaigwa ka nin marahay na hawak siring na aram kong marahay man an saimong kalag. 3Dakula an kaogmahan ko kan umabot an ibang tugang dangan baretaan ako dapit kan saimong kaimbodan, na ika talagang namumuhay sosog sa katotoohan. 4Mayo nin orog na nakakapaogma sako ki kan nadadangog ko na an sakong mga aki namumuhay sa katotoohan. 5Namomotan kong Gayo, maimbod ka nanggad sa paglilingkod sa kapwa paratubod maski sinda mga dayuhan. 6Ibinareta ninda sa simbahan digdi an saimong pagkamoot. Sa paaging mawiwilihan nin Dios, tabangan mo sinda na makapadagos sa saindang pagbyahe. 7Huli ta nagbiyahe sinda dahel ki Cristo asin dai sinda nag-ako nin anoman na tabang hale sa mga pagano. 8Kaya dapat tabangan ta an mga siring na tawo tanganing may kabtang kita sa saindang pagtrabaho para sa katotoohan. 9Nagsurat ako sa simbahan, alagad si Diotrefes, na boot midbidon na lider ninda, habong magmidbid kan sakong awtoridad. 10Kaya pagdiyan ko, ihahayag ko an gabos na ginigibo niya, an mga pagpakaraot niya sakuya. Bako sana iyan; dai pa niya inaako an mga tugang na minadiyan, asin inoolang pa niya an mga boot mag-ako sainda dangan isinisikwal sinda sa simbahan. 11Namomotan kong Gayo, dai mo pag-arogon an maraot, kundi arogon mo an marahay. An siisay man na naggigibo nin marahay sadiri nin Dios; an siisay man na naggigibo nin maraot dai nakahiling sa Dios. 12Inoomaw si Demetrio kan gabos; an mismong katotoohan nagtataram nin marahay dapit saiya. Saksi man niya kami, asin aram mo na totoo an sinasabi nyamo. 13Dakul pa kutana an sasabihon ko saimo, alagad habo kong ipaagi iyan sa surat. 14Nagmamawot akong mahiling taka tolos, dangan mag-oolay kitang duwa. 15Mapasaimo logod an katoninongan. Nangongomusta saimo an gabos mong katood. Komusta man sa gabos nyatong mga katood.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\