GIBO 1

1Namomotan na Teofilo: Isinaysay ko sa enot kong libro an gabos na ginibo asin itinukdo ni Jesus, poon sa kapinonan 2sagkod na isinakat siya sa langit. Bago siya isinakat sa langit, an mga apostol na saiyang pinili hinulitan niya sa paagi kan Espiritu Santo. 3Nagpahiling siya sainda nin dakul na beses sa laog nin kwarentang aldaw pakatapos na siya magadan, sa mga paagi na nagpapatotoo na siya buhay. Sinabihan niya sinda dapit sa Kahadean nin Dios. 4Kan kaiba pa siya ninda, tinugon niya sinda, “Dai kamo maghale sa Jerusalem. Halaton nindo an ipinanuga kan sakong Ama na sinabi ko saindo. 5Si Juan nagbunyag sa tubig, alagad dai na mahahaloy bubunyagan kamo sa Espiritu Santo.” 6Kan magkatiripon si Jesus asin an mga apostol, hinapot ninda siya, “Kagurangnan, ibabalik mo na ngunyan sa Israel an Kahadean?” 7Nagsimbag si Jesus, “An mga aldaw asin an mga panahon itinalaan kan sakong Ama huli kan saiyang kapangyarihan; dai nasa saindo an pakaisi kaiyan. 8Alagad maako kamo nin kapangyarihan pag-abot saindo kan Espiritu Santo asin kamo magigin mga saksi ko sa Jerusalem, sa bilog na Judea saka sa Samaria, sagkod sa mga poro kan kinaban.” 9Pakataram niya kaini, isinakat siya sa langit mantang naghihiling sinda saiya; dangan nalipodan siya nin panganoron. 10Nagtitingkalag pa sinda sa langit mantang nag-iitaas siya, kan may magtindog sa kataed ninda na duwang lalaking nakagubing nin puti, 11na nagsabi, “Mga taga Galilea, ano ta nagtitindog kamo digdi na nakatingkalag sa langit? An Jesus na ini, na kinua saindo asin isinakat sa langit, mabalik arog kan nahiling nindong pag-itaas niya.” 12Nagbalik sa Jerusalem an mga apostol hale sa Bukid nin mga Oliba, na may sarong kilometro an distansya sa syudad. 13Pag-abot sa harong na pinagdadagosan ninda, naglaog sinda sa kwarto sa itaas: sinda iyo si Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, si Santiago na aki ni Alfeo, si Simon na Patriota saka si Judas na aki ni Santiago. 14Nagdanay sinda na sararo sa pagpamibi kaiba an mga babae, asin si Maria na ina ni Jesus, sagkod an mga tugang na lalaki ni Jesus. 15Pakalihis nin nagkapirang aldaw, nagtiripon an mga syento beynteng paratubod. Nagtindog si Pedro saka nagtaram, 16”Mga tugang, dapat maotob an nasa kasuratan na sinabi kan Espiritu Santo sa paagi ni David dapit ki Judas na iyo an giya kan mga nagdakop ki Jesus. 17Si Judas dating kabilang sa grupo mi asin kaiba mi sa paglingkod.” 18(An bayad sa saiyang pagpasaluib ibinakal ni Judas nin oma, saen naghugot siya; puminutok an saiyang tulak asin nawawa an saiyang bituka. 19Naaraman ini kan gabos na nag-eerok sa Jerusalem, kaya sa sadiri nindang tataramon, an omang idto inapod Akeldama, na an kahulogan “Oma nin Dugo.”) 20”Huli ta nasusurat sa libro kan mga Salmo, ‘Mapabayaan logod an saiyang erokan; mayo logod nin mag-erok diyan.’ Nasusurat pa man, ‘Kuahon logod nin iba an saiyang katongdan.’ 21”Huli kaini, kaipuhan igwa nin sarong makakaayon samo bilang saksi sa pagkabuhay-liwat kan Kagurangnan na Jesus. Kaipuhan saro siya sa mga kairiba nyamo kan an Kagurangnan na Jesus naglilibot kaiba kami poon kan bunyagan siya ni Juan sagkod kan oras na isinakat siya sa langit.” 23Nagpili sinda nin duwang lalaki: si Jose na inaapod Barsabas (inaapod man siyang Husto), saka si Matias. 24Dangan namibi sinda, “Kagurangnan, aram mo an nasa puso kan gabos na tawo. Kaya tukdoan samo kun siisay sa duwang ini an pinili mo 25na masalihid sa paglingkod na ini asin sa pagkaapostol na binayaan ni Judas tanganing magduman sa lugar na angay saiya.” 26Dangan pinagripahan ninda an duwang ngaran na pagpipilian. An ngaran ni Matias an napili kaya siya an idinagdag sa onseng apostol.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\