GIBO 10

1Duman sa Cesarea igwa nin sarong lalaki na an ngaran Cornelio. Kapitan siya kan sarong hukbo na inaapod “An Tropa Italiana.” 2Maki-Dios an kapitan na ini. Siya saka an bilog niyang pamilya nagsasamba sa Dios. Naglilimos siya nin dakul sa mga dukhang Judio, asin danay na namimibi sa Dios. 3Sarong hapon, mag-aalas tres na kaidto, nagkaigwa siya nin bisyon: malinaw niyang nahiling an sarong anghel nin Dios na naglaog sa namumugtakan niya dangan nag-aapod saiya, “Cornelio!” 4Hiniling niya an anghel sa dakulang takot dangan nagsimbag, “Ano po Kagurangnan?” Sinabihan siya kan anghel, “Ikinaogma nin Dios an saimong mga pamibi saka an mga paglimos mo. 5Ipakua mo ngunyan sa Jope an sarong tawo na an ngaran Simon Pedro. 6Nakikisakat siya ki Simon na parabalad nin anit na an harong nasa tampi kan dagat.” 7Pakahale kan anghel, inapod ni Cornelio an duwa niyang sorogoon saka an sarong maki-Dios na soldados na kabilang sa mga naglilingkod saiya. 8Inosipan niya sinda kan nangyari, dangan sinugo sa Jope. 9Sunod na aldaw, kan nagdadangadang na sa Jope an mga sinugo, nagsakat si Pedro sa atop kan harong tanganing mamibi. Mag-aalas dose na nin odto kaidto. 10Nagutom siya asin boot na magkakan; mantang inaandam an kakanon, nagkaigwa siya nin bisyon. 11Nahiling niyang nagbukas an langit saka naghihilig an sarong bagay na garo dakulang tamong na itinutunton sa apat na kanto. 12Yaon duman an mga hayop na naglalakaw asin nagkakamang, saka mga gamgam. 13Igwang sarong tingog na nagtaram saiya, “Tumindog ka, Pedro; pagbuno dangan kakan!” 14Alagad nagsabi si Pedro, “Habo ako, Kagurangnan! Huli ta dai pa lamang ako nagkakan nin anoman na ibinibilang na maati.” 15Nagtaram giraray an tingog, “An anoman na lininig nin Dios, dai mo ibilang na maati.” 16Tolong beses ining nangyari; dangan an bagay na idto ibinalik tolos sa langit. 17Mantang iniisip ni Pedro kun ano an kahulogan kan bisyon na nahiling niya, nag-abot an mga sinugo ni Cornelio. Ipinaghapot ninda kun haen an harong ni Simon; ngunyan yaon na sinda sa may trangkahan. 18Naghapot sinda, “Igwa kamo digdi nin nakikisakat na an ngaran Simon Pedro?” 19Naghohorop-horop pa si Pedro kun ano an kahulogan kan bisyon, kan an Espiritu Santo magsabi saiya, “Pedro, may tolong lalaking naghahanap saimo. 20Humilig ka asin dai ka magduwa-duwang mag-iba sainda, huli ta ako an nagsugo sainda.” 21Kaya naghilig si Pedro dangan nagsabi sa mga lalaki, “Ako an hinahanap nindo. Ano an tuyo nindo?” 22Nagsimbag sinda, “Sinugo kami ni Kapitan Cornelio. Matanos siyang tawo, may pagkatakot sa Dios, saka ginagalangan kan gabos na Judio. Sinabihan siya kan sarong anghel nin Dios na alokon ka sa harong niya, tanganing makadangog siya kan sasabihon mo.” 23Pinadagos ni Pedro an mga lalaki; duman niya sinda pinakatorog kan bangging idto. Pagkaaga, nag-iba sainda si Pedro; nag-iba man saiya an nagkapira kan mga tugang na taga Jope. 24Sunod na aldaw nag-abot siya sa Cesarea; naghahalat saiya duman si Cornelio sagkod an mga kadugo saka mga katood na inalok kaini. 25Kan malaog na sa harong si Pedro, sinabat siya ni Cornelio, saka duminapa ini sa pamitisan ni Pedro sa pagsamba saiya. 26Alagad pinatindog siya ni Pedro dangan sinabihan, “Tumindog ka; tawo man ako arog saimo.” 27Padagos na nagtaram si Pedro ki Cornelio kan palaog na sinda sa harong; duman naabotan niya an dakul na tawo. 28Nagsabi siya sainda, “Aram nindong dai tugot sa sarong Judio na magdalaw o makiiba sa pagano. Alagad ipinahayag sako nin Dios na dai ko ibilang na maati o bakong maninigong pakiibahan an siisay man. 29Kaya kan pasugoan nindo ako, dai ako nagsayumang magdigdi. Boot kong maaraman kun tadaw ta ipinakua nindo ako.” 30Nagsabi si Cornelio, “Tolo pa sanang aldaw an nakalihis, mga arog kaining oras, namimibi ako sa laog kan sakong harong kan bigla sanang nagtindog sa atubangan ko an sarong lalaking nakagubing nin makintab, 31na nagsabi, ‘Cornelio! Dinangog nin Dios an saimong pamibi; ikinaogma niya an mga paglimos mo. 32Ipakua mo sa Jope an sarong tawo na an ngaran Simon Pedro. Nakikisakat siya ki Simon na parabalad nin anit, na an harong nasa tampi kan dagat.’ 33Kaya pinasugoan taka. Salamat ta nagdigdi ka. Ngunyan uya kami gabos sa atubang nin Dios sa pagdangog kan gabos na ipinagboot saimo nin Dios na isabi samo.” 34Nagtaram si Pedro, “Ngunyan ko napatunayan na mayong pinapalaen an Dios, 35kundi inaako niya an may pagkatakot saiya asin naggigibo nin matanos maski taga saen siyang nasyon. 36Aram nindo an mensahe na ipinadara niya sa mga Israelita, na ipinapahayag an Marahay na Bareta nin katoninongan sa paagi ni Jesu-Cristo, na Kagurangnan nin gabos na tawo. 37Aram nindo an dakulang pangyayari sa bilog na Israel na nagpoon sa Galilea, pakatapos kan bunyag na ipinaghulit ni Juan. 38Aram man nindo kun paano itinao nin Dios ki Jesus na taga Nazaret an Espiritu Santo asin an kapangyarihan. Naglibot siya sa gabos na lugar, naggigibo nin marahay saka nagbobolong kan gabos na nasa irarom kan kapangyarihan kan Diablo, huli ta an Dios yaon saiya. 39Mga saksi kami kan gabos na ginibo niya sa bilog na Judea asin sa Jerusalem. Ginadan ninda siya kan ipako siya sa krus. 40Alagad sa ikatolong aldaw binuhay siya liwat nin Dios. Ipinahiling siya, 41bako sa gabos na tawo, kundi samo sana na pinili nin Dios na magin mga saksi. Nagkakan saka nag-inom kami sa kaibahan niya pakatapos na mabuhay siya liwat. 42Pinagbotan niya kami na maghulit kan ebanghelyo sa mga tawo asin magpatotoo na siya an ginibo nin Dios na magin hukom kan mga buhay asin kan mga gadan. 43An gabos na propeta nagpatotoo dapit ki Jesus, na an siisay man na minatubod saiya papatawadon kan mga kasalan huli sa ngaran niya.” 44Mantang nagtataram pa si Pedro, an Espiritu Santo naghilig sa gabos na naghihinanyog kan saiyang mensahe. 45An mga Judiong paratubod na nag-iba ki Pedro hale sa Jope napangalas, huli ta an balaog nin Espiritu Santo itinao man nin Dios sa mga pagano. 46Nadangog nindang nagtataram an mga ini nin manlaen-laen na lengwahe dangan nag-oomaw kan kadakulaan nin Dios. Nagtaram si Pedro, 47”Kun an mga tawong ini nag-ako kan Espiritu Santo arog sato, may makakaolang pa daw na mabunyagan sinda sa tubig?” 48Kaya pinagbotan niya sinda na magpabunyag sa ngaran ni Jesu-Cristo. Dangan nakiolay sinda ki Pedro na mag-ontok ngona sa kaibahan ninda nin nagkapirang aldaw pa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\