GIBO 11

1Nabaretaan kan mga apostol saka kan mga tugang sa bilog na Judea na an mga pagano nag-ako man kan tataramon nin Dios. 2Kaya pagduman ni Pedro sa Jerusalem, tinuyaw siya kan mga oyon sa serkomsisyon kan mga pagano. 3Nagsabi sinda, “Tadaw ta nakidagos ka sa mga tawong bakong sirkomsisyon asin nakikakan sainda?” 4Kaya isinaysay sainda ni Pedro an gabos na nangyari, magpoon sa kapinonan: 5”Idtoon ako duman sa syudad nin Jope namimibi, kan magkaigwa ako nin bisyon. Nakahiling ako nin garo dakulang tamong na itinutunton sa apat na kanto hale sa langit, saka nag-ontok sa tangod ko. 6Minaanan ko an nasa laog kaini, dangan nahiling ko an gabos na klaseng hayop na naglalakaw asin nagkakamang, saka mga gamgam. 7Dangan nakadangog ako nin sarong tingog na nagsabi sako, ‘Magbangon ka, Pedro; pagbuno saka kakan!’ 8Alagad nagsimbag ako, ‘Habo ako, Kagurangnan! Huli ta dai pa lamang ako nagkakan nin anoman na maati.’ 9Nagtaram giraray an tingog hale sa langit, ‘An anoman na lininig nin Dios dai mo ibilang na maati.’ 10Tolong beses ining nangyari; dangan an bagay na idto ibinalik sa langit. 11Kan oras man sanang iyan, may tolong lalaking hale sa Cesarea na nag-abot sa harong na pinagdadagosan ko. Sinugo sinda tanganing hanapon ako. 12Sinabihan ako kan Espiritu Santo na dai magduwa-duwang umiba sainda. Ining anom na katugangan na taga Jope nag-iriba man sako sa Cesarea; kami gabos nagduman sa harong nin sarong tawo na Cornelio an ngaran. 13Sinabihan niya kami na may nahiling siyang sarong anghel na nagtitindog sa laog kan saiyang harong, na nagsabi saiya, ‘Ipakua mo sa Jope an sarong tawo na an ngaran Simon Pedro. 14Ipapahayag niya saimo kun paano ka makakaligtas sagkod an saimong pamilya.’ 15Kan magpoon akong magtaram sainda, naghilig sainda an Espiritu Santo siring na naghilig siya sato sa kapinonan. 16Dangan naromdoman ko an sinabi kan Kagurangnan, ‘Si Juan nagbunyag sa tubig, alagad kamo bubunyagan sa Espiritu Santo.’ 17Kaya kun tinawan nin Dios an mga pagano kan parehong regalo na itinao sato kan magtubod kita ki Jesu-Cristo na Kagurangnan, siisay man ako na maolang sa Dios?” 18Kan madangog ninda ini, inontok ninda an pagtuyaw asin inomaw an Dios. Nagsabi sinda, “Kun siring, tinawan man nin Dios an mga pagano nin oportunidad na magsolsol tanganing magkamit nin buhay na daing kataposan!” 19Kan gadanon si Esteban, pinonan man na pasakitan an mga paratubod. Nakadulag an iba sainda sagkod sa Fenecia, Chipre saka sa Antiokia; duman ipinaghulit ninda an ebanghelyo, alagad sa mga Judio sana. 20Alagad nagkapirang paratubod na taga Chipre asin Cirene an nagduman sa Antiokia saka naghulit sa mga pagano kan Marahay na Bareta dapit sa Kagurangnan na Jesus. 21An kapangyarihan kan Kagurangnan yaon sainda, asin kadakul na tawo an nagtubod saka nagbalik sa Kagurangnan. 22Nabaretaan ini kan simbahan sa Jerusalem, kaya sinugo ninda si Bernabe sa Antiokia. 23Pag-abot ni Bernabe duman, naogma siya nin marahay kan mahiling niya na kanigoan an bendisyon na itinao nin Dios sa mga tawo. Sinadol niya sinda gabos na magdanay na maimbod sa Kagurangnan. 24Marahay na tawo si Bernabe, pano nin Espiritu Santo asin nin pagtubod. Kaya dakul na tawo an nadara niya sa Kagurangnan. 25Pakatapos, nagduman si Bernabe sa Tarso sa paghanap ki Saulo. 26Kan manumpongan niya si Saulo, ipinag-iba niya ini sa Antiokia. Sangtaon sindang duwa na nakisumaro sa mga paratubod duman asin sarong dakulang grupo an tinukdoan ninda. Duman sa Antiokia enot na inapod na Cristiano an mga paratubod. 27Kan panahon na iyan, may nag-abot na mga propeta sa Antiokia hale sa Jerusalem. 28An saro sainda, na an ngaran Agabo, naghula sa pasabong kan Espiritu Santo na may maabot na makuring gutom sa bilog na daga. (Nangyari mananggad ini kan si Claudio an Emperador.) 29Kaya pinagmarahay kan mga paratubod na magpadara nin tabang sa mga katugangan na nag-eerok sa Judea, sosog sa makakaya kan lambang saro sainda. 30Ginibo ninda ini, asin ipinadara ninda ki Bernabe asin Saulo an kwarta na para sa mga kamagurangan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\