GIBO 12

1Kan panahon man na iyan, pinasakitan ni Hadeng Herodes an nagkapirang mga kaayon sa simbahan. 2Ipinagadan niya si Santiago na tugang ni Juan. 3Kan mahiling niya na ikinaogma ini kan mga Judio, ipinadakop man niya si Pedro. (Nangyari ini kan Pyesta nin Tinapay na Mayo nin Lebadura.) 4Pakadakop ni Herodes ki Pedro, ipinabilanggo niya ini dangan pinabantayan sa apat na grupo nin soldados na may apat katawo sa lambang grupo. Plano ni Herodes na iatubang siya sa mga tawo pakatapos kan Paskwa. 5Kaya pinabantayan si Pedro sa bilanggoan. Alagad ipinamibi siyang maigot sa Dios kan mga kaayon kan simbahan. 6Kan banggi bago iatubang si Pedro ni Herodes sa mga tawo, torog siya sa tahaw nin duwang bantay. Nagagapos siya nin duwang kadena saka nababantayan pa an pintoan kan bilanggoan. 7Bigla sanang nagtunga an sarong anghel nin Kagurangnan, dangan nagliwanag sa laog kan bilanggoan. Yinogyog kan anghel si Pedro sa abaga saka sinabihan, “Dali! Magbangon ka!” Natangkas an mga kadena sa mga kamot ni Pedro. 8Dangan sinabihan siya kan anghel, “Maghagkos ka saka magsandalyas!” Ginibo ini ni Pedro. Dangan an anghel nagsabi, “Mag-alikboy ka saka sumunod sako!” 9Nagsunod saiya si Pedro paluwas sa bilanggoan; alagad dai siya naghohona na tunay an ginigibo kan anghel; an hona niya, sarong bisyon sana an saiyang nahihiling. 10Nag-agi sinda sa enot na grupo nin mga bantay asin sa ikaduwang grupo, dangan nag-agi sinda sa lansang na trangkahan pasiring sa syudad. Nagsadiring magbukas an trangkahan para sainda asin nagluwas sinda. Naglakaw sinda sa sarong tinampo, dangan binayaan tolos si Pedro kan anghel. 11Kan mamangnohan ni Pedro an nangyari saiya, nagsabi siya, “Ngunyan aram ko nang sinugo nin Kagurangnan an saiyang anghel, tanganing iligtas ako ki Herodes asin sa gabos na minamawot na mangyari kan mga Judio.” 12Kan mapag-isip-isip niya an saiyang kamugtakan, nagduman siya sa harong ni Maria na ina ni Juan na inaapod man Markos. Dakul na tawo an nagtiripon duman asin namimibi. 13Nagtoktok si Pedro sa pintoan; an sorogoon na babae na si Roda an nagdolok sa pagbukas kan pintoan. 14Kan namidbidan niya an tingog ni Pedro, naogma siya nin marahay, asin nagdalagan palaog na dai nabuksan an pintoan. Ipinaisi niya sainda na yaon sa luwas si Pedro. 15”Nabubua ka gayod!” an sabi ninda saiya, alagad nag-insistir siya na totoo mananggad. Kaya nagsimbag sinda, “Tibaad anghel niya iyan!” 16Padagos na nagtoktok si Pedro. Kan bukasan ninda an pintoan asin nahiling ninda siya, napangalas sinda. 17Pinasabot niya sinda na dai magribok. Ipinaliwanag niya sainda kun paanong ilinuwas siya nin Kagurangnan sa bilanggoan. Asin nagsabi siya, “Ibareta nindo ini ki Santiago saka sa ibang mga tugang.” Dangan naghale siya saka nagduman sa ibang lugar. 18Pagkaaga, nagkariribok an mga bantay ta dai ninda maisip kun ano an nangyari ki Pedro. 19Pinagbotan sinda ni Herodes na hanapon si Pedro, alagad dai ninda siya nakua. Kaya ipinasiyasat niya an mga bantay dangan ipinagadan. Pakatapos kaini, naghale si Herodes sa Judea asin nag-ontok nin kadikit na panahon sa Cesarea. 20Naanggot nin makuri si Herodes sa mga taga Tiro asin Sidon; kaya boronyog sindang nakipaghilingan ki Herodes. Nakipagkatood ngona sinda ki Blasto, na namamahala kan palasyo, dangan nagduman sinda ki Herodes saka nakipag-olian saiya, huli ta an pagbuhay ninda hale sa daga na sakop kan hade. 21Nagtalaan si Herodes nin sarong aldaw sa pakipaghilingan sa mga tawong ini. Pag-abot kan aldaw na idto, nagsulot siya kan sa hadeng-gubing, nagtukaw sa trono dangan nagdiskurso sainda. 22Nagkurahaw an mga tawo, “Bakong tawo an nagtataram na ini, kundi sarong dios!” 23Pinadusahan tolos si Herodes kan sarong anghel nin Kagurangnan, huli ta dai niya itinao sa Dios an kaomawan. Inulod siya dangan nagadan. 24Padagos na naglakop asin nagtalubo an tataramon nin Dios. 25Kan tapos na si Bernabe asin si Saulo kan saindang misyon, nagbalik sinda hale sa Jerusalem kaiba si Juan Markos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\