GIBO 13

1Sa simbahan duman sa Antiokia, igwa nin nagkapirang propeta asin mga paratukdo: si Bernabe, si Simeon (na inaapod Negro), si Lucio (na taga Cirene), si Manaen (na nagdakula sa palasyo kasabay ni Gobernador Herodes), asin si Saulo. 2Sarong aldaw, kan nagsasamba sinda sa Kagurangnan saka nag-aayuno, nagsabi sainda an Espiritu Santo, “Laena nindo para sako si Bernabe asin si Saulo para sa misyon na ipinanongod ko para sainda.” 3Pakaayuno saka pakapamibi, idinuta ninda an saindang mga kamot ki Bernabe asin ki Saulo dangan dinespedir ninda an mga ini. 4Kaya si Bernabe saka si Saulo, na mga sinugo nin Espiritu Santo, nagduman sa Seleucia. Duman sinda nagsakay pasiring sa isla nin Chipre. 5Pag-abot ninda sa Salamina, naghulit sinda kan tataramon nin Dios sa mga sinagoga kan mga Judio. Ipinag-iba ninda si Juan Markos nganing magtabang sainda. 6Linibot ninda an bilog na isla sagkod sa Pafos. Duman nakanumpong sinda nin sarong salamangkero na an ngaran Bar-Jesus, sarong Judio na nagsasabing siya sarong propeta. 7Katood siya kan gobernador kan isla na si Sergio Paulo, sarong madonong na tawo. Ipinaapod kan gobernador si Bernabe asin si Saulo ta boot niyang madangog an tataramon nin Dios. 8Alagad kinalaban sinda kan salamangkero na si Elimas (ini an ngaran ni Bar-Jesus sa Griyego), tanganing dai magtubod an gobernador. 9Dangan napano kan Espiritu Santo si Saulo, na midbid man sa ngaran na Pablo; hiniling niya an salamangkero, 10saka sinabihan, “Aki kan Diablo! Kaiwal ka kan gabos na katanosan; pano ka nin pagdaya saka pagpasaluib! Dai ka maontok sa pagtiko kan tanos na dalan nin Kagurangnan? 11Papadusahan ka ngunyan kan Kagurangnan; mabubuta ka asin dai makakahiling kan liwanag nin aldaw sa talaan na panahon!” Namatean tolos ni Elimas na may naglipod na maitom na alopoop sa mga mata niya; nagkapkap siya sa paghanap nin makabit saiya. 12Nagtubod an gobernador kan mahiling niya an nangyari, huli ta napangalas siya kan katukdoan dapit sa Kagurangnan. 13Hale sa Pafos, nagsakay si Pablo saka an saiyang mga kairiba asin nakaabot sinda sa Perga, sa Panfilia. Duman nagsuhay sainda si Juan Markos na nagbalik sa Jerusalem. 14Hale sa Perga, nagdagos si Pablo sa Antiokia nin Pisidia. Kan aldaw na Sabbath, naglaog sinda sa sinagoga saka nagtukaw. 15Pakatapos kan pagbasa sa Katogonan ni Moises asin sa mga kasuratan kan mga propeta, pinasabihan sinda kan mga opisyal sa sinagoga, “Mga tugang, kun igwa kamong sasabihon na makakapakosog kan boot kan mga tawo, sabihon na nindo.” 16Nagtindog si Pablo, nagpasabot kan saiyang kamot na mag-alo sinda, saka nagtaram: “Mga kapwa ko Israelita asin kamong mga may pagkatakot sa Dios, dangoga ako nindo! 17An Dios kan mga Israelita iyo an nagpili sa satong mga ginikanan. Pinadakul niya an mga Israelita kan panahon na sinda nag-erok sa Egipto. Dangan kinua sinda nin Dios sa Egipto sa paagi kan saiyang dakulang kapangyarihan. 18Sa laog nin kwarentang taon inataman niya sinda duman sa kalangtadan. 19Pakatapos niyang rumpagon an pitong nasyon sa Canaan, an saindang daga itinao niya sa mga Israelita bilang pamana, sa laog nin haros kwatro syentos singkwentang taon. 20”Pakatapos kaini nagbugtak siya nin mga hukom sagkod sa panahon ni Propeta Samuel. 21Kan maghagad sinda nin hade, itinao sainda nin Dios si Saulo, an aking lalaki ni Kis na gikan sa tribu ni Benjamin. Kwarentang taon na naghade sainda si Saulo. 22Pakahalea ki Saulo, ginibo nin Dios si David na magin hade ninda. Ini an sinabi nin Dios dapit saiya, ‘Nahiling ko ki David na aki ni Jesse an lalaking oyon sa puso ko. Siya an tawong maotob kan gabos kong kabotan.’ 23Ining si Jesus, na saro kan kapagarakian ni David, an ginibo nin Dios na Paraligtas kan mga Israelita, siring sa ipinanuga niya. 24Bago nag-abot si Jesus, naghulit si Juan sa gabos na taga Israel, na dapat sindang magbakle saka magpabunyag. 25Kan madali nang matapos an misyon ni Juan, nagsabi siya sa mga tawo, ‘Siisay ako sa paghona nindo? Bako ako an pinaghahalat nindo. Alagad igwa nin maabot sunod sako asin bako akong maninigo na magtangkas kan saiyang sandalyas.’ 26”Mga tugang, mga kapagarakian ni Abraham asin kamong mga may pakatakot sa Dios, sa sato ipinadara an mensaheng ini nin kaligtasan! 27Huli ta an mga tawong nag-eerok sa Jerusalem, saka an saindang mga lider, dai nakamidbid na si Jesus an Paraligtas. Dai man ninda nasabotan an mga tataramon kan mga propeta na pinagbabasa sa sinagoga kun aldaw na Sabbath; sinda mismo an nag-otob kan sinabi kan mga propeta kan hatolan ninda si Jesus. 28Mayo sindang nakuang dahelan na ipagadan si Jesus, alagad hinagad ninda ki Pilato na ipagadan siya. 29Kan maotob na ninda an gabos na bagay na sinasabi sa mga Kasuratan dapit saiya, tinanggal ninda an bangkay sa krus dangan ilinubong. 30Alagad binuhay siya liwat nin Dios. 31Pakatapos, sa laog nin dakul na aldaw nagpahiling siya sa mga nag-iriba saiya kaidto poon sa Galilea sagkod sa Jerusalem. Ngunyan, sinda an saiyang mga saksi sa mga tawo. 32Uya kami tanganing ipahayag saindo an Marahay na Bareta: na an panuga nin Dios sa mga ginikanan ta naotob para sato na saindang mga kapagarakian, kan buhayon niya liwat si Jesus siring sa nasusurat sa ikaduwang Salmo: ‘Ika an sakuyang Aki, ngunyan, nagin Ama mo ako.’ 34Ipinahayag nin Dios na si Jesus bubuhayon niya liwat, tanganing dai nanggad malapa an saiyang hawak kan magsabi siya sa mga Kasuratan: ‘Itatao ko saindo an banal asin masasarigan na mga bendisyon na ipinanuga ko ki David.’ 35Siring sa sinabi niya sa saro pang Salmo, ‘Dai ka matugot na malapa an hawak kan saimong banal.’ 36Inotob ni David sa saiyang panahon an kabotan nin Dios. Pakatapos, nagadan siya dangan ilinubong sa lugar na linubongan kan saiyang mga ginikanan. An saiyang hawak nalapa, 37alagad an hawak kan binuhay liwat nin Dios dai nalapa. 38Mga tugang, kamo gabos dapat makaaram na sa paagi ni Jesus ipinaghuhulit an kapatawadan nin mga kasalan. 39Huli saiya an gabos na nagtutubod pinapatawad kan anoman na pagkakasala na dai napapatawad sosog sa Katogonan ni Moises. 40Kaya mag-ingat kamo tanganing dai mangyari saindo an sinabi kan mga propeta: 41‘Hilinga nindo, mga paratuya-tuya! Magngalas kamo saka magadan! Huli ta may gigibohon ako sa kapanahonan nindo, sarong gibo na dai nindo tutubodon maski igwang magpaliwanag saindo kaiyan!’” 42Kan paluwas na sa sinagoga si Pablo saka an mga kairiba niya, inalok sinda kan mga tawo na magbalik sa masunod na Sabbath tanganing magtaram giraray dapit sa mga bagay na ini. 43Pakatapos kan pagtiripon, dakul na Judio saka mga bakong Judio na nakombertir sa Judaismo an nagsunod ki Pablo asin ki Bernabe. Tinukdoan sinda kan mga apostol saka sinabihan na padagos na mamuhay sa biyaya nin Dios. 44Sunod na Sabbath, haros gabos na tawo sa banwaan an nagduman sa pagdangog kan tataramon nin Kagurangnan. 45Kan mahiling kan mga Judio an kadakul na tawo, naori sinda; kaya diniskutir ninda si Pablo saka sinupog. 46Alagad orog na nagkosog an boot ni Pablo asin ni Bernabe. Sinabihan ninda an mga tawo, “Kaipuhan na sa saindo ngona ipahayag an tataramon nin Dios. Alagad huli ta dai nindo iyan inako, asin dai nindo ibinilang an saindong mga sadiri na maninigo sa buhay na daing kataposan, maduman kami sa mga pagano. 47Huli ta an togon samo kan Kagurangnan iyo ini: ‘Ibinugtak taka na magin sarong ilaw para sa mga pagano, tanganing ibareta an kaligtasan sagkod sa mga poro kan daga.’” 48Pagkadangog kaini, naogma an mga pagano, asin pinamuraway ninda an tataramon nin Dios; dangan nagturubod an mga pinili para sa buhay na daing kataposan. 49An tataramon nin Kagurangnan nakalakop sa gabos na lugar kan rehiyon na idto. 50Alagad pinaribok kan mga Judio an mga lalaking namamayo kan syudad asin an mga babaeng ginagalangan saka maki-Dios. Huli kaini, pinasakitan ninda si Pablo saka si Bernabe dangan pinahale sa saindang teritoryo. 51Kaya pinagpag kan mga apostol an alpog sa saindang mga bitis tumang sa mga tawong idto, dangan nagduman sinda sa Iconio. 52An mga paratubod sa Antiokia napano nin kaogmahan asin kan Espiritu Santo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\