GIBO 14

1Arog man kaini an nangyari sa Iconio: naglaog si Pablo asin si Bernabe sa sinagoga kan mga Judio. Malinaw an pagkakatukdo ninda, kaya kadakul na Judio saka mga pagano an nagturubod. 2Alagad an mga pagano pinaribok kan mga Judio na dai nagturubod tanganing maanggot sinda sa mga nagtutubod. 3Haloy na nag-ontok duman si Pablo saka si Bernabe. Nagtaram sindang daing takot dapit sa Kagurangnan, asin pinatotoohan man kan Kagurangnan an itinaram ninda dapit sa biyaya nin Dios, huli sa pagtao sainda nin kapangyarihan sa paggibo nin mga milagro saka mga ngangalasan. 4Alagad an mga tawo duman sa syudad nabanga: an iba kampi sa mga Judio, an iba kampi sa mga apostol. 5Nagkasararo an mga Judio saka an mga pagano sagkod an mga lider ninda na pasakitan saka gapoon an mga apostol. 6Kan maaraman ini kan mga apostol, nagdulag sinda pasiring sa Listra asin Derbe, mga banwaan kan Licaonia, asin sa palibot na mga lugar. 7Naghulit sinda duman kan Marahay na Bareta. 8Sa Listra, may sarong tawong dai nakakalakaw huli ta namundag siyang lupog. 9Nakatukaw siyang naghihinanyog sa mga itinataram ni Pablo. Nahiling ni Pablo na may pagtubod siyang maomayan, kaya hiniling niya ini, 10saka tinaraman nin makosog, “Magtindog ka nin tanos!” Biglang nagtindog na tanos an lalaki saka naglakaw. 11Kan mahiling kan kadakul na tawo an ginibo ni Pablo, nagkurahaw sinda sa lengwahe nindang Licaonia, “An mga dios naghilig digdi sato sa porma nin tawo!” 12Inapod nindang Zeus si Bernabe asin Hermes si Pablo, huli ta ini an parataram. 13An padi ni Zeus, na an templo nasa atubangan kan banwaan, nagdara nin mga baka saka mga burak duman sa trangkahan; asin kaiba kan mga tawo, boot niyang magdolot nin atang sa mga apostol. 14Alagad kan maaraman ini kan duwang apostol, ginisi ninda an saindang mga sulot na gubing dangan duminalagan sinda sa tahaw kan mga tawo asin nagkurahaw, 15”Mga tugang, tadaw ta ginigibo nindo ini? Mga tawo man kami arog nindo! An katuyohan mi digdi iyo an pagtukdo saindo kan Marahay na Bareta, tanganing bayaan nindo an mga bagay na ini na mayo nin halaga, dangan magsunod kamo sa Dios na buhay na naglalang kan langit, daga, dagat, asin kan gabos na yaon diyan. 16"Kan nakaaging mga panahon, pinabayaan nin Dios an gabos na nasyon na maggibo kan sadiri nindang kabotan. 17Alagad danay siyang nagpapahiling nin mga patotoo tanganing mamidbidan nindo siya sa paagi kan mga karahayan na ginigibo niya: pinapadarhan niya kamo nin uran, tinatawan nin marahay na ani sa tamang panahon saka tinatawan pa niya kamo nin kakanon asin pinapano nin kaogmahan an saindong puso.” 18Maski nagtaram na kaini an mga apostol, haros dai ninda napugolan an mga tawo na magdolot nin atang sainda. 19Nag-abot an nagkapirang Judio na hale sa Antiokia, sa Pisidia asin sa Iconio; napaoyon an mga tawo na kumampi sainda. Ginapo ninda si Pablo, ginuyod sa luwas kan banwa sa paghona na gadan na siya. 20Alagad kan tiriponan siya kan mga paratubod, nagbangon siya dangan naglaog giraray sa banwa. Sunod na aldaw, nagduman siya sa Derbe kaiba si Bernabe. 21Naghulit si Pablo asin si Bernabe kan Marahay na Bareta duman sa Derbe. Huli kaini, dakul na tawo an nagin paratubod. Dangan nagbalik sinda sa Listra, saka nagdagos sa Iconio sagkod sa Antiokia nin Pisidia. 22Pinakosog ninda an boot kan mga paratubod asin sinadol na magdanay sa pagtubod. Sinabihan pa ninda an mga parasunod, “Kaipuhan mag-agi kita nin dakul na kasakitan bago makalaog sa Kahadean nin Dios.” 23Nagbugtak si Pablo asin si Bernabe nin mga kamagurangan na mamamahala sa lambang simbahan. Pakapamibi saka pakaayuno ninda, idinusay ninda an mga ini sa pangataman kan Kagurangnan na tinutubod ninda. 24Pakaagi sa Pisidia, nag-abot sinda sa Panfilia. 25Ipinaghulit ninda an tataramon nin Dios duman sa Perga dangan naglugsot sinda sa Atalia; 26hale duman nagsakay sinda pabalik sa Antiokia. Digdi sinda kaidto idinusay sa pangataman nin Dios para sa misyon na ngunyan natapos na ninda. 27Pag-abot sa Antiokia, tiniripon ninda an mga paratubod saka inosipan kan gabos na ginibo nin Dios sainda, asin kun paanong binuksan nin Dios an dalan nin pagtubod sa mga pagano. 28Naghaloy sinda duman sa kaibahan kan mga paratubod.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\