GIBO 15

1Nagkapirang tawo an naglugsot sa Antiokia hale sa Judea asin nagtukdo sa mga tugang, “Kun dai kamo magpaserkomsisyon sosog sa ipinagboboot ni Moises, dai kamo makakaligtas.” 2Alagad diniskutir sinda ni Pablo saka ni Bernabe kaya nagkaigwa nin mainit na debate dapit kaini. Pinagkaoroyonan ninda na padumanon sa Jerusalem si Pablo saka si Bernabe asin an iba pa, nganing makipag-olay sa mga apostol saka sa mga kamagurangan duman dapit sa bagay na ini. 3Dinespedir sinda kan simbahan; sa pag-agi ninda sa Fenecia asin sa Samaria, ibinareta ninda duman an kombersyon sa Dios kan mga pagano. Nakapaogma ini nin marahay sa gabos na tugang. 4Pag-abot ninda sa Jerusalem, inako sinda kan simbahan, kan mga apostol, asin kan mga kamagurangan. Isinaysay ninda an gabos na ginibo nin Dios sa paagi ninda. 5Alagad an nagkapirang paratubod na kaayon sa grupo kan mga Fariseo nagtindog saka nagtaram, “Dapat serkomsisyonon an mga paratubod na bakong Judio asin pagbotan na otobon an Katogonan ni Moises.” 6Nagtiripon an mga apostol saka an mga kamagurangan dangan pinag-orolayan an bagay na ini. 7Pakatapos nin halawig na debate, nagtindog si Pedro asin nagsabi, “Mga tugang, aram nindo na kaidto pinili ako nin Dios na maghulit kan Marahay na Bareta sa mga pagano, tanganing makadangog sinda kan ebanghelyo saka magtubod. 8An Dios na nakakaaram kan puso nin tawo nagpatunay na inako niya sinda kan itao niya sainda an Espiritu Santo, siring na tinawan man niya kita kaiyan. 9Mayo siyang pinalaen, Judio o bako; lininigan niya an saindang mga puso huli sa pagtubod ninda ki Jesu-Cristo. 10Kun siring, tadaw ta binabalo nindo an Dios sa pagpapasan nin magabat na sakal sa mga paratubod, sakal na dai ta ngani naagod ni kan satong mga ginikanan? 11Alagad nagtutubod kita na makakaligtas kita huli sa biyaya kan Kagurangnan na Jesus; siring man sinda.” 12Nag-alo an gabos mantang nagsasaysay si Bernabe asin si Pablo kan mga ngangalasan saka mga milagro na ginibo nin Dios sa mga pagano sa paagi ninda. 13Pakataram kan duwa, nagsabi si Santiago, “Mga tugang, hinanyoga nindo ako! 14Ipinaliwanag ni Simon kun paanong enot na ipinahiling nin Dios an saiyang pagmakulog sa mga pagano tanganing sinda man magin sarong nasyon na sadiri niya. 15Ini uminoyon sa tataramon kan mga propeta siring sa nasusurat, 16‘Pakatapos kaini, mabalik ako; papatindogon ko giraray an harong ni David na nagaba; hihirahayon ko an naraot na iyan, dangan papatindogon ko liwat, 17tanganing an ibang mga tawo maghanap sa Kagurangnan, siring man an gabos na pagano na inapod kong magin sadiri ko. 18Ini an sinasabi nin Kagurangnan, na nagpahayag kan mga bagay na ini haloy nang panahon.’ 19Nagpadagos sa pagtaram si Santiago, “Kaya sinasabihan ko kamo na dai dapat pagribokon an mga pagano na nagdodolok sa Dios. 20Tama na an pagsurat sainda na dai magkakan nin kakanon na idinolot sa mga dios-dios, na dai magdorog sa bako ninda agom, asin dai magkakan kan karne nin tinook na hayop o kan dugo. 21Huli ta poon pa kaidtong panahon, an Katogonan ni Moises binabasa sa mga sinagoga lambang aldaw na Sabbath, ipinaghuhulit an mga tataramon niya sa gabos na banwaan.” 22Kaya an mga apostol, an mga kamagurangan, kaiba an bilog na simbahan, nagpili nin nagkapira sainda na susugoon sa Antiokia kaiba ni Pablo saka ni Bernabe. Pinili ninda si Judas na inaapod Barsabas asin si Silas, mga tawong ginagalangan kan mga tugang. 23Ipinadara sainda an sarong surat na arog kaini an sinasabi: “Kaming mga apostol asin mga kamagurangan minapakomusta saindo na mga tugang niamo na mga bakong Judio na nasa Antiokia, Siria asin Cilicia. 24Nabaretaan mi na may nagdiyan saindo na nagkapirang tawo hale digdi samo. Nagkaproblema daa kamo dahel kan sinabi ninda. Dapat nindong maaraman na dai mi sinda sinugo na magtaram nin anoman saindo. 25Kaya nagtiripon kami asin nagkasararo na sugoon saindo an nagkapirang tawo na pinili mi. Kaiba sinda ni Bernabe asin ni Pablo na namomotan niatong mga tugang. 26Ibinugtak kan duwang ini sa pag-alaman an saindang buhay dahel sa paglingkod sa satong Kagurangnan na si Jesu-Cristo. 27Kaya sinusugo mi saindo si Judas saka si Silas na iyo an mataram saindo kan mga bagay na isinurat mi. 28Sa paagi kan Espiritu Santo, pinagmarahay mi na dai kamo tawan nin magabat na pasanon pwera kan mga bagay na ini na kaipuhan nanggad: 29dai kamo magkakan kan karne nin hayop na inatang sa mga dios-dios; siring man, dai kamo magkakan nin dugo, o karne nin hayop na tinook; dai man kamo magdorog sa bako nindo agom. Mapapakarahay kamo kun likayan nindo an mga bagay na ini. Dios magbantay saindo.” 30Pinalakaw an mga sugo; pag-abot sa Antiokia, tiniripon ninda an gabos na paratubod dangan itinao an surat. 31Kan mabasa kan mga tawo an surat, naogma sinda huli kan mga pagsadol sa surat na idto. 32Dakul pa an itinaram sainda ni Judas saka ni Silas na mga propeta man, kaya nagkosog an saindang pagtubod. 33Pakatapos nin nagkapirang aldaw na pag-ontok ninda duman, dinespedir sinda sa katoninongan papuli sa mga nagsugo sainda. 34Alagad pinagmarahay ni Silas na magpawalat duman. 35Nagpawalat si Pablo asin si Bernabe sa Antiokia. Nagtukdo sinda saka naghulit kan tataramon nin Kagurangnan kaiba an ibang mga tugang. 36Pakalihis nin nagkapirang aldaw, sinabihan ni Pablo si Bernabe, “Madya asin dalawon ta an mga tugang sa mga syudad na pinaghulitan ta kan tataramon nin Kagurangnan; hilingon ta kun ano na an kamugtakan ninda.” 37Boot ni Bernabe na ipag-iba ninda si Juan Markos, 38alagad pinagmarahay ni Pablo na dai siya ipag-iba huli ta dai siya nagdanay sagkod na matapos an misyon ninda, kundi binayaan sinda kaini sa Panfilia. 39Huli kaini nagkasimbagan si Pablo asin si Bernabe; kaya nagsuhayan sinda. Ipinag-iba ni Bernabe si Markos; nagsakay sinda pasiring sa Chipre. 40Pinili man ni Pablo si Silas. Naglakaw sinda pakatapos na ipamibi kan mga tugang na atamanon logod sinda nin Dios. 41Nag-agi sinda sa Siria saka sa Cilicia asin pinakosog ninda an simbahan duman.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\