GIBO 16

1Nagdagos man si Pablo sa Derbe dangan sa Listra. Igwa digdi nin sarong paratubod na an ngaran Timoteo; an ina niya sarong paratubod na Judia, alagad an ama niya sarong Griyego. 2Marahay an sinasabi kan gabos na tugang sa Listra asin sa Iconio dapit saiya. 3Boot ni Pablo na ipag-iba si Timoteo, kaya ipinaserkomsisyon niya ini. Ginibo niya ini huli sa mga Judio na nag-eerok sa mga lugar na idto na nakakaaram na Griyego an ama ni Timoteo. 4Pag-agi ninda sa mga banwa, ipinaaram ninda sa mga paratubod an mga pagsusundon na pinagkaoroyonan kan mga apostol asin kan mga kamagurangan sa Jerusalem, tanganing saindang kuyogon. 5Kaya orog na nagkosog an pagtubod kan mga simbahan asin nagdakul sa bilang aroaldaw. 6Nag-agi sinda sa rehiyon nin Frigia asin Galacia, huli ta dai sinda tinugotan kan Espiritu Santo na maghulit kan mensahe nin Dios sa Asia. 7Pag-abot ninda sa pagdolonan kan Misia, nag-isip sindang magduman sa Bitinia, alagad dai sinda tinugotan kan Espiritu ni Jesus. 8Kaya inagihan ninda an Misia asin naglugsot sinda sa Troas. 9Kan bangging idto, nagkaigwa nin bisyon si Pablo. Nahiling niya an sarong tawong taga Macedonia na nakatindog saka nakikimaherak saiya, “Dumigdi ka sa Macedonia asin tabangan mo kami!” 10Pakahiling ni Pablo kan bisyon na ini, tolos kaming nag-andam sa pagpasiring sa Macedonia, huli ta napaghorop-horop mi na inapod kami nin Dios tanganing ihulit an Marahay na Bareta sa mga tawo duman. 11Hale sa Troas, nagsakay kami pasiring sa Samotracia dangan sunod na aldaw, sa Neapolis. 12Hale sa Neapolis nagdagos kami sa Filipos, sarong kolonya nin Roma saka pangenot na syudad kan distrito nin Macedonia. Nag-ontok kami nin nagkapirang aldaw sa syudad na idto. 13Kan aldaw na Sabbath, nagluwas kami sa syudad. Nagduman kami sa tampi kan salog sa paglaom na igwa duman nin pamibian an mga Judio. Nagtukaw kami dangan nakipag-olay sa mga babae na nagtiripon duman. 14An saro sa mga nagdangog samo iyo si Lydia na taga Tiatira; saro siyang negosyante nin mga tela na kolor purpura. Saro siyang parasamba sa Dios. Binuksan kan Kagurangnan an saiyang puso tanganing mag-ako kan mga sinasabi ni Pablo. 15Nagpabunyag siya saka an saiyang pamilya. Pakatapos, inalok niya kami, “Kun ako minimidbid nindong tunay na paratubod sa Kagurangnan, duman na kamo sa harong magdagos.” Dai mi siya nasayumahan. 16Sarong aldaw, kan kami paduman sa lugar nin pamibian, sinabat kami nin sarong daragang oripon. Igwa siya nin maraot na espiritu na nagtatao saiya nin kapangyarihan sa paghula. Dakul na kwarta an nakukua niya sa panghuhula para sa saiyang mga kagurangnan. 17Pinagparasunod niya kami asin si Pablo mantang nagkukurahaw, “An mga tawong ini sorogoon kan Kahorohalangkaweng Dios! Ipinagbabareta ninda saindo kun paano kamo makakaligtas!” 18Dakul na aldaw na ginibo niya ini, sagkod na naoyam si Pablo kaya nagsalingoy siya dangan sinabihan an espiritu, “Sa ngaran ni Jesu-Cristo, pinagbobotan takang lumuwas sa babaeng iyan!” Asin tolos na luminuwas an espiritu. 19Kan maaraman kan saiyang mga kagurangnan na mayo na an saindang pagkakakwartahan, dinakop ninda si Pablo saka si Silas dangan ginuyod sinda sa atubang kan mga awtoridad sa tahaw kan plasa. 20Isinumbong sinda sa mga opisyal na Romano, “An mga Judiong ini nagpaparibok digdi sa satong syudad. 21Nagtutukdo sinda nin mga kaugalean na sala sa katogonan nyatong mga Romano.” 22Pinagsururogan kan mga tawo si Pablo asin si Silas. Ginisi kan mga opisyal an mga gubing ni Pablo asin ni Silas dangan ipinahampak an mga ini. 23Pakahampaka sainda nin makuri, ilinaog sinda sa bilanggoan, dangan pinabantayan sinda nin marahay. 24Kaya sosog sa pagboot, ilinaog sinda kan bantay sa pinakalaog na selda, saka ilinaog an mga bitis ninda sa luho kan duwang magabat na kahoy. 25Kan matanga na an banggi, namimibi saka nag-aawit nin himno si Pablo saka si Silas, mantang an ibang bilanggo nagdadangog sainda. 26Biglang naglinog nin makosog; nayogyog sagkod an mga pundasyon kan bilanggoan. Nagkaburuksan an mga pintoan asin nagkatarangkas an mga kadena kan gabos na bilanggo. 27Nagimata an bantay, dangan kan mahiling niyang bukas an gabos na pintoan kan bilanggoan, naghona siya na nagdurulag na an gabos na bilanggo; kaya hinugkot niya an saiyang espada ta boot niyang maghugot. 28Alagad kinurahawan siya ni Pablo, “Dai mo paggibohon iyan! Uya kami gabos!” 29Nagpakua nin ilaw an bantay, nagdalagan palaog, saka tinatakigan na nagdapa sa pamitisan ni Pablo asin ni Silas. 30Pakatapos, ilinuwas niya sinda dangan hinapot, “Ano an dapat kong gibohon tanganing makaligtas?” 31Nagsimbag sinda, “Magtubod ka sa Kagurangnan na Jesus asin makakaligtas ka sagkod an saimong pamilya.” 32An tataramon nin Kagurangnan ipinaghulit ninda saiya asin sa gabos na yaon sa saiyang harong. 33Kan banggi man sanang idto, hinugasan kan bantay an mga lugad ni Pablo asin ni Silas, dangan nagpabunyag siya saka an saiyang pamilya. 34Pakatapos, ipinag-iba niya sinda sa saiyang harong asin pinakakan sinda. Naogma siya asin an saiyang pamilya, huli ta nagtubod na sinda sa Dios. 35Pagkaaga, sinugo kan mga opisyal an mga pulis asin pinagbotan na butasan na an mga bilanggong idto. 36Kaya sinabihan si Pablo kan bantay, “Nagboot an mga opisyal na butasan ka na asin si Silas. Kaya pwede na kamong lumuwas; mayong mangyayari saindo.” 37Alagad sinabihan ni Pablo an mga pulis, “Hayag kaming ipinahampak asin ipinabilanggo na dai lamang siniyasat, kami na mga syudadanong Romano. Ngunyan hilom sana ninda kaming papaluwason? Dai pwede! Sinda mismo an magdigdi sa pagpaluwas samo!” 38Sinabi ini kan mga pulis sa mga opisyal na Romano; natakot an mga ini kan maaraman ninda na mga syudadanong Romano si Pablo saka si Silas. 39Kaya nagduman sinda saka naghagad nin tawad ki Pablo asin ki Silas. Pinaluwas ninda an duwa dangan pinakiolayan na humale na sa syudad. 40Pakaluwas sa bilanggoan, nagduman si Pablo saka si Silas sa harong ni Lydia. Nahiling ninda duman an mga tugang; pinakosog ninda an boot kan mga ini, dangan naghale na sinda.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\