GIBO 17

1Sa pagbyahe ni Pablo saka ni Silas, nag-agi sinda sa Anfipolis saka Apolonia, sagkod na nakaabot sa Tesalonica. Igwa duman nin sarong sinagoga kan mga Judio. 2Siring sa dati niyang ugale, naglaog si Pablo sa sinagoga. Sa laog nin tolong semana, nakipagdebate siya sa mga tawo pag-aabot kan aldaw na Sabbath. An pinagbasaran niya iyo an mga Kasuratan. 3Nagpaliwanag siya saka nagpatunay sa mga tawo na an Cristo kaipuhan na magtios, magadan, dangan mabuhay liwat. Ini an sabi ni Pablo, “An Jesus na ini na ibinabareta ko saindo, iyo an Cristo.” 4An nagkapirang Judio nagtubod saka nag-ayon ki Pablo asin ki Silas. Nagtubod man an dakul na mga Griyego na maki-Dios saka an dakul na ginagalangan na babae duman. 5Alagad naori an mga Judio, kaya tiniripon ninda an nagkapirang hampaslupa dangan pinaribok ninda an bilog na syudad. Sinakat ninda an harong ni Jason sa paghanap ki Pablo asin ki Silas tanganing iatubang sa mga tawo. 6Kan dai ninda nakua an mga ini, ginuyod ninda si Jason saka an nagkapirang tugang asin dinara sa mga awtoridad kan syudad. Nagkurahaw sinda, “Linaog an satong syudad kan mga tawong nagpaparibok saen man sinda makaabot; 7ini si Jason an nagpasakat sainda sa saiyang harong. Sinda gabos naglalapas kan mga pagboot ni Cesar huli ta nagsasabi sindang igwa nin ibang hade na an ngaran Jesus.” 8Nagkariribok an mga namamanwaan saka an mga awtoridad pagkadangog ninda kan mga bagay na ini. 9Kaya hinagadan ninda nin pyansa si Jason saka an mga kairiba niya bago sinda pinaluwas. 10Pagkabanggi, isinubol tolos kan mga tugang si Pablo saka si Silas paduman sa Berea. Pag-abot ninda duman, naglaog sinda sa sinagoga kan mga Judio. 11An mga Judio duman mas andam na mag-ako kan mensahe ki kan mga idtoon sa Tesalonica. Maogma nindang inako an tataramon; aroaldaw nag-aadal sinda kan mga Kasuratan sa pagsiyasat kun totoo mananggad an pinagsasabi ni Pablo sainda. 12Dakul sainda an nagtubod; dakul man na Griyego an nagtubod—mga mayaman na lalaki asin babae. 13Alagad kan maaraman kan mga Judio sa Tesalonica na naghulit man si Pablo kan tataramon nin Dios sa Berea, nagduman sinda dangan pinaribok an mga tawo. 14Pinahale tolos si Pablo kan mga tugang saka pinaduman sa dagat; alagad nagpawalat sa Berea si Silas saka si Timoteo. 15Ihinatod si Pablo kan mga nag-iriba saiya sagkod sa Atenas. Kan mabalik na sinda sa Berea, tinugon sinda ni Pablo na sabihon ki Silas asin ki Timoteo na sumunod tolos saiya sa madaling panahon. 16Mantang naghahalat si Pablo ki Silas asin ki Timoteo duman sa Atenas, nahiling niya na pano nin mga idolo an syudad asin napurisaw siya. 17Kaya duman sa sinagoga, nakipagdebate siya sa mga Judio asin sa mga maki-Dios; siring man duman sa plasa aroaldaw, sa mga tawong nanunumpongan niya. 18Nakipagdebate man siya sa mga pilosopong Epicureo asin sa mga pilosopong Estoico. An nagkapira nagsabi, “Ano an pinagtataram kan nagmamadonong na ini?” An iba man nagsabi, “Garong dapit sa mga dios nin ibang lugar an pinagtataram niya.” Sinabi ninda ini huli ta naghuhulit si Pablo dapit ki Jesus asin dapit sa pagkabuhay liwat. 19Kaya dinara ninda si Pablo sa Konseho, an Areopago, dangan hinapot siya, “Pwede mi daw maaraman kun ano ining bagong katukdoan na pinagsasabi mo? 20Huli ta an ipinapahayag mo bago para samo, kaya boot ming masabotan kun ano an kahulogan kaiyan.” 21(An gabos na namamanwaan sa Atenas saka an mga dayuhan na nag-eerok duman mayong ibang gibo kundi an mag-orolay-olay saka magdangog nin anoman na bagay na bago.) 22Nagtindog si Pablo sa tahaw kan Areopago dangan nagsabi, “Mga taga Atenas, nahihiling ko na sa gabos na bagay mga maki-Dios kamo. 23Huli ta sa paglakaw-lakaw ko, namasdan ko an mga lugar na pinagsasambahan nindo asin nahiling ko man an sarong altar na may nasusurat nin siring, ‘Sa Dios na Dai Midbid.’ An Dios na ini na sinasamba nindo maski dai nindo midbid, iyo an Dios na irinurukyaw ko saindo. 24An Dios na naglalang kan kinaban asin kan gabos na yaon diyan, iyo an Kagurangnan kan langit saka kan daga. Dai siya nag-eerok sa mga templo na gibo nin tawo. 25Dai man siya nangangaipo nin anoman na bagay na ikakatao nin tawo sa paglingkod saiya, huli ta siya ngani an nagtatao nin buhay saka hinangos, asin nin gabos na bagay sa gabos na tawo. 26Linalang niya an gabos na rasa sa kinaban gikan sa saro sanang tawo. Lambang linalang tinawan niya nin talaan na panahon na mabuhay asin nin lugar na eerokan. 27Ginibo niya ini tanganing hanapon ninda siya, kaiba an paglaom na makukua siya. Alagad sa katotoohan bako siyang harayo sa lambang saro sato, 28huli ta, ‘Sa saiya kita nabubuhay, naghihiro, asin nagkakaigwa nin sadiring pagkatawo;’ siring sa sinabi kan nagkapira nindong poeta, ‘Kita mananggad mga aki niya.’ 29Huli ta kita mga aki nin Dios, dai kita mag-isip na garo siya sarong ladawan na bulawan o plata o gapo, na ginibo nin tawo sosog sa saiyang kakayahan saka kadonongan. 30Dai tinawan nin Dios nin halaga an panahon kan an mga tawo dai nakamidbid saiya, alagad ngunyan pinagbobotan an gabos na tawo saen man na lugar na magbakle na. 31Huli ta nagtalaan an Dios nin sarong aldaw na huhukoman niya an kinaban sa katanosan, sa paagi nin sarong tawo na pinili niya. Ini pinatotoohan niya sa gabos kan buhayon niya liwat an tawong iyan!” 32Kan madangog ninda an sinabi ni Pablo dapit sa pagkabuhay liwat, pinagtuya-tuya siya kan iba, alagad an iba man nagsabi, “Boot ming magtaram ka giraray dapit kaini.” 33Dangan binayaan sinda ni Pablo. 34May nagkapirang nag-iba saiya asin nagtubod; an saro sainda iyo si Dionisio na sarong kaayon kan Areopago; igwa man nin sarong babae na an ngaran Damaris, asin nagkapira pa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\