GIBO 19

1Mantang nasa Corinto si Apolos, nag-agi si Pablo sa kabubuldan kan probinsya sagkod na nakaabot siya sa Efeso. Natuparan niya duman an nagkapirang paratubod. 2Hinapot niya sinda, “Inako na nindo an Espiritu Santo kan kamo magtubod?” Nagsimbag sinda, “Dai pa ngani kami nakadangog na igwa nin Espiritu Santo.” 3Naghapot giraray si Pablo, “Kun siring, anong bunyag an inako nindo?” Nagsimbag sinda, “An bunyag ni Juan.” 4Sinabihan sinda ni Pablo, “Binunyagan ni Juan an mga tawong nagsolsol kan saindang kasalan; alagad sinabihan man niya sinda na dapat sindang magtubod sa sarong maabot sunod saiya, boot sabihon, ki Jesus.” 5Pakadangog ninda kaini, nagpabunyag sinda sa ngaran nin Kagurangnan na Jesus. 6Idinuta ni Pablo an saiyang mga kamot sainda, asin naghilig sainda an Espiritu Santo. Nagtaram sinda sa manlaen-laen na lengwahe saka nagrukyaw kan tataramon nin Dios. 7Mga dose katawo sinda gabos. 8Sa laog nin tolong bulan, danay na nagduman si Pablo sa sinagoga asin daing takot na nagpaliwanag sa mga tawo sa pagkombenser sainda dapit sa Kahadean nin Dios. 9Alagad an iba sainda nagmatagas dapit sa Dalan nin Kagurangnan saka dai nagtubod; nagtaram sinda nin maraot sa atubangan kan mga tawo sa sinagoga. Kaya binayaan sinda ni Pablo dangan ipinag-iba an mga paratubod. Aroaldaw sa eskwelahan ni Tiranno nakikipagdebate siya. 10Arog kaini an gibo niya sa laog nin duwang taon, kaya an gabos na tawong nag-erok sa Asia, mga Judio o bako, nakadangog kan tataramon nin Kagurangnan. 11Makangalas an mga milagro na ginibo nin Dios sa paagi ni Pablo. 12Maski an mga panyo saka mga epron na ginamit niya dinadara sa mga naghehelang. Naomayan an mga ini asin nagruluwas sainda an mga maraot na espiritu. 13Nagkapirang Judio na naglilibot asin nagpapaluwas nin mga maraot na espiritu an nangahas na maggamit kan ngaran nin Kagurangnan na Jesus sa pagpaluwas kan mga maraot na espiritu. Sinabihan ninda an mga maraot na espiritu, “Sa ngaran ni Jesus, na ipinaghuhulit ni Pablo, pinagbobotan ko kamong lumuwas.” 14Kaiba sa mga naggibo kaini an pitong aking lalaki nin sarong Halangkaw na Pading Judio na an ngaran Esceva. 15Alagad sinabihan sinda kan maraot na espiritu, “Midbid ko si Jesus, midbid ko man si Pablo; alagad siisay kamo?” 16Linuksohan sinda kan lalaking may maraot na espiritu, ginumol, asin dinaog. Kaya duminulag sinda sa harong na idto, huruba saka rulugad. 17An nangyaring ini naaraman kan gabos na nag-eerok sa Efeso, Judio man o Griyego; kaya inabotan sinda nin makuring takot. Orog nang inomaw an ngaran ni Jesus na Kagurangnan. 18Dakul man sa mga paratubod an nagduman; ikinumpisal ninda nin hayag an maraot nindang gibo. 19Tinipon nin dakul na salamangkero an mga libro ninda dangan sinulo sa atubangan kan mga tawo. An halaga kan mga libro nag-abot sa singkwenta mil na kwartang plata. 20Huli sa nangyaring ini, an tataramon nin Kagurangnan orog na nakalakop asin nakapadakul nin paratubod. 21Pakatapos kan mga pangyayaring ini, nagdesidir si Pablo na maglibot sa Macedonia asin Grecia bago magduman sa Jerusalem. Nagsabi siya, “Paghale ko sa Jerusalem kaipuhan magduman ako sa Roma.” 22Pinaenot na niya sa Macedonia an duwa niyang katabang na si Timoteo saka si Erasto, mantang nag-ontok siya nin dikit na panahon sa Asia. 23Sa panahon man na idto nangyari an dakulang karibokan sa Efeso dahel sa Dalan nin Kagurangnan. 24May sarong platero na an ngaran Demetrio. Naggigibo siya nin mga saradit na templong plata kan diosang si Diana. Dakul an nagaganansya kan mga trabahador niya sa negosyong ini. 25Kaya tinipon niya sinda gabos, asin an iba pa na arog man sainda an trabaho dangan sinabihan, “Mga katood, aram nindo na naghahale sa negosyo tang ini an pagbuhay ta. 26Nahihiling saka nadadangog nindo kun ano an ginigibo kan Pablong ini. Sinasabi niya na an mga dios na gibo nin tawo bako daang dios. Dakul na an mga tawong napatubod niya, bako sana digdi sa Efeso kundi haros sa bilog na Asia. 27Kaya bako sanang nasa pag-alaman na an satong negosyo mawaraan nin marahay na dangog, kundi pwedeng mawaraan man nin halaga an templo kan dakulang diosa na si Diana; mahahale an kabantogan kan diosa, an diosa na sinasamba sa Asia asin sa bilog na kinaban!” 28Pagkadangog ninda kaini, naanggot sinda nin makuri dangan nagkurahaw, “Mabuhay si Diana, an diosa kan mga taga Efeso!” 29Huli kaini nagkariribok an bilog na syudad; gabos nagdaralagan pasiring sa teatro, dangan ginuyod si Gayo saka si Aristarco, an duwang taga Macedonia na kaiba ni Pablo sa biyahe. 30Boot ni Pablo na umatubang sa mga tawo, alagad dai siya tinugotan kan mga paratubod. 31An nagkapirang awtoridad sa Asia, na mga katood ni Pablo, nagpatogon man saiya na dai siya magduman sa teatro. 32Kan oras man na idto, nagkakariribok duman sa teatro: an iba nagkukurahaw nin sarong bagay; an iba laen man, huli ta an kadaklan sainda dai ngani nakakaaram kun tadaw ta nagkatiripon sinda duman. 33Alagad an iba man sainda naghona na si Alejandro iyo an dahelan, huli ta siya an ipinaatubang kan mga Judio duman sa enotan kan gabos. Dangan nagpasabot si Alejandro kan saiyang kamot na mag-alo an mga tawo tanganing makapaliwanag siya. 34Alagad kan maaraman ninda na saro siyang Judio, sarabay sindang nagkurahaw sa laog nin duwang oras, “Mabuhay si Diana, an diosa kan mga taga Efeso!” 35Kan napatoninong na kan sekretaryo kan syudad an mga tawo, nagsabi siya, “Mga taga Efeso, aram kan gabos na an syudad na ini kan Efeso iyo an namamahala kan templo kan bantog na diosang si Diana asin kan saiyang banal na gapo na nahulog hale sa langit. 36Mayo nin siisay man na makakanegar kan bagay na ini. Kaya dai kamo magpararibok; dai kamo maggibo nin anoman na dai ngona nindo inisip. 37Dinara nindo digdi an mga tawong ini, na dai man nagbasang-basang sa templo ni nagtaram nin maraot dapit sa satong diosa. 38Kun may sumbong si Demetrio saka an saiyang mga trabahador tumang sa kiisay man, bukas an hukoman asin igwa nin mga awtoridad; duman ninda gibohon an sumbong. 39Alagad kun igwa pa kamong isusumbong, pwedeng husayon iyan sa sarong pagtiripon na tugot kan katogonan. 40Huli ta kita nasa pag-alaman na isumbong na nagpaparibok ngunyan na aldaw, nin huli ta mayo kitang ikakataong dahelan sa nangyaring karibokan na ini.” 41Pakataram niya kaini, pinapuli niya an mga tawo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\