GIBO 2

1Kan mag-abot an aldaw nin Pentecostes, nagkatiripon sa sarong lugar an gabos na paratubod. 2Dangan bigla sanang nagkaigwa nin tanog na hale sa langit siring sa hagubohob nin makosog na doros; napano kaini an bilog na harong na pinagtitiponan ninda. 3Dangan nahiling ninda an garo mga dilang kalayo na naghugpa sa lambang saro sainda. 4Sinda gabos napano kan Espiritu Santo asin nagpoon pagtaram sa manlaen-laen na lengwahe, siring sa ipinataram sainda kan Espiritu. 5May mga Judiong maki-Dios na hale sa manlaen-laen na nasyon na nag-eerok duman sa Jerusalem. 6Kan madangog kan mga Judiong ini an tanog, nagtiripon sinda. Napangalas sinda kan madangog kan lambang saro sainda na sadiri niyang lengwahe an pinagtataram kan mga disipulo. 7Nagngalas sinda asin nagsabi, “Bakong mga taga Galilea an gabos na nagtataram na ini? 8Tadaw ta nakakataram sinda kan sadiri tang mga lengwahe? 9Igwa digdi nin mga taga Partia, Media asin Elam; taga Mesopotamia, Judea, saka Capadocia; taga Ponto asin Asia, 10taga Frigia saka Pamfilia, taga Egipto saka mga taga rehiyon nin Libya harani sa Cirene. An iba sato mga bisita man na taga Roma, 11mga Judio asin mga bakong Judio na nag-ako kan Judaismo; an iba mga taga Creta asin Arabia—alagad nadangog ta gabos na nagtataram sinda sa sadiri tang mga lengwahe dapit sa darakulang mga bagay na ginibo nin Dios!” 12Ngalas asin ribong na nagharapotan sinda, “Ano an kahulogan kaini?” 13Alagad an iba nagtuya-tuya sa mga paratubod asin nagsabi, “Burat an mga tawong iyan!” 14Dangan nagtindog si Pedro kaiba an onseng apostol, asin nagtaram nin makosog, “Mga kapwa ko Judio asin kamo na mga nag-eerok sa Jerusalem, dangoga asin sabota nindo an sasabihon ko. 15Bakong burat an mga tawong ini siring sa paghona nindo, huli ta alas nwebe pa sana nin aga. 16Kundi iyo ini an sinabi ni propeta Joel, 17‘Iyo ini an sakong gigibohon sa mga huring aldaw, an sabi nin Dios: Papahiligon ko an sakong Espiritu sa gabos na tawo. An saindong mga aking lalaki asin mga aking babae maghuhula; an saindong mga hoben na lalaki makakahiling nin mga bisyon; an saindong mga gurang magkakaigwa nin mga pangatorogan. 18Iyo, maski an sakong mga oripon, lalaki man o babae, papahiligon ko kan sakong Espiritu sa mga aldaw na iyan, dangan maghuhula sinda. 19Magpapahiling ako nin mga ngangalasan sa kalangitan, asin mga tanda sa daga: dugo, kalayo, mahibog na aso; 20an aldaw madiklom, an bulan mapula na garo dugo, bago umabot an Aldaw nin Kagurangnan. 21Dangan, an siisay man na mag-apod sa ngaran nin Kagurangnan, makakaligtas.’ 22”Mga Israelita, hinanyoga nindo an mga tataramon na ini! Si Jesus na taga Nazaret sinugo nin Dios. Pinatunayan iyan sa paagi nin mga dakulang gibo, mga milagro, saka mga tanda na ginibo nin Dios sa tahaw nindo huli saiya. Aram nindo ini huli ta yaon kamo kan mangyari ini. 23Sa sadiring kabotan nin Dios asin pakaaram, itinao niya si Jesus saindo. Ipinapako nindo siya asin ipinagadan sa mga makasalan. 24Alagad binuhay siya liwat nin Dios. Pinatalingkas siya sa kapangyarihan nin kagadanan, huli ta imposibleng masa kapangyarihan siya nin kagadanan. 25Siring sa sinabi ni David dapit saiya, ‘Danay kong nahiling an Kagurangnan sa atubangan ko; nasa too ko siya tanganing dai ako matanyog. 26Kaya naogma an puso ko, an sakong mga tataramon pano nin kaogmahan; asin an sakong laman mapahingalo na may paglaom; 27huli ta an sakong kalag dai mo papabayaan sa kinaban kan mga gadan, dai mo itutugot na malapa an hawak kan Banal mong Sorogoon. 28Itinukdo mo sako an dalan pasiring sa buhay, papanoon mo ako nin kaogmahan huli kan saimong presensya. 29”Mga tugang, dai manenegaran na an satong ginikanan na si David nagadan dangan ilinubong; an saiyang linubngan uya digdi sato sagkod ngunyan. 30Propeta siya; aram niya an panuga nin Dios na an sarong gikan saiya matukaw sa saiyang trono: 31Nahiling ni David an gigibohon nin Dios, kaya ipinahayag niya an pagkabuhay liwat kan Cristo, kan sabihon niyang, ‘Dai siya pinabayaan sa kinaban kan mga gadan; dai nalapa an saiyang hawak sa lulubngan.’ 32Huli ta binuhay liwat nin Dios si Jesus; mga saksi kami kaini. 33Initaas siya sa too nin Dios; inako niya sa Ama an Espiritu Santo na ipinanuga saiya. Hale saiya ini gabos na nahihiling saka nadadangog nindo ngunyan. 34Huli ta dai nagsakat sa langit si David kundi nagsabi siya, ‘An Kagurangnan nagsabi sa sakong Kagurangnan: Tumukaw ka digdi sa too ko, 35sagkod na an saimong mga kaiwal gibohon kong tungtongan kan saimong mga bitis.’ 36”Dapat maaraman kan gabos na taga Israel na ining Jesus na ipinako nindo sa krus ginibo nin Dios na Kagurangnan asin Cristo!” 37Kan madangog ini kan mga tawo, napurisaw sinda nin marahay, kaya hinapot ninda si Pedro saka an ibang mga apostol, “Mga tugang, ano an dapat ming gibohon?” 38Sinimbag sinda ni Pedro, “Magbakle kamo saka magpabunyag an lambang saro saindo sa ngaran ni Jesu-Cristo, tanganing patawadon kamo; dangan aakoon nindo an Espiritu Santo. 39Huli ta para saindo an panugang ini nin Dios, saka sa mga aki nindo asin para sa mga nasa harayo—sa gabos na inaapod kan Kagurangnan tang Dios.” 40Sinadol sinda ni Pedro saka hinulitan, “Ligtasan nindo an saindong sadiri sa maraot na henerasyon na ini!” 41An mga nag-ako kan saiyang tataramon binunyagan. Kan aldaw na idto mga tolong ribo katawo an nakadagdag sa mga paratubod. 42Maimbod sinda sa pag-adal kan mga katukdoan kan mga apostol; nakisumaro sinda sa pagtiripon, sa pagbaak kan tinapay asin sa pagpamibi. 43Napangalas an gabos huli kan dakul na milagro saka mga ngangalasan na ginibo sa paagi kan mga apostol. 44An mga nagtutubod nagkasararo, asin pinagsaro ninda an saindang pagsadiri. 45Ipinabakal ninda an saindang pagsadiri asin kagamitan saka pinaghiriras an kabaklan sosog sa pangangaipo kan lambang saro. 46Aroaldaw nasa Templo sinda. Sararo sinda sa pagbaak kan tinapay sa mga erokan ninda, nagkakarakan na may kaogmahan asin kapakumbabaan sa puso. 47Nag-oomaw sinda sa Dios; marahay an boot sainda kan gabos na tawo. Aroaldaw idinadagdag sainda an mga ilinigtas kan Kagurangnan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\