GIBO 20

1Kan tapos na an kariribokan, tinipon ni Pablo an mga paratubod asin sinadol. Dangan nagpaaram siya sainda, asin nagpasiring sa Macedonia. 2Sa lambang banwa na agihan niya, pinapakosog niya an boot kan mga tugang duman, sagkod na makaabot siya sa Grecia. 3Nag-erok siya digdi nin tolong bulan. Nag-aandam na siyang magsakay pasiring sa Siria kan maaraman niya na pinaghohomaan siya kan mga Judio. Kaya pinagmarahay niyang bumalik, asin sa Macedonia giraray siya nag-agi. 4Nag-iba saiya si Sopater na taga Berea, aki ni Pirro; nag-iba man si Aristarco asin si Segundo na mga taga Tesalonica; si Gayo na taga Derbe; si Timoteo; si Tiquico asin si Trofimo na mga taga Asia. 5Nag-erenot an mga tugang na ini dangan nagharalat samo sa Troas. 6Pakatapos kan Pyesta kan Tinapay na Mayo nin Lebadura, nagsakay kami hale sa Filipos. Pakalihis nin limang aldaw, naabotan mi sinda sa Troas. Nagsarong semana kami duman. 7Kan enot na aldaw kan semana, nagtiripon kami para sa pagbaak nin tinapay. Nagtaram si Pablo sa mga tawo sagkod sa matangang banggi, huli ta mahale na siya pagkaaga. 8Duman kami nagtiripon sa sarong kwarto sa itaas na igwang dakul na ilaw. 9May sarong hoben na an ngaran Eutico na nakatukaw sa bintana. Huli ta haloy nang nagparataram si Pablo, inabot si Eutico nin pirot sagkod na siya nakatorog. Kaya nahulog siya sa daga hale sa ikatolong eskalon. Gadan na siya kan poroton ninda. 10Naglusad si Pablo sa harong, dinapaan an hoben dangan kinugos. “Dai kamo mahandal,” an sabi niya, “buhay siya!” 11Dangan nagbalik si Pablo sa itaas; binaak niya an tinapay saka nagkakan. Nakipag-olay pa siya sainda sagkod na nagsisirang na an aldaw. Dangan naghale siya. 12Ipinuli nindang buhay si Eutico asin naranga sinda nin marahay. 13Suminakay kami sa barko pasiring sa Ason saen hahapiton mi si Pablo. Ini an sinabi niya samo huli ta manininampo siya paduman sa Ason. 14Pagturuparan mi sa Ason, pinasakay mi siya dangan nagdagos kami sa Mitiline. 15Naghale kami duman asin sunod na aldaw nag-abot kami sa tangod kan Quio. Pakalihis nin sarong aldaw, nag-abot kami sa Samos; sunod na aldaw nag-abot kami sa Mileto. 16Arog kaini an biyahe mi huli ta habo nang maghapit si Pablo sa Efeso, tanganing dai siya maabala sa Asia. Nagmamadali kaya siyang makaabot sa Jerusalem, kun mapupwede, sa aldaw nin Pentecostes. 17Hale sa Mileto, ipinaapod ni Pablo an mga kamagurangan kan simbahan sa Efeso na makipaghilingan saiya. 18Pag-abot ninda, sinabihan sinda ni Pablo, “Aram nindo kun paano ako namuhay sa bilog na panahon na kaiba nindo ako, poon kan enot na aldaw na mag-abot ako sa Asia. 19Naglingkod ako sa Kagurangnan na may kapakumbabaan, pagluha asin mga pagbalo dahel sa dakul na kasakitan na nag-abot sako huli sa homa kan mga Judio. 20Dai ako nagpabaya sa paghulit saindo kan ikakarahay nindo; tinukdoan ko kamo sa publiko saka sa saindong mga harong. 21Pinatanidan ko an mga Judio saka an mga pagano na magbakle asin magbalik sa Dios patin magtubod sa satong Kagurangnan na Jesu-Cristo. 22Ngunyan, sa pagkuyog sa Espiritu Santo, maduman ako sa Jerusalem maski ngani dai ko aram kun ano an mangyayari sako duman, 23pwera sana kan pagpatanid na ginibo sako kan Espiritu Santo na sa lambang syudad na dudumanan ko, naghahalat sako an mga kasakitan saka an bilanggoan. 24Alagad para sako mayo nin halaga an buhay ko; boot ko sanang matapos an misyon na inako ko ki Jesus na Kagurangnan, na iyo an pagpahayag kan Marahay na Bareta dapit sa biyaya nin Dios. 25”Ngunyan aram ko na mayo sa saindo na mga pinaghulitan ko dapit kan Kahadean nin Dios an makakahiling sako giraray. 26Kaya sinasabi ko saindo ngunyan na aldaw, na kun may mapahamak saindo, bako na ako an may sala. 27Huli ta ibinareta ko saindo an bilog na katuyohan nin Dios; mayo akong itinago saindo. 28Kaya ingati nindo an saindong sadiri asin an bilog na katiriponan na ipinapaataman saindo kan Espiritu Santo. Magin pastor kamo kan simbahan nin Dios, na nagin sadiri niya huli kan kagadanan nin saiyang Aki. 29Aram ko na pakahale ko, lalaogon kamo nin mababangis na lobo asin dai ninda paliligtason an mga karnero ko. 30Maabot an panahon na an nagkapira sa saindong grupo matukdo nin kaputikan, tanganing mapasunod ninda an mga paratubod. 31Kaya mag-ingat kamo. Giromdomon nindo na sa laog nin tolong taon, aldaw-banggi ko kamong tinukdoan kaiba an dakul na luha. 32”Ngunyan idinudusay ko kamo sa Dios asin sa mensahe kan saiyang biyaya, na mapakosog saindo saka matao kan pamana na tinatagama niya sa mga banal. 33Dai ko minawot an plata o bulawan o gubing nin siisay man. 34Aram man sana nindo na nagtrabaho ako tanganing magkaigwa kami kan gabos ming kaipuhan. 35Ipinahiling ko saindo sa gabos na bagay, na sa paagi nin pagtrabaho nin maigot, dapat na tabangan ta an mga maluluya, asin giromdomon an mga tataramon na sinabi kan Kagurangnan na Jesus, ‘Mas paladan an nagtatao ki kan nag-aako.’” 36Pakataram ni Pablo kaini, nagluhod siya dangan namibi kaiba ninda gabos. 37Nagtangis sinda gabos; kinugos ninda si Pablo asin hinadokan. 38Namondo sinda nin marahay sa sinabi niya na dai na siya ninda mahihiling giraray. Pakatapos, nag-iriba sinda saiya pasiring sa barko.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\