GIBO 21

1Pakapaaram mi sainda, nagsakay kami pasiring sa Cos; sunod na aldaw, nag-abot kami sa Rodas, dangan hale duman nagpadagos kami sa Patara. 2Duman sa Patara igwa nin barko na mapasiring sa Fenecia, kaya nagsakay kami. Dangan nagbiyahe kami, 3asin nag-abot sa lugar saen natatanaw sa parteng wala mi an isla kan Chipre. Pakatapos, nagdagos kami sa Siria; nagdoong kami sa Tiro huli ta duman may didiskargahon sa barko. 4Hinanap mi duman an mga disipulo asin nakakua kami nin nagkapira; nagsarong semana kami kaiba ninda. Sa pasabong kan Espiritu Santo, sinabihan ninda si Pablo na dai magdagos sa Jerusalem. 5Pakatapos kan pitong aldaw, nagpadagos na kami kan samong pagbyahe. Hinatod kami kan mga disipulo, kairiba an saindang mga agom saka mga aki, sagkod sa luwas kan syudad. Kami gabos nagluhod sa baybayon dangan namibi. 6Pakatapos, nagpaaram na kami sainda, asin naglunad sa barko mantang sinda nagpuli. 7Hale sa Tiro nagpadagos kami sa samuyang pagsakay, sagkod na nag-abot kami sa Tolemaida. Kinomusta mi an mga tugang duman; sarong aldaw kami sa kaibahan ninda. 8Sunod na aldaw, naghale kami dangan nakaabot sa Cesarea. Nagdagos kami sa harong kan ebanghelistang si Felipe, saro siya sa pitong paralingkod na pinili sa Jerusalem. 9Igwa siya nin apat na aking daraga na naghuhulit man kan tataramon nin Dios. 10Kan nagkapirang aldaw na kami duman, may nag-abot hale sa Judea na sarong propeta na an ngaran Agabo. 11Nagdolok siya samo, kinua niya an hagkos ni Pablo saka ginapos kaiyan an sadiri niyang mga bitis saka mga kamot dangan nagsabi, “An Espiritu Santo nagsabi na an kagsadiri kan hagkos na ini gagaposon na arog kaini kan mga Judio duman sa Jerusalem, asin itatao sa mga pagano.” 12Kan ini madangog mi asin kan ibang tawo na yaon duman, nakimaherak kami ki Pablo na dai na siya magdagos sa Jerusalem. 13Alagad nagsimbag siya, “Tadaw ta nagtatangis kamo asin pinapaluya nindo an boot ko? Andam ako bako sanang magpabilanggo kundi maski magpagadan sa Jerusalem dahel sa Kagurangnan na Jesus.” 14Kan dai mi siya napugolan, dai na kami nagpirit. “Mangyari logod an kabotan nin Kagurangnan,” an sabi mi. 15Pakalihis nin nagkapirang aldaw, inandam mi an samuyang mga dara dangan nagtukad kami sa Jerusalem. 16Nag-iba man samo an nagkapirang disipulo na taga Cesarea; hinatod ninda kami sa harong ni Mnason na taga Chipre na samuyang dadagosan. Si Mnason saro sa mga nagin enot na kaayon sa pagtubod. 17Pag-abot sa Jerusalem, maogma kaming inako kan mga tugang sa pagtubod. 18Pagkaaga, iniba kami ni Pablo sa pagsongko ki Santiago; yaon man duman an gabos na kamagurangan kan mga paratubod. 19Kinomusta sinda ni Pablo; isinaysay niya sainda an gabos na ginibo nin Dios sa mga pagano sa paagi kan saiyang paglingkod. 20Pakadangog kan osipon niya, nag-omaw sinda gabos sa Dios. Dangan nagsabi sinda ki Pablo, “Aram mo man sana, tugang, na rinibong Judio na an nagtubod, asin sinda gabos maimbod na parasunod kan Katogonan ni Moises. 21Naosipan sinda na nagtutukdo ka daa sa gabos na Judio, na nag-eerok sa mga banwaan kan mga pagano, na bayaan ninda an Katogonan ni Moises; nagsasabi ka daa na dai ninda dapat ipaserkomsisyon an mga aki nindang lalaki o magsunod kan satong tradisyon. 22Ano an dapat gibohon? Maaaraman nanggad ninda na nag-abot ka na. 23Sunoda an ipapagibo mi saimo: igwa digdi nin apat na lalaki na may panuga. 24Ipag-iba mo sinda dangan sumabay ka sainda sa seremonya nin paglinig. Ika na an magbayad kan saindang mga gasto, tanganing makapaaris sinda nin payo. Sa siring na paagi, maaaraman ninda na mayong katotoohan an mga bagay na nadangog ninda dapit saimo, ata ngani inootob mo an Katogonan ni Moises. 25Alagad manonongod sa mga pagano na nagin mga paratubod, pinadarahan mi sinda nin surat na dai sinda dapat magkakan kan anoman na idinolot sa mga dios, o kan dugo, o karne nin mga hayop na tinook, asin dai sinda dapat makidorog sa bakong agom.” 26Kaya ipinag-iba ni Pablo an apat na lalaking idto; sunod na aldaw, kaiba siya nindang naglinig kan sadiri asin naglaog sa Templo tanganing ipaaram kun sagkod nuarin matatapos an panahon nin paglinig, huli ta sa kataposan kan panahon na iyan, kaipuhan sindang magdolot nin atang para sa lambang saro sainda. 27Alagad kan madali nang matapos an pitong aldaw, nahiling si Pablo duman sa laog kan Templo kan nagkapirang Judio na taga Asia. Pinaribok ninda an mga tawo dangan dinakop ninda si Pablo. 28Nagkurahaw sinda, “Tabangi kami nindo, mga taga Israel! Iyo ini an tawong naglilibot saen man na lugar na nagtutukdo sa gabos tumang sa nasyon nin Israel, tumang sa Katogonan ni Moises asin tumang sa Templong ini. Laen pa kaini, ngunyan nag-iba pa siya nin nagkapirang mga Griyego sa laog kaining Templo kaya dinigtaan niya an banal na lugar na ini!” 29(Sinabi ninda ini huli ta nahiling ninda si Pablo sa syudad na kaiba si Trofimo na taga Efeso. Hona ninda ipinag-iba siya ni Pablo sa Templo.) 30Nakalakop sa syudad an kariribokan dangan sarabay na nagdaralagan an mga tawo; pinugol ninda si Pablo saka paguyod na ilinuwas sa Templo. Dangan sinerahan tolos an mga trangkahan. 31Boot kutanang gadanon kan mga tawo si Pablo, alagad an bareta na an bilog na Jerusalem nagkakariribok nakaabot sa komandante kan tropa nin mga Romano. 32Ipinag-iba tolos kan komandante an mga opisyal niya saka mga soldados asin nagdadalagan na nagduman sa may katawohan. Kan mahiling kan mga tawo an komandante, kaiba an mga soldados, inontok ninda an paghampak ki Pablo. 33Dinakop si Pablo kan komandante saka ipinagapos nin duwang kadena. Dangan hinapot kan komandante kun siisay siya asin kun ano an ginibo niya. 34Manlaen-laen an simbag na ikinurahaw kan mga tawo, kaya dai nasabotan kan komandante kun ano talaga an nangyari. Kaya pinagbotan niya an saiyang mga soldados na darahon si Pablo sa kwartel. 35Inantabayan ninda si Pablo sagkod sa hagdan, alagad huli ta nagsusurosoan an mga tawo, binuligan ninda siya. 36Dinadaguso siya kan mga tawo na nagkukurahaw, “Gadanon siya!” 37Kan ilalaog na si Pablo sa kwartel, naghapot siya sa komandante, “Pwede daw akong magtaram saimo?” Nagsabi an komandante, “Tatao kang magtaram nin Griyego? 38Bakong ika an Egipcio na dai pa nahahaloy nagparibok asin nangenot sa apat na ribong armadong rebelde duman sa kalangtadan?” 39Sinabihan siya ni Pablo, “Judio ako na taga Tarso, sa Cilicia. Syudadano ako kan bantog na syudad na ini. Tugote man akong magtaram sa mga tawo.” 40Tinugotan siya kan komandante, kaya nagtindog si Pablo sa hagdan dangan nagpasabot kan saiyang kamot sa mga tawo na mag-alo. Kan bako nang maribok an mga tawo, nagtaram si Pablo sainda sa lengwaheng Hebreyo:


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\