GIBO 22

1”Mga tugang asin mga magurang, hinanyogon nindo an depensa ko!” 2Kan madangog ninda siyang nagtataram sa Hebreyo, orog sindang nagtoninong. Asin nagpadagos sa pagtaram si Pablo: 3”Saro akong Judio; namundag ako sa Tarso kan Cilicia, alagad nagdakula digdi sa Jerusalem. Nag-adal ako ki Gamaliel asin maigot na tinukdoan sa pagsunod kan Katogonan nin satong mga ginikanan. Siring saindo, naglingkod ako sa Dios sa bilog kong puso. 4Linamag ko asin ipinagadan an mga parasunod kan Dalan na ini. Dinakop ko an mga lalaki asin mga babae saka ipinabilanggo. 5Makakapagsaksi an Halangkaw na Padi saka an bilog na Konseho na totoo ining sinasabi ko. Tinawan ninda ako nin surat para sa mga tugang na Judio duman sa Damasco. Kaya nagduman ako nganing dakopon an mga paratubod dangan darahon digdi sa Jerusalem nganing padusahan. 6”Odto kaidto asin nagdadangadang na ako sa Damasco, kan biglang nagsilyab sa palibot ko an sarong liwanag hale sa langit. 7Nahulog ako sa kabayo, dangan nadangog ko an sarong tingog na nagsabi, ‘Saulo, Saulo, tadaw ta pinapasakitan mo ako?’ 8Naghapot ako, ‘Siisay ka, Kagurangnan?’ Nagsimbag siya, ‘Ako si Jesus na taga Nazaret, na saimong pinapasakitan.’ 9Nahiling kan mga kairiba ko an liwanag alagad dai ninda nadangog an tingog kan nagtaram sako. 10Naghapot ako, ‘Ano an dapat kong gibohon, Kagurangnan?’ Sinimbag ako kan Kagurangnan, ‘Tumindog ka asin magdagos ka sa Damasco; duman sasabihan ka kan gabos na bagay na itinalaan na gibohon mo.’ 11Nabuta ako huli kan makosog na liwanag, kaya kinabit ako kan mga kairiba ko dangan inantabayan pasiring sa Damasco. 12”Igwa sa Damasco nin sarong lalaki na an ngaran Ananias, sarong tawong maki-Dios na nagkukuyog kan satong Katogonan asin ginagalangan kan gabos na Judio na nag-eerok duman. 13Dinuman niya ako, nagtindog sa kataed ko saka nagsabi, ‘Tugang na Saulo, makahiling ka liwat!’ Kan oras man sanang idto nakahiling giraray ako asin nahiling ko siya. 14Nagsabi siya, ‘Pinili ka kan Dios nin satong mga ginikanan tanganing maaraman mo an saiyang kabotan, mahiling an saiyang banal na Sorogoon, asin madangog an saiyang tingog. 15Huli ta magigin saksi ka niya sa atubangan kan gabos na tawo dapit sa saimong nahiling saka nadangog. 16Ngunyan, ano pa an pinaghahalat mo? Tumindog ka asin magpabunyag. Mag-apod ka sa ngaran kan Kagurangnan nganing patawadon ka kan mga kasalan mo.’ 17”Nagbalik ako sa Jerusalem; kan namimibi ako sa laog kan Templo, nagkaigwa ako nin bisyon. 18Nahiling ko an Kagurangnan na nagsabi sako, ‘Maghidali ka! Maghale ka tolos sa Jerusalem, huli ta dai aakoon kan mga tawo digdi an saimong sasabihon dapit sako.’ 19Nagsimbag ako, ‘Kagurangnan, aram ninda na dinuman ko an gabos na sinagoga, ibinilanggo saka hinampak an mga nagtutubod saimo. 20Kan gadanon si Esteban na saimong saksi, yaon ako duman. Nag-oyon ako kan paggadan saiya asin nagbantay kan mga gubing kan mga naggadan saiya.’ 21Alagad sinabihan ako kan Kagurangnan, ‘Lumakaw ka, ta susugoon taka sa harayo, duman sa mga pagano.’” 22Naghinanyog an mga tawo ki Pablo, alagad pakataram niya kaini nagpoon sindang magkurahaw, “Gadanon siya! Dai siya dapat na mabuhay!” 23Nagkukurahaw an mga tawo, nagwawayaway kan saindang mga gubing, asin nagpapaturon nin alpog. 24Kaya nagboot an komandanteng Romano sa mga soldados na darahon si Pablo sa kwartel, dangan hampakon tanganing mapatuga kun tadaw ta an mga Judio nagkukurahaw nin siring kaini tumang saiya. 25Alagad kan nakagapos na siya dangan hahampakon na, nagsabi si Pablo sa opisyal na yaon duman, “Tugot daw sa katogonan nindo na hampakon an sarong syudadanong Romano na dai ngona hinahatolan?” 26Kan madangog ini kan opisyal, nagduman siya sa komandante dangan nagsabi, “Ano an ginigibo mo? An lalaking iyan sarong syudadanong Romano!” 27Kaya dinolok kan komandante si Pablo saka hinapot, “Talagang syudadanong Romano ka?” “Iyo,” an simbag ni Pablo. 28Nagsabi an komandante, “Nagbayad ako nin dakulang kantidad nganing magin sarong syudadanong Romano.” Nagsimbag si Pablo, “Alagad ako syudadano huli sa pagkamundag.” 29Kaya biglang nagsiribog an mga masiyasat saiya; an komandante natakot man kan maaraman na si Pablo sarong syudadanong Romano, huli ta ipinagapos niya ini. 30Boot maaraman kan komandante kun ano talaga an sumbong kan mga Judio tumang ki Pablo, kaya kan sunod na aldaw, ipinatangkas niya an mga kadena ni Pablo saka pinatiripon an mga poon na padi saka an bilog na Konseho. Dangan ipinakua niya si Pablo saka pinaatubang sainda.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\