GIBO 23

1Hiniling ni Pablo an mga kaayon kan Konseho dangan nagsabi, “Mga tugang! Malinig an sakuyang konsyensya dapit kan sakong pamumuhay sa atubangan nin Dios, sagkod sa aldaw na ini.” 2An Halangkaw na Padi na si Ananias nagboot sa mga tawong nakatindog sa harani ni Pablo na suntokon siya sa ngoso. 3Nagtaram si Pablo saiya, “Papadusahan ka nin Dios—ika na pinaputing kudal! Nagtutukaw ka sa paghukom sosog sa Katogonan, alagad linalapas mo an Katogonan kan magboot ka na ipasuntok ako.” 4An mga tawong yaon sa harani ni Pablo nagsabi saiya, “An pinag-insulto mo iyo an Halangkaw na Padi nin Dios.” 5Nagsimbag si Pablo, “Mga tugang, dai ko aram na siya an Halangkaw na Padi. Huli ta nasusurat, ‘Dai ka dapat magtaram nin maraot dapit sa pamayo kan saimong banwaan.’” 6Kan mahiling ni Pablo na an nagkapira sa konseho mga Saduceo asin an iba mga Fariseo, nagkurahaw siya, “Mga tugang! Saro akong Fariseo, gikan sa pamilya nin mga Fariseo. Sinisiyasat ako ngunyan digdi huli sa sakong paglaom na an mga gadan bubuhayon liwat!” 7Pakataram niya kaini, nagpasuruhay an mga Fariseo saka an mga Saduceo; nabanga an Konseho. 8(Huli ta an mga Saduceo nagsasabi na dai mabubuhay liwat an mga gadan asin mayo nin anghel o espiritu. Alagad an mga Fariseo nagtutubod sa mga bagay na ini.) 9Kaya orog na nagkosog an kinurahaw; an nagkapirang paratukdo kan Katogonan na kaayon sa grupo kan mga Fariseo nagtindog saka nagsabi, “Mayo kaming nakukuang sala sa tawong ini! Tibaad nagtaram mananggad saiya an sarong espiritu o anghel!” 10Kan nagin mainit an pasuruhay, natakot an komandante na tibaad gadanon ninda si Pablo. Kaya pinagbotan niya an mga soldados na agawon sainda si Pablo dangan ilaog sa kwartel. 11Sunod na banggi, nagtindog an Kagurangnan sa kataed ni Pablo saka nagsabi, “Dai ka matakot! Nagpatotoo ka dapit sako digdi sa Jerusalem; siring man an dapat mong gibohon duman sa Roma.” 12Pagkaaga, nagtiripon an nagkapirang mga Judio asin nagkaoroyon sinda na gadanon si Pablo. Nagsumpa sinda na dai makakan o mainom nin anoman sagkod na magadan ninda si Pablo. 13Masobra sa kwarenta katawo an nagplano kaini. 14Nagduman sinda sa mga poon na padi saka sa mga kamagurangan dangan nagsabi, “Nagsumpa kami gabos na dai kami makakan nin anoman sagkod na magadan mi si Pablo. 15Kaya ngunyan, kamo saka an Konseho magpasabi sa komandanteng Romano na darahon saindo si Pablo. Magdahelan kamo na boot pa nindong makakua nin impormasyon dapit saiya. Alagad gagadanon mi siya bago siya makaabot digdi.” 16Alagad an planong ini nadangog kan sobrino ni Pablo (an ina niya tugang ni Pablo), kaya nagduman siya sa kwartel dangan inosipan si Pablo. 17Inapod ni Pablo an saro kan mga opisyal saka sinabihan, “Ibahan mo an hoben na ini sa komandante ta igwa siya nin isasabi saiya.” 18Kaya ipinag-iba kan opisyal an hoben sa komandante dangan nagsabi, “Inapod ako kan bilanggong si Pablo asin nakiolay siya sako na ibahan ko saimo an hoben na ini, huli ta igwa daa siyang isasabi saimo.” 19Kinabit kan komandante an hoben, irinayo dangan hinapot, “Ano an sasabihon mo sako?” 20Nagsimbag an hoben, “Nagkaoroyon an mga Judio na hagadon saimo na darahon si Pablo sa aga sa Konseho, sa dahelan na boot pa nindang makakua nin impormasyon dapit saiya. 21Alagad dai ka magtubod sainda huli ta may sobra sa kwarenta katawo na maghihipa saiya. Gabos sinda nagsumpa na dai makakan o mainom sagkod na magadan ninda siya. Ngunyan andam na sinda asin naghahalat na sana kan saimong simbag.” 22Nagsabi an komandante, “Dai ka magsabi sa kiisay man na isinumbong mo ini sako.” Dangan pinahale na niya an hoben. 23Inapod kan komandante an duwa sa saiyang mga opisyal saka sinabihan, “Andamon nindo an duwang gatos na soldados, setentang soldados na nakakabayo saka duwang gatos na paragarod, huli ta ngunyan na bangging alas nwebe, maduman kamo sa Cesarea. 24Mag-andam ka man nin mga kabayo na lulunadan ni Pablo; ihatod mo siya ki Gobernador Felix. Ingatan mo na mayong mangyari saiya sa dalan.” 25Dangan nagsurat siya nin siring kaini: 26”Ako, si Claudio Lisias, minataong galang saimo, Kagalanggalang na Gobernador Felix. 27Dinakop kan mga Judio an lalaking ini asin diit pa nindang magadan. Alagad naaraman kong syudadanong Romano siya, kaya ipinag-iba ko an mga soldados ko dangan ilinigtas mi siya. 28Boot kong maaraman kun ano an sumbong ninda tumang saiya, kaya dinara ko siya sa saindang Konseho. 29Naaraman ko na isinumbong siya ninda manongod sa mga bagay dapit sa saindang katogonan, alagad mayo man sindang sumbong na magigin dahelan na siya gadanon o ibilanggo. 30Kan maosipan ako na pinaghuhumotan siyang gadanon, pinagmarahay kong ipadara siya tolos saimo. Sinabihan ko man an mga nagsumbong tumang saiya na isaysay saimo an saindang mga sumbong.” 31Sosog sa mga ipinagboot sa mga soldados, kinua ninda si Pablo, dangan pagkabanggi ipinag-iba sa Antipatris. 32Sunod na aldaw, an mga naglalakaw sanang mga soldados an nagbalik sa kwartel; an mga nakakabayo iyo na sana an nag-iba ki Pablo. 33Pag-abot ninda sa Cesarea, itinao ninda sa gobernador an surat dangan inentrega saiya si Pablo. 34Pakabasaha kan surat, hinapot kan gobernador si Pablo kun taga saen siya. Kan maaraman niya na si Pablo taga Cilicia, 35nagsabi siya, “Dadangogon taka pag-abot kan mga nagsurumbong tumang saimo.” Dangan pinabantayan niya si Pablo sa palasyo ni Herodes.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\