GIBO 24

1Pakalihis nin limang aldaw, an Halangkaw na Padi na si Ananias nag-abot sa Cesarea kaiba an nagkapirang kamagurangan saka sarong abogado na an ngaran Tertulo. Sinabi ninda ki Gobernador Felix an mga sumbong ninda tumang ki Pablo. 2Pakaapoda ki Pablo, pinonan siyang isumbong ni Tertulo: “Kagalanggalang na Gobernador! Dahel sa marahay mong pamamahala, nagkaigwa kami nin katoninongan sa halawig na panahon. Mga mahalagang reporma an ginigibo mo para sa kauswagan kan samuyang nasyon. 3Nakamtan mi ini gabos, asin tudok sa puso an pagpasalamat mi saimo. 4Habo kong maabala taka, alagad nakikiolay ako na hinanyogon mo an samuyang halipot na isasaysay. 5Naaraman mi na an tawong ini ginigikanan nin ribok. Pinaparibok niya an mga Judio saen man na lugar. Lider siya kan grupo nin mga Nazareno. 6Pinagbasang-basang pa niya an Templo, kaya dinakop mi siya. [Hahatolan mi na kuta siya sosog sa samuyang Katogonan, 7alagad nag-abot si Komandante Lisias asin inagaw siya samo. 8Dangan nagboot si Lisias na magdigdi daa kami, na mga nagsusumbong saiya.] Kun siyasaton mo an lalaking ini, maaaraman mo saiya na an gabos ming sumbong totoo.” 9An mga Judio na yaon duman nagsabi man na an gabos na sumbong totoo. 10Dangan pinasabot kan gobernador na magtaram si Pablo. Ini an sabi ni Pablo: “Ikinakaogma ko na magdepensa sa atubangan mo, huli ta aram kong haloy ka nang hukom sa nasyon na ini. 11Doseng aldaw pa sana an nakakaagi poon na mag-abot ako sa Jerusalem sa pagsamba sa Dios—mapapatunayan mo iyan kun boot mong magsiyasat. 12Sa panahon na iyan, dai ako nahiling kan mga Judio na nakikidiskutir sa kiisay man duman sa Templo, ni nagpaparibok sa mga tawo, maski sa saindang mga sinagoga, o saen man sa laog kan syudad. 13Kaya dai ninda mapapatunayan an mga sumbong ninda tumang sako. 14Alagad ini an masasabi ko saimo: naglilingkod ako sa Dios nin samuyang mga ginikanan sosog sa Dalan na inaapod nindang bakong totoo; alagad tinutubod ko man an gabos na nasusurat sa Katogonan ni Moises saka sa mga libro kan mga propeta. 15Arog ninda, naniniwala man ako na bubuhayon liwat nin Dios an mga gadan, mga banal man o bako. 16Kaya dayaday kong hinihingowa na magkaigwa ako nin malinig na konsyensya sa atubangan nin Dios saka nin mga tawo. 17”Pakalihis nin nagkapirang taon na mayo ako sa Jerusalem, nagbalik ako sa pagdara nin mga limos para sa sakong banwaan asin sa pagdolot nin atang. 18Mantang nagdodolot ako nin atang duman sa laog kan Templo, pakatapos kong maotob an seremonya nin paglinig, nahiling ako nin nagkapirang Judio na taga Asia. Dikit man sana an tawo duman asin mayo man nin ribok. 19Idto kutanang mga Judio na nakahiling sako sa Templo an dapat magdigdi sa pagsumbong tumang sako, kun talagang igwa ako nin sala. 20O isabi kan mga tawong ini na uya digdi kun anong karatan an nakua ninda sako kan iatubang ninda ako sa Konseho 21pwera kan sarong bagay na ikinurahaw ko kan umatubang ako sainda: ‘Hinuhukoman nindo ako ngunyan huli ta minatubod ako na an mga gadan mabubuhay liwat.’” 22Pakadangog kaini ni Felix, na nakakaaram nin marahay dapit sa Dalan, inontok niya ngona an pagbista. Nagsabi siya, “Matao ako nin desisyon sa kaso nindo pag-abot na ni Komandante Lisias.” 23Pinagbotan ni Felix an opisyal na namamahala ki Pablo na bantayan siya, alagad tawan man siya nin dikit na katalingkasan, saka tugotan an saiyang mga katood na magdara saiya kan mga kaipuhan niya. 24Pakalihis nin nagkapirang aldaw, nag-abot si Felix kaiba an saiyang agom na si Drusila na sarong Judia. Ipinaapod niya si Pablo dangan nagdangog siya sa mga pinagtataram ni Pablo dapit sa pagtubod ki Cristo Jesus. 25Alagad kan ipinagsasaysay na ni Pablo an dapit sa matanos na buhay, pagpupugol sa sadiri, saka dapit sa maabot na paghukom, natakot si Felix kaya nagsabi siya ki Pablo, “Makakahale ka na ngunyan. Ipapaapod taka giraray kun may panahon naman ako.” 26Naglaom man si Felix na matao si Pablo nin suhol tanganing butasan siya, kaya dayaday niyang ipinapaapod si Pablo asin nakikipag-olay siya saiya. 27Pakalihis nin duwang taon, nagin kasalihid ni Felix si Porcio Festo bilang gobernador. Alagad huli ta habo ni Felix na mamondo saiya an mga Judio, pinabayaan niya si Pablo sa bilanggoan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\