GIBO 25

1Nag-abot si Festo sa saiyang probinsya bilang gobernador; pakalihis nin tolong aldaw, nagduman siya sa Jerusalem hale sa Cesarea. 2Dinara saiya kan mga poon na padi asin kan mga lider na Judio an sumbong ninda tumang ki Pablo. Nakiolay sinda ki Festo 3na ibalik niya si Pablo sa Jerusalem. Igwa sinda nin plano na hipaan si Pablo sa dalan dangan gadanon. 4Alagad nagsimbag si Festo, “Nabibilanggo si Pablo sa Cesarea asin mabalik ako duman sa dai mahaloy na panahon. 5Paibahon nindo sako sa Cesarea an saindong mga lider; kun an tawong idto nakaginibo nin kasalan, sinda an magsumbong saiya.” 6Walo o sampolong aldaw pa duman si Festo sainda bago nagbalik sa Cesarea. Sunod na aldaw, nagtukaw siya sa hukoman saka ipinakua si Pablo. 7Paglaog ni Pablo, pinalibotan siya kan mga Judio na hale sa Jerusalem; isinumbong ninda siya nin mga magagabat na bagay, alagad dai man ninda napatotoohan. 8Ini an depensa ni Pablo, “Mayo akong naginibong maraot tumang sa Katogonan kan mga Judio o tumang sa Templo, o tumang ki Cesar.” 9Alagad habo ni Festo na mamondo saiya an mga Judio, kaya hinapot niya si Pablo, “Boot mong sa Jerusalem taka bistahon?” 10Nagsimbag si Pablo, “Nakaatubang ako sa hukoman ni Cesar. Digdi ako dapat bistahon. Aram mong mayo akong naginibong sala sa mga Judio. 11Kun nakaginibo ako nin krimen na huli kaiyan dapat akong gadanon, aakoon ko an kagadanan. Alagad kun daing katotoohan an mga sumbong ninda tumang sako, dai ako pwedeng itao sainda nin siisay man. Maapelar ako ki Cesar.” 12Pakatapos na kaolayon ni Festo an saiyang konseho, sinabihan niya si Pablo, “Nag-apelar ka ki Cesar, kaya ki Cesar ka maduman.” 13Pakalihis nin nagkapirang aldaw, nagduman sa Cesarea si Hadeng Agripa asin si Berenice sa pagkomusta ki Festo. 14Kan nagkapirang aldaw na sinda duman, isinaysay ni Festo sa hade an kaso ni Pablo. Nagsabi siya, “May binayaan na bilanggo digdi si Felix. 15Kan magduman ako sa Jerusalem, nagsumbong sako an mga poon na padi asin an mga kamagurangan kan mga Judio patin hinagad nindang hatolan ko siya. 16Alagad sinabihan ko sinda na bakong kaugalean kan mga Romano na maghatol sa kiisay man kun dai ngona hampangon kan isinusumbong an mga nagsusumbong, dangan makapagdepensa siya tumang sa mga sumbong saiya. 17Kaya pag-abot ninda digdi, dai ako nag-abala; sunod na aldaw nagtukaw ako sa hukoman saka ipinaapod ko an tawong idto. 18Alagad mayo sindang isinumbong na magabat na sala na pinaghona kong isusumbong ninda. 19An pinag-iwalan ninda iyo an dapit sa saindang paniwala asin an dapit sa saro daang Jesus na gadan na, alagad sinasabi ni Pablo na buhay siya. 20Dai ko aram kun paano ako makakakua nin impormasyon dapit sa mga bagay na ini, kaya hinapot ko si Pablo kun boot niyang sa Jerusalem siya bistahon. 21Alagad nag-apelar si Pablo, kaya pinabantayan ko siya sagkod na ikapadara ko siya ki Cesar.” 22Nagsabi si Agripa ki Festo, “Boot ko man na madangog an tawong ini.” “Madadangog mo siya sa aga,” an simbag ni Festo. 23Pagkaaga, nag-abot si Agripa saka si Berenice asin naglaog sa hukoman, kaiba an mga opisyal na militar saka an mga ginagalangan na tawo sa syudad. Ipinakua ni Festo si Pablo, 24saka nagsabi, “Hadeng Agripa asin kamo gabos na uya digdi: an tawong ini isinumbong kan gabos na Judio na nasa Jerusalem saka kan mga Judio na uya digdi. Nagkukurahaw sinda na dai siya dapat mabuhay, 25alagad mayo akong nakuang sala saiya tanganing hatolan siya nin kagadanan. Nag-apelar siya ki Cesar, kaya pinagmarahay kong ipadara siya saiya. 26Alagad mayo akong ikakasurat ki Cesar dapit saiya, kaya dinara ko siya digdi sa atubangan nindo, orog nang gayo sa atubangan mo, Hadeng Agripa, tanganing igwa akong ikasurat pakatapos na masiyasat nyato siya. 27Para sako, bakong tama na ipadara an sarong bilanggo kun mayong maliwanag na sumbong tumang saiya.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\