GIBO 26

1Sinabihan ni Agripa si Pablo, “Pwede ka nang magtaram.” Nagtaong galang si Pablo saka nagpahayag kan saiyang depensa: 2”Masasabi kong paladan ako, Hadeng Agripa, na sa atubang mo magdepensa ako ngunyan tumang sa gabos na sumbong kan mga Judio, 3huli ta aram mo an gabos na kaugalean saka pinagdidiskutiran kan mga Judio. Kaya nakikimaherak ako saimo na dai ka malangkag sa pagdangog sako. 4”Aram kan gabos na Judio an pamumuhay ko poon kan ako aki pa. Aram ninda an poon-poro kan sakong pamumuhay sa sadiri kong banwaan saka sa Jerusalem. 5Haloy na nindang aram na kaayon ako kan pinakaestriktong grupo kan samong pagtubod—an partido kan mga Fariseo. Mapapatotoohan ninda iyan kun boot ninda. 6Pinagbibista ako digdi ngunyan huli kan paglaom ko sa panuga nin Dios na ginibo niya sa samong mga ginikanan. 7Ini an panuga na linalaom kan doseng tribu nin Israel sa pagsamba ninda saiya aldaw-banggi. Mahal na hade, isinusumbong ako kan mga Judio huli sa paglaom kong ini. 8Tadaw ta dai kamo minatubod na binubuhay liwat nin Dios an gadan? 9”Ako man kaidto naghona na dapat kong gibohon an gabos na makakaya ko tumang sa ngaran ni Jesus na taga Nazaret. 10Iyan an ginibo ko sa Jerusalem; bako sanang ipinabilanggo ko an mga banal huli sa kapangyarihan na inako ko sa mga poon na padi kundi kan hatolan sinda nin kagadanan, nag-oyon man ako. 11Dakul na beses na ipinahampak ko sinda sa mga sinagoga asin hiningowa kong talikdan ninda an saindang pagtubod. Anggot ako nin marahay, kaya nakaabot ako sagkod sa mga syudad nin ibang nasyon sa pagpasakit sainda. 12”Ini an tuyo ko kan magduman ako sa Damasco, dara an kapangyarihan asin mga pagboot hale sa mga poon na padi. 13Alagad duman sa dalan, O Hadeng Agripa, odto kaidto, nakahiling ako nin liwanag hale sa langit na mas maliwanag pa ki sa aldaw. Makasusula an liwanag sa palibot mi. 14Nahulog kami gabos sa kabayo dangan nadangog ko an sarong tingog na nagtataram sako sa Hebreyo, ‘Saulo, Saulo, tadaw ta pinapasakitan mo ako? Ika man sana an nakukulogan huli sa ginigibo mo. Garo ka nagsisikad sa mapanas.’ 15Naghapot ako, ‘Siisay ka, Kagurangnan?’ Nagsimbag an tingog, ‘Ako si Jesus, na pinapapasakitan mo. 16Alagad tumindog ka! Nagpahiling ako saimo tanganing gibohon takang sorogoon ko; magigin saksi ka sa mga nahiling mo ngunyan manongod sako saka sa mga ipapahiling ko saimo ngapit. 17Ililigtas taka sa mga taga Israel saka sa mga pagano, sa mga tawong padudumanan ko saimo. 18Mumuklaton mo an saindang mga mata nganing makahiling sinda nin liwanag asin makahale sa kadikloman; makatalingkas sa kapangyarihan ni Satanas dangan makabalik sa Dios. Aakoon ninda an kapatawadan kan saindang mga kasalan asin an sarong lugar sa kaibahan kan mga pinabanal huli sa pagtubod sako.’ 19”Kaya, O Hadeng Agripa, dai ako nagsuhay sa langitnon na bisyon na sakong nahiling. 20Naghulit ako, enot sa Damasco, sunod sa Jerusalem dangan sa bilog na rehiyon nin Judea. Naghulit man ako sa mga pagano, tanganing magbakle saka magbalik sinda sa Dios, asin ipahiling sa gibo na sinda nagbakle. 21Huli kaini dinakop ako kan mga Judio kan idtoon ako sa Templo, asin boot ninda akong gadanon. 22Alagad sagkod sa aldaw na ini tinabangan ako nin Dios, kaya uya ako digdi nagpapatotoo sa gabos na tawo—sadit man o dakula. Mayo ako nin ibang sinasabi kundi an mga sinabi kan mga propeta saka ni Moises na mangyayari: 23na an Cristo kaipuhan na magtios dangan enot na mabuhay liwat, tanganing ihayag sa mga Judio asin sa mga pagano an ilaw nin kaligtasan.” 24Mantang nagpapahayag si Pablo kan saiyang depensa kinurahawan siya ni Festo, “Bua ka, Pablo! An sobrang adal mo iyo an nakakapabua saimo!” 25Alagad sinimbag siya ni Pablo, “Bako akong bua ginagalangan na Festo. An itinataram ko iyo an malinaw na katotoohan. 26Aram ni Hadeng Agripa an mga bagay na ini, kaya nangangahas akong magtaram saiya nin siring. Bilog an paniwala ko na naiisihan niya an gabos na ini huli ta ini dai nangyari sa sarong hilom na lugar. 27Hadeng Agripa, minatubod ka sa mga propeta? Aram ko na minatubod ka!” 28Tinaraman ni Agripa si Pablo, “Sa halipot na panahon boot mo akong magin Cristiano!” 29Nagsimbag si Pablo, “Sa halipot o sa halawig man na panahon, an pamibi ko sa Dios iyo na bako sana ika kundi an gabos na nagdadangog sako ngunyan magin Cristianong arog sako—pwera kan mga kadenang ini!” 30Dangan tuminindog an hade, an gobernador, si Berenice asin an mga kairiba ninda. 31Pakaluwas ninda, nag-orolay-olay sinda, “Mayo nin naginibong anoman an tawong ini tanganing siya gadanon o ibilanggo.” 32Sinabihan ni Agripa si Festo, “An tawong ini pwede na kutanang patalingkason kun dai siya nag-apelar ki Cesar.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\