GIBO 27

1Kan mapag-oyonan na magsakay kami pasiring sa Italia, inentrega ninda si Pablo saka an iba pang mga bilanggo ki Julio, sarong opisyal kan hukbong Romano na inaapod “An Tropa ni Augusto.” 2Nagsakay kami sa sarong barkong hale sa Adramitio na mahale na pasiring sa mga pantalan nin Asia. Nagsakay kami kaiba si Aristarco na taga Tesalonica, sa Macedonia. 3Sunod na aldaw, nagdoong kami sa Sidon. Marahay an pag-ako ni Julio ki Pablo asin tinugotan siyang magsongko sa mga katood niya, tanganing matawan siya kan saiyang mga kaipuhan. 4Padagos kami sa pagsakay hale sa Sidon; dahel ta sabat kami sa doros, sa ibong na gilid kan isla nin Chipre kami nag-agi na lipod sa doros. 5Nag-agi kami sa tangod kan Cilicia saka Panfilia, sagkod na makaabot kami sa Mira, sarong syudad nin Licia. 6Nakakua duman si Julio nin sarong barkong hale sa Alejandria na mapasiring sa Italia. Pinalunad niya kami duman. 7Nagkapirang aldaw na maluwayon an pagsakay mi. Nasakitan kami sa pagbyahe bago kami nakaharani sa banwaan nin Gnido. Dai kami nakahale sa lugar na idto dahel sabat kami sa doros. Nag-agi kami sa may Salmon. 8Nanghinggilid kami asin sinakit sa pagbyahe bago nakaabot sa sarong lugar na inaapod mga Marahay na Doongan, harani sa banwaan nin Lasea. 9Nahaloy kami duman sagkod na magin masakit nang ipadagos nyamo an pagbyahe dahel ta nakalihis na an aldaw nin pag-ayuno. Kaya hinulitan sinda ni Pablo kaini, 10”Nahihiling kong magigin masakit an satong pagsakay poon digdi; mamumugtak sa pag-alaman bako sana an mga kargamento asin an barko kundi sagkod an buhay ta.” 11Alagad an dinangog kan opisyal kan mga soldados bakong an sinabi ni Pablo kundi an sinabi kan kapitan kan barko asin kan kagsadiri kaini. 12An pantalan na idto bakong marahay na pailihan sa panahon nin tiglipotan, kaya nag-oyon an kadaklan na magpadagos pagsakay ta tibaad makaabot lamang sinda sa Fenice. Saro ining pantalan sa Creta na atubang sa habagat-solnopan saka amihan-solnopan, dangan duman sinda pwedeng magpalihis kan tiglipotan. 13Kan huminuyop an doros na habagat, naghona sinda na pwede na sindang magpadagos pagsakay. Kaya binaton ninda an angkla dangan nanghinggilid sana sinda sa isla nin Creta. 14Alagad dai nahaloy, biglang huminuyop nin makosog hale sa isla an doros na inaapod “Amihan-sirangan.” 15Sinakob an barko kan doros; huli ta dai kayang sumabat sa doros an barko, pinabayaan mi na sanang ipadpad ini. 16Kan makapalipod kami sa gilid nin sarong sadit na isla na inaapod Cauda, hiningowa ming mabaton an sakayan sa barko, maski nasakitan kami bago mi iyan nagibo. 17Pakabatona ninda kan sakayan, ginakot ninda nin darakulang pisi an barko. Natakot sinda na idagsa sa baybayon na inaapod Sirte, kaya ibinaba ninda an mga layag dangan pinabayaan na sanang ipadpad kan doros an barko. 18Padagos an makosog na bagyo, kaya sunod na aldaw pinonan nindang ipaghulog an mga kargamento kan barko. 19Kan ikatolong aldaw pinagtarabangan nindang ihulog an mismong mga kasangkapan kan barko. 20Dakul na aldaw na dai mi nahiling an aldaw ni an mga bitoon; padagos an makosog na bagyo. Mayo na kami nin paglaom na makaligtas pa. 21Nagkapira nang aldaw na dai nagkakan an mga tawo sa barko. Kaya nagtindog si Pablo sa atubangan ninda saka nagsabi, “Kun nagdangog kutana kamo sako na dai magpadagos pagsakay hale sa Creta, nalikayan ta kutana an gabos na naraot saka nawarang ini. 22Alagad pakosoga nindo an saindong boot! Mayo saindo nin magagadan; an barko sana an mawawasak. 23Huli ta kasubanggi may nagpahiling sakong sarong anghel na sinugo nin Dios na sinasamba ko asin pinaglilingkodan. 24Sinabihan ako kan anghel, ‘Dai ka matakot, Pablo, huli ta kaipuhan umatubang ka ki Cesar; dahel saimo, ililigtas nin Dios sa kagadanan an gabos na kaiba mo sa barko.’ 25Kaya mga katood, pakosoga sana an saindong boot, huli ta minatubod ako sa Dios, asin aram ko na mangyayari mananggad an sinabi sako. 26Alagad idadagsa kita sa sarong isla.” 27Katorseng banggi na kaming ipinadpad kan bagyo sa dagat nin Adriatico. Kan matanga na an banggi, naghona an mga marinero na harani na kami sa baybayon. 28Kaya tinugkad ninda an rarom kan dagat; naaraman ninda na kwarenta metros pa an rarom. Sa oroenotan, tinugkad naman ninda asin duman treynta metros an rarom. 29Natakot sinda na tibaad idagsa kami sa kagapoan kaya apat na angkla an ihinulog ninda sa olin kan barko; dangan namibi sinda na logod mag-aga na. 30An mga marinero naghingowang magdulag hale sa barko; ibinaba ninda an sakayan sa tubig asin sagin-sagin man na ihuhulog an mga angkla sa prowa kan barko. 31Alagad sinabihan ni Pablo an opisyal saka an mga soldados, “Kun an mga marinero humale sa sakayan, dai kamo makakaligtas.” 32Kaya pinutol kan mga soldados an mga pisi na nakagakod sa sakayan dangan pinabayaan nindang ianod ini. 33Kan madali nang mag-aga, sinadol sinda gabos ni Pablo na magkarakan maski dikit sana. Ini an sabi niya, “Ikakatorseng aldaw na ngunyan na dai kamo nagkakakan maski ano dahel sa kahandalan nindo. 34Kaya magkakan kamo; kaipuhan nindo iyan nganing kumosog kamo, huli ta mayong mapapahamak saindo.” 35Pakataram ni Pablo kaini, nagkua siya nin tinapay, nagpasalamat sa Dios sa atubangan ninda gabos, binaak niya, saka nagkakan siya. 36Nagkosog an boot kan gabos kaya nagkarakan sinda. 37Dos syentos setenta y seis katawo kami gabos sa barko. 38Pakakakan ninda, ihinulog ninda an trigo sa dagat tanganing gumian an barko. 39Pagkaaga, dai ninda namidbidan kun anong lugar an natatanaw ninda; alagad may nahiling sindang sarong look na may baybayon, kaya nag-isip sinda na kun mahihimo, padodoongon ninda an barko duman. 40Pinutol ninda an pisi kan mga angkla dangan binayaan sana ninda ini sa dagat. Siring man hinubad ninda an mga pisi na nakagakod sa mga timon. Dangan biniklad ninda an layag na nasa prowa tanganing ipadpad an barko pasiring sa baybayon. 41Alagad an barko nakasadsad sa hababaw na lugar asin nabara; an prowa kan barko nakatalbong asin dai na nakahiro, mantang an olin narapak kan makosog na alon. 42Boot kutana kan mga soldados na gadanon an gabos na bilanggo, tanganing mayo sainda nin makalangoy pasiring sa baybayon saka makadulag. 43Alagad boot kan opisyal ninda na iligtas si Pablo, kaya sinaway niya sinda. Nagboot siya na an mga tataong maglangoy, lumukso na sa tubig, dangan lumangoy pasiring sa baybayon; 44masurunod an iba na mamumugol sa mga tabla o sa mga peredasong kahoy kan barko. Sa siring na paagi, kami gabos ligtas na nakaabot sa baybayon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\