GIBO 28

1Kan nasa baybayon na kami, naaraman mi na an islang idto inaapod na Malta. 2Marahay an pag-ako samuya kan mga taga duman. Huli ta nag-uran asin malipot an panahon, nag-amak sinda nin kalayo asin pinadagos kami gabos. 3Si Pablo nagtambak nin igatong. Kan ibinubugtak na niya idto sa kalayo, luminuwas an sarong rimoranon huli kan init dangan kinagat siya sa kamot. 4Kan mahiling kan mga taga duman an rimoranon na nagkakalay-kalay sa kamot ni Pablo, nagpasarabi-sabi sinda, “Paragadan talaga an tawong ini, kaya maski nakaligtas siya sa dagat, dai siya itinutugot kan langit na mabuhay pa.” 5Alagad an rimoranon iwinitik ni Pablo sa kalayo; mayo man lamang nin nangyari saiya. 6Hinalat nindang gumatok an kamot niyang kinagat kan rimoranon o bigla siyang matumbang gadan. Alagad kan haloy na sindang naghalat, saka nahiling ninda na mayo man nin nangyayari saiya, nagliwat an saindang paghona; nagsabi sinda na si Pablo sarong dios. 7Harani sa lugar na idto an mga oma na sadiri kan poon kan islang idto; an ngaran niya Publio. Marahay an pag-ako niya samo; tolong aldaw niya kaming nagin bisita. 8Nangyari na an ama ni Publio kinakalentura saka may disenteriya. Dinalaw ni Pablo an naghehelang, ipinamibi niya, dinutaan kan saiyang kamot asin binolong. 9Huli kaini nagduruman ki Pablo an ibang mga naghehelang sa isla asin binolong niya sinda. 10Tinawan ninda kami nin dakul na regalo; kan mahale na kami, pinabalonan ninda kami kan samuyang kaipuhan sa pagsakay. 11Pakalihis nin tolong bulan, naglunad kami sa sarong barko na nagpalihis kan tiglipotan sa islang idto. Hale sa Alejandria an barkong ini na an ngaran, “An Kambal na Dios-dios.” 12Nagdoong kami sa Siracusa; tolong aldaw kami duman. 13Hale duman, nanghinggilid kami sagkod na makaabot sa syudad nin Regio. Sunod na aldaw, naghuyop an doros hale sa habagat; pakalihis nin duwa pang aldaw, nag-abot kami sa banwaan nin Puteoli. 14Nanumpongan mi duman an nagkapirang paratubod na nag-alok samo na mag-erok sainda nin sarong semana. Dangan nakaabot kami sa Roma. 15Nabaretaan kan mga tugang sa Roma na maabot kami, kaya may nagsabat samo sa Plasa nin Apio, mantang an iba naghalat sa Tolong Sakatan na Harong. Kan mahiling sinda ni Pablo, nagpasalamat siya sa Dios asin nagkosog an saiyang boot. 16Pag-abot mi sa Roma, tinugotan si Pablo na magkaigwa nin sadiring harong kaiba an sarong soldados na magbabantay saiya. 17Pakalihis nin tolong aldaw, tiniripon ni Pablo an mga lider na Judio duman. Kan yaon na sinda, nagsabi siya, “Mga tugang, maski dai akong naginibong anoman tumang sa mga Judio o tumang sa mga kaugalean nin satong mga ginikanan, ibinilanggo ako sa Jerusalem saka itinao ako sa mga Romano. 18Pakasiyasat ninda sako, boot ninda akong butasan, huli ta mayo sindang nakuang sala na maninigong padusahan nin kagadanan. 19Alagad kan dai nag-oyon an mga Judio, napiritan akong mag-apelar ki Cesar, maski mayo akong isusumbong tumang sa kapwa ta Judio. 20Iyo ini an dahelan kun tadaw ta hinagad ko na mahiling kamo asin makipag-olay saindo. Nakakadenahan ako dahel saiya, na iyo an paglaom kan mga Israelita.” 21Nagsabi sinda saiya, “Mayong surat na nag-abot samo hale sa Judea dapit saimo. An mga tugang na nagdigdi dai nagbareta dapit saimo o nagsabi nin maraot tumang saimo. 22Kaya boot ming madangog an saimong mga sasabihon, huli ta aram ming maski saen na lugar, nagtataram an mga tawo tumang sa sektang iyan na kinabibilangan mo.” 23Kaya nagtalaan sinda nin sarong aldaw. Pag-abot kan aldaw na iyan, dakul na tawo an nagduman sa pinag-eerokan ni Pablo. Poon aga sagkod banggi, ipinaliwanag niya sainda an Kahadean nin Dios saka hiningowa niyang magtubod sinda ki Jesus sa paagi kan Katogonan ni Moises saka kan sinurat kan mga propeta. 24May mga nagtubod sa mga itinaram niya, alagad an iba dai. 25Huli ta dai sinda nagka-oroyon, naghale sinda pakasabi ni Pablo kaini, “Totoo mananggad an sinabi kan Espiritu Santo sa saindong mga ginikanan sa paagi ni Propeta Isaias: 26‘Dumuman ka sa mga tawong iyan asin sabihan mo, Makakadangog kamo, alagad dai nanggad makakasabot; makakahiling kamo, alagad dai nanggad makakamaan. 27Huli ta nagin matagas an puso kan mga tawong ini; tinakpan ninda an saindang mga talinga, piniyong an saindang mga mata. Ta kun dai, nakahiling kutana sinda asin nakadangog; nakasabot kutana sinda, dangan nagbalik sako, tanganing bolongon ko sinda.’” 28Nagsabi pa si Pablo, “Kaya, dapat nindong maaraman na an mensahe nin Dios dapit sa kaligtasan ipinadara sa mga pagano; mahinanyog sinda!” 29[Pakasabi ni Pablo kaini, naghale an mga Judio na nagpapasuruhay.] 30Duwang taon na nag-erok si Pablo duman sa harong na inarkila niya. Gabos na minaduman saiya pinapadagos niya. 31Hayag saka mayong olang na naghulit siya dapit sa Kahadean nin Dios asin nagtukdo dapit sa Kagurangnan na Jesu-Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\