GIBO 4

1Nagtataram pa sa mga tawo si Pedro asin si Juan, kan mag-abot an nagkapirang padi, an kapitan kan mga bantay sa Templo, saka an mga Saduceo. 2Naanggot sinda sa duwang apostol ta nagtutukdo sinda sa mga tawo na si Jesus nabuhay liwat, na nagpatotoo na an gadan mabubuhay liwat. 3Kaya dinakop ninda an duwa; huli ta banggi na, ilinaog ngona sinda sa bilanggoan sagkod pagkaaga. 4Alagad dakul sa mga nagdangog kan mensahe an nagturubod asin uminabot sa limang ribo an bilang kan mga lalaki. 5Sunod na aldaw, nagtiripon sa Jerusalem an mga lider na Judio, an mga kamagurangan saka an mga paratukdo kan Katogonan. 6Kaiba ninda si Anas, an Halangkaw na Padi, si Caifas, si Juan asin si Alejandro patin an ibang kaayon sa pamilya kan Halangkaw na Padi. 7Pinaatubang ninda sainda an mga apostol saka hinapot, “Kiisay na kapangyarihan o kiisay na ngaran an ginagamit nindo sa paggibo kaini?” 8Pano nin Espiritu Santo, nagsimbag sainda si Pedro, “Mga lider asin kamagurangan: 9kun hinahapot nindo kami ngunyan manongod sa karahayan na ginibo sa lalaking lupog saka kun paano siya narahay, 10dapat maaraman nindo gabos, asin kan gabos na taga Israel, na an lalaking ini na nakatindog sa atubangan nindo, narahay huli sa kapangyarihan kan ngaran ni Jesu-Cristo na taga Nazaret, na ipinako nindo sa krus alagad binuhay liwat nin Dios. 11Si Jesus an pinagsasabi sa kasuratan, ‘An gapong isinikwal nindo na mga paratugdok, iyo an nagin patugmadan na gapo.’ 12An kaligtasan makukua sana ki Jesu-Cristo; mayo na nin ibang ngaran na itinao an Dios sa bilog na kinaban na makakaligtas sato.” 13Napangalas an mga kaayon kan Konseho kan mahiling an kaisogan ni Pedro saka ni Juan, orog na kan maaraman nindang mga ordinaryong tawo sana sinda asin mayo nin inadalan. Naaraman ninda na an mga ini nagin kairiba ni Jesus. 14Alagad mayo sinda nin ikinasimbag dahel ta nahiling ninda an lalaking narahay na nagtitindog kataed ni Pedro saka ni Juan. 15Kaya pinaluwas ngona kan Konseho an mga apostol dangan nag-orolay sinda. 16”Ano an gigibohon ta sa mga tawong ini? An gabos na tawo sa Jerusalem nakakaaram na huli sainda nagibo an ngangalasan na ini; dai ta iyan manenegaran. 17Alagad nganing dai na makalakop sa mga tawo an bagay na ini, patanidan ta sinda na dai na nanggad magtaram sa kiisay man sa ngaran ni Jesus.” 18Kaya inapod giraray an mga apostol dangan pinatanidan na dai na nanggad sinda magtukdo ni magtaram sa ngaran ni Jesus. 19Alagad sinimbag sinda ni Pedro saka ni Juan, “Kamo an maghukom kun arin an tama sa atubang nin Dios: an pagkuyog saindo o an pagkuyog sa Dios? 20Huli ta dai pwedeng dai nyamo ipahayag an mga nahiling mi mismo saka nadangog.” 21Orog na pinatakot sinda kan Konseho dangan pinahale. Dai sinda nin nakuang paagi na padusahan sinda, huli ta an gabos na tawo nag-oomaw sa Dios dahel sa nangyari. 22Labi nang kwarentang taon an edad kan lalaking binolong. 23Pakapahalea ki Pedro asin ki Juan, nagbalik sinda sa mga kairiba ninda asin inosip an sinabi sainda kan mga poon na padi saka kan kamagurangan. 24Kan madangog ninda ini, sararo sindang namibi sa Dios, “Kagurangnan, na Kaglalang kan langit, kan daga, kan dagat, asin kan gabos na yaon diyan, 25nagtaram ka sa paagi kan ginikanan ming si David na sorogoon mo, sa pasabong kan Espiritu Santo: ‘Tadaw ta naanggot nin makuri an mga pagano? Tadaw ta nag-iisip an mga tawo nin daing kamugtakan na mga bagay? 26Nagrebelde an mga hade kan kinaban, nagboronyog an saindang mga pamayo tumang sa Kagurangnan asin sa saiyang Cristo.’ 27Sa syudad na ini, si Herodes, si Poncio Pilato, an mga pagano sagkod an mga taga Israel nagtiripon tumang ki Jesus, an saimong banal na Sorogoon na saimong linahidan. 28Ginibo ninda an gabos na bagay na itinalaga mong mangyayari. 29Ngunyan, Kagurangnan, hilinga an saindang mga pagpatakot. Pakosoga an boot kan saimong mga sorogoon sa paghulit kan saimong mga tataramon. 30Unata an saimong kamot sa pagbolong, asin itugot mo sa ngaran kan saimong banal na Sorogoon na si Jesus na makagibo kami nin mga ngangalasan saka mga milagro.” 31Pakatapos nindang mamibi, nayogyog an lugar na pinagtitiriponan ninda. Napano sinda gabos kan Espiritu Santo, dangan makosog an boot na ipinahayag ninda an mensahe nin Dios. 32An gabos na paratubod nagkasararo sa isip asin sa puso. Mayo nin nagsabi na an sadiri niya saiya sana, kundi an gabos na bagay sadiri kan gabos. 33Sa dakulang kapangyarihan, nagsaksi an mga apostol sa pagkabuhay liwat kan Kagurangnan na Jesus, asin dakulang biyaya an itinao sainda nin Dios. 34Mayo sainda nin nagkulang nin anoman, huli ta ipinabakal ninda an oma o harong, asin an kabaklan 35itinao ninda sa mga apostol; dangan an lambang saro hinirasan sosog sa saiyang pangangaipo. 36Iyo ini an ginibo ni Jose, na sarong Levitang taga Cipre, na inapod Bernabe kan mga apostol (na an boot sabihon, “Parapakosog nin Boot”). 37Ipinabakal niya an sadiri niyang oma, saka itinao an kwarta sa mga apostol.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\