GIBO 6

1Kan an mga disipulo nagdadakul na, nagkaigwa nin iriwal an mga Griyegong Judio saka an mga Hebreyo. Nagsarabi an mga Griyegong Judio na an saindang mga balong babae napapabayaan na tawan kan sa aroaldaw na rasyon. 2Kaya tinipon kan doseng apostol an gabos na disipulo saka sinabihan, “Bakong tama na pabayaan mi an paghulit kan tataramon nin Dios nganing mamahala kan pagrasyon nin pagbuhay. 3Kaya, mga tugang, pumili kamo nin pitong lalaking marahay an dangog, pano kan Espiritu Santo asin nin kadonongan; sinda an papamahalaon ta kan bagay na ini, 4tanganing an bilog nyamong panahon magamit mi sa pagpamibi saka sa paghulit kan tataramon.” 5Naoyonan ninda gabos an itinaram kan mga apostol, kaya pinili ninda si Esteban, sarong tawong makosog an pagtubod asin pano kan Espiritu Santo; si Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas saka si Nicolas na taga Antiokia, sarong pagano na nakombertir sa Judaismo. 6Dinara sinda sa atubangan kan mga apostol; ipinamibi sinda kan mga apostol saka dinutaan kan saindang mga kamot. 7Padagos an paglakop kan tataramon nin Dios. Padagos man an pagdakul kan mga disipulo sa Jerusalem; dakul man na padi an nakombertir sa pagtubod. 8Si Esteban, pano nin kapangyarihan asin bendisyon nin Dios, naggibo nin dakulang mga milagro saka mga ngangalasan sa mga tawo. 9Alagad kinalaban siya nin nagkapirang kaayon kan sinagoga nin mga Tawong Libre (ini an ngaran kan grupo); kabilang digdi an mga Judio na hale sa Cirene, sa Alejandria, sa Cilicia saka sa Asia. Nakipagdebate sinda ki Esteban, 10alagad dai ninda siya nadadaog huli ta tinawan siya kan Espiritu Santo nin kadonongan sa pagtaram. 11Kaya binayadan ninda an nagkapirang lalaki na magbalobagi nin siring, “Nadangog mi siyang naglanghad ki Moises asin sa Dios!” 12Sa paaging ini naparibok ninda an mga tawo, an kamagurangan saka an mga paratukdo kan Katogonan. Kaya dinakop ninda si Esteban dangan dinara sa atubangan kan Konseho. 13Nag-iba man sinda nin nagkapirang mga lalaki tanganing magputik dapit saiya. Nagsarabi sinda, “An tawong ini danay na nagtataram tumang sa satong banal na Templo saka sa Katogonan ni Moises. 14Nadangog mi siyang nagsabi na gagabaon daa kan Jesus na ini na taga Nazaret an Templo, dangan riribayan an gabos na kaugalean na ipinamana sato ni Moises!” 15Hiniling si Esteban kan gabos na kaayon kan Konseho; namasdan ninda na an lalawogon niya garo sa anghel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\