GIBO 7

1Hinapot si Esteban kan Halangkaw na Padi, “Totoo an sumbong na ini?” 2Nagsimbag si Esteban, “Mga tugang saka mga magurang, himatea nindo ako! An Dios nin kamurawayan nagpahiling sa satong ginikanan na si Abraham kan yaon pa siya sa Mesopotamia, bago siya nag-erok sa Haran. 3Sinabihan siya nin Dios, ‘Bayaan mo an saimong daga saka pamilya dangan dumuman ka sa daga na ipapahiling ko saimo.’ 4Kaya naghale si Abraham sa daga kan mga Kaldeo dangan nag-erok sa Haran. Pagkagadan kan saiyang ama, pinabalyo siya nin Dios sa lugar na ini, na pinag-eerokan nindo ngunyan. 5Dai tinawan nin Dios si Abraham nin kahirasan sa dagang ini, maski sarong metro kwadrado, alagad nanuga na itatao ini saiya asin sa kapagarakian niya maski mayo pa siya nin aki. 6Ini an sinabi nin Dios saiya, ‘An saimong kapagarakian mag-eerok sa ibang daga na bako nindang sadiri. Ooriponon sinda duman saka papasakitan sa laog nin kwatro syentos na taon. 7Alagad huhukoman ko an mga tawong paglilingkodan ninda. Pakatapos, mahale sinda sa nasyon na iyan dangan masamba sako sa lugar na ini.’ 8Dangan itinao nin Dios ki Abraham an serkomsisyon bilang tanda kan tipan. Kaya sinerkomsisyon ni Abraham si Isaac sa ikawalong aldaw pakamundag kaini; siring man an ginibo ni Isaac sa aki niyang si Jacob. Ginibo man iyan ni Jacob sa doseng patriarka. 9”Naori an ibang patriarka sa tugang nindang si Jose, kaya ipinabakal siya ninda sa mga taga Egipto. Alagad dai siya pinabayaan nin Dios; 10tinabangan siya sa gabos niyang kasakitan. Tinawan siya nin Dios nin kadonongan kan mag-atubang siya sa Faraon, an hade nin Egipto. Kaya ginibo siya kaini na gobernador sa Egipto asin sa gabos niyang pagsadiri. 11Nagkaigwa nin gutom sa bilog na Egipto asin Canaan, na nagdara nin makuring pagtios. An satong mga ginikanan dai nang nakuang kakanon. 12Kan maaraman ni Jacob na may trigo sa Egipto, sinugo niya duman an satong mga ginikanan. 13Sa ikaduwa nindang pagduman, nagpamidbid si Jose sa mga tugang niya, kaya nakaabot sa Faraon an dapit sa pamilya ni Jose. 14Pinatogonan ni Jose an ama niyang si Jacob na darahon sa Egipto an bilog na pamilya ninda, na setenta y singko katawo gabos. 15Kaya nagduman si Jacob sa Egipto; duman siya nagadan saka an satong mga ginikanan. 16An saindang mga tolang dinara sa Shekem, asin ilinubong sa lulubngan na binakal ni Abraham sa mga aki ni Hamor. 17”Kan madali nang otobon nin Dios an saiyang panuga ki Abraham, kadakul na kan mga Israelita sa Egipto. 18Alagad nagkaigwa nin bagong hade sa Egipto asin dai niya midbid si Jose. 19Dinaya kan hadeng ini an satong banwaan asin ipinagboot niya sa satong mga ginikanan na itapok an saindang mga omboy tanganing magkagaradan. 20Kan panahon na iyan namundag si Moises, sarong magayon na aki. Tolong bulan siyang inataman sa harong kan saiyang ama. 21Kan itapok siya, inampon siya kan aking daraga kan Faraon saka inataman siring sa sadiring aki. 22Itinukdo saiya an gabos na kadonongan kan mga taga Egipto; nagin siyang dakulang tawo sa tataramon saka sa gibo. 23”Kan kwarentang taon na an edad ni Moises, naisipan niya na songkoon an kapwa niya mga Israelita. 24Nahiling niya na inaapi an sarong Israelita kan sarong Egipcio. Kaya sinurog niya an Israelita asin ginadan an Egipcio bilang pagbalos. 25(Naghohona siya na masasabotan kan kapwa niya mga Israelita na ginagamit siya nin Dios sa pagligtas sainda; alagad dai ninda nasabotan.) 26Sunod na aldaw, nakahiling siya nin duwang Israelita na nag-iiwal. Pinaghingowa niyang husayon sinda, kaya nagsabi siya, ‘Magtugang kamo; tadaw ta nag-iiwal kamo?’ 27Alagad itinuklang siya kaidtong nandadaog saka tinaraman, ‘Siisay an nagbugtak saimo na magin samong pamayo asin hukom? 28Boot mo akong gadanon arog kan Egipcio na ginadan mo kasuodma?’ 29Kan madangog ini ni Moises, nagdulag siya dangan nag-erok sa Madian. Duman nagkaigwa siya nin duwang aking lalaki. 30”Pakalihis nin kwarentang taon, nagpahiling ki Moises an sarong anghel sa sarong naglalaad na sadit na kahoy, duman sa kalangtadan na harani sa Bukid nin Sinai. 31Napangalas si Moises sa saiyang nahiling asin kan magrani siya nganing maanan idto nin marahay, nadangog niya an tingog nin Kagurangnan: 32‘Ako an Dios nin saimong mga ginikanan, an Dios ni Abraham, ni Isaac asin ni Jacob.’ Tinakigan si Moises, asin dai siya nangahas na maghiling. 33Dangan sinabihan siya kan Kagurangnan, ‘Halea an saimong mga sandalyas huli ta banal an lugar na saimong natotongtongan. 34Nahiling ko an kasakitan kan sakong banwaan sa Egipto. Nadangog ko an inagrangay ninda kaya nagdigdi ako sa pagligtas sainda. Madya ta susugoon taka sa Egipto.’ 35”Siya an Moises na isinikwal kan mga Israelita kan sabihon ninda, ‘Siisay an nagbugtak saimo na magin samong pamayo asin hukom?’ Siya an sinugo nin Dios na magin pamayo saka paraligtas, sa paagi kan anghel na nagpahiling saiya sa naglalaad na sadit na kahoy. 36Pinangenotan niya an mga Israelita paluwas sa Egipto; naggibo siya nin mga milagro saka mga ngangalasan duman sa Egipto, sa Pulang Dagat asin duman sa kalangtadan sa laog nin kwarentang taon. 37Si Moises an nagsabi sa mga Israelita, ‘Masugo an Dios nin sarong propeta na gikan saindo, arog kan pagsugo niya sako.’ 38Yaon siya sa katiriponan kan mga Israelita duman sa kalangtadan; siya an kaiba kan anghel kan magtaram ini saiya sa Bukid nin Sinai; siya an kaiba kan satong mga ginikanan. Siya an nag-ako kan tataramon nin buhay hale sa Dios tanganing itao sato. 39”Alagad habo siyang kuyogon kan satong mga ginikanan; isinikwal siya ninda dangan nagmawot sindang makabalik sa Egipto. 40Sinabihan ninda si Aaron, ‘Igibo mo kami nin mga dios-dios na mangengenot samo, huli ta dai mi aram kun ano na an nangyari sa Moises na ini na nagkua samo sa Egipto.’ 41Kaya naggibo sinda nin sarong bulawan na baka. Dinolotan ninda iyan nin mga atang; nagpyesta sinda sa kaomawan kan ginibo ninda. 42Huli kaini pinabayaan sinda nin Dios na magsamba sa mga bitoon siring sa nasusurat sa libro kan mga propeta, ‘Banwaan nin Israel, bako ako an dinolotan nindo kan mga binunong hayop duman sa kalangtadan sa laog nin kwarentang taon. 43Pinagburuligan nindo an tolda kan dios-dios na si Moloc, asin an bitoon kan dios-dios nindong si Refan; mga ladawan na ginibo nindo tanganing sambahon. Kaya itatapok ko kamo sa ibong kan Babilonia.’ 44”An Tolda nin pagpatotoo nasa satong mga ginikanan kaidtong yaon sinda sa kalangtadan. Ginibo an toldang ini sosog sa pagboot nin Dios ki Moises, asin sosog sa arogan na ipinahiling saiya. 45Minana idto kan satong mga ginikanan, dinara sa daga na kinua ninda sa mga tawong ipinadaog nin Dios sa pangengenot ni Josue. Nagdanay iyan duman sagkod sa panahon ni David 46na nawilihan nin Dios asin naghagad na tugotan siyang magtugdok nin harong para sa Dios ni Jacob. 47Alagad si Solomon na an nagpatindog kan harong nin Dios. 48”Alagad an Kahorohalangkaweng Dios dai nag-eerok sa harong na gibo nin tawo, siring sa sinabi kan propeta, 49‘An langit iyo an sakong trono, an daga iyo an sakong tungtongan. Anong harong an itutugdok nindo para sako? Ano an lugar na pagpapahingaloan ko? 50Bakong ako an naglalang kan gabos na ini?’ 51”Matagas nanggad an saindong mga payo! Harayo sa Dios an saindong puso! Talagang bongog kamo sa mga tataramon nin Dios! Parareho sana kamo kan saindong mga ginikanan; kamo man danay na minatumang sa Espiritu Santo! 52Igwa daw lamang maski sarong propeta na dai pinasakitan kan saindong mga ginikanan? Ginadan ninda an mga nagpahayag dapit sa pag-abot kan saiyang Matanos na Sorogoon, na saindong ipinasaluib asin ipinagadan. 53Kamo an nag-ako kan togon nin Dios na itinao saindo kan mga anghel—alagad dai nindo iyan kinuyog!” 54Kan madangog ini kan mga kaayon kan Konseho, naongis sinda asin nagragot an saindang mga ngipon sa kaanggotan ki Esteban. 55Alagad si Esteban, pano kan Espiritu Santo, nagtingkalag sa langit asin nahiling niya an kamurawayan nin Dios, sagkod si Jesus na nagtitindog sa too nin Dios. 56Dangan nagtaram siya, “Hilinga nindo! Nahihiling kong nagbukas an kalangitan, asin an Aki nin Tawo nagtitindog sa too nin Dios!” 57Tinakpan ninda an saindang mga talinga, kasabay an pagkurahaw nin kosog. Dangan sarabay na dinaguso ninda si Esteban, 58ginuyod paluwas kan syudad saka ginapo. Hinuba kan mga saksi an saindang pangibabaw na gubing saka iwinalat sa sarong hoben na an ngaran Saulo. 59Mantang ginagapo si Esteban, namimibi siya kaini, “Kagurangnan na Jesus, akoa an sakong espiritu!” 60Dangan nagluhod siya saka nagkurahaw, “Kagurangnan, hare sinda pagsingila kan kasalan na ini!” Pakataram niya kaini nautsan siya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\