GIBO 8

1Nag-oyon si Saulo kan paggadan ki Esteban. Kan aldaw na idto, nagpoon na magtios nin makuring pasakit an simbahan sa Jerusalem. An gabos na paratubod, pwera kan mga apostol, nagkawaragas sa mga probinsya nin Judea asin Samaria. 2Ilinubong si Esteban kan nagkapirang mga tawong maki-Dios, asin ipinagmondo ninda nin marahay an saiyang pagkagadan. 3Alagad hiningowa ni Saulo na rumpagon an simbahan; nangharong-harong siya asin ginuyod niya an mga paratubod, lalaki man o babae, dangan ipinabilanggo. 4An nagkawaragas na mga paratubod nagpadagos sa paghulit kan ebanghelyo, maski saen sinda magduman. 5Si Felipe nagduman sa sarong syudad nin Samaria, dangan ipinaghulit an Cristo sa mga tawo duman. 6Tinandaan nin marahay kan mga tawo an pinagtataram niya, kan madangog ninda siya saka mahiling an mga ngangalasan na ginibo niya. 7An mga maraot na espiritu nagkukurahaw na nagluwas sa mga tawo; dakul man na mga paralitiko saka mga lupog an naomayan. 8Kaya nagkaigwa nin dakulang kaogmahan sa Samaria. 9Sa syudad na idto igwa nin lalaki na an ngaran Simon, na sa nakaaging panahon pinangalas an mga taga Samaria kan saiyang salamangka. Nagpabantog siya na saro siyang dakulang tawo, 10kaya dinangog siya kan gabos na taga duman sa syudad, mayaman man o dukha. An sabi ninda, “Siya iyo an kapangyarihan nin Dios na inaapod ‘An Dakulang Kapangyarihan.’” 11Haloy na pinangalas niya sinda kan saiyang salamangka. 12Alagad kan magtubod sinda ki Felipe mantang ipinaghulit kaini an Marahay na Bareta dapit sa Kahadean nin Dios saka dapit ki Jesu-Cristo, nagpabunyag sinda, mga lalaki asin mga babae. 13Maski si Simon nagtubod saka nagpabunyag; dai na siya nagsuhay ki Felipe. Napangalas siya sa darakulang milagro saka mga tanda na nahiling niya. 14Kan madangog kan mga apostol sa Jerusalem na an mga taga Samaria nag-ako na kan tataramon nin Dios, pinaduman ninda si Pedro saka si Juan. 15Pag-abot ninda duman, ipinamibi ninda an mga paratubod tanganing akoon ninda an Espiritu Santo, 16huli ta an Espiritu Santo dai pa naghilig sa kiisay man sainda. Nagkaburunyagan pa sana sinda sa ngaran kan Kagurangnan na Jesus. 17Dinutaan sinda ni Pedro asin ni Juan kan saindang mga kamot, dangan nag-ako sinda kan Espiritu Santo. 18Kan mahiling ni Simon na an Espiritu Santo naghilig sa mga paratubod na dinutaan kan mga kamot kan mga apostol, tinangro niya nin kwarta si Pedro saka si Juan. 19Sinabihan niya sinda, “Tawe man ako kan kapangyarihan na iyan, tanganing an siisay man na dutaan ko kan sakong mga kamot mag-ako man kan Espiritu Santo.” 20Alagad sinimbag siya ni Pedro, “Matunaw ka man logod kaiba kan kwarta mo, huli ta naghohona ka na mababakal mo an regalo nin Dios! 21Mayo ka nin kabtang o kahirasan sa bagay na ini, huli ta an saimong puso bakong matanos sa atubang nin Dios. 22Kaya magsolsol ka kan maraot na plano mong iyan; mamibi ka sa Kagurangnan na patawadon ka niya kan kamawotan nin saimong puso. 23Huli ta nahihiling kong pano ka nin mapait na pagkaori, dangan nagagapos ka nin kasalan.” 24Nagsabi si Simon ki Pedro saka ki Juan, “Pamibian man ako sa Kagurangnan, tanganing dai mangyari sako an arin man sa mga sinabi nindo.” 25Pakapagpatotoo ninda saka pakapahayag kan tataramon nin Kagurangnan, nagbalik si Pedro saka si Juan sa Jerusalem. Pagpuli ninda, ipinaghulit ninda an Marahay na Bareta sa manlaen-laen na baryo kan Samaria. 26Nagtaram ki Felipe an sarong anghel nin Kagurangnan, “Mag-andam ka dangan magduman ka sa habagat, sa dalan na palugsot sa Jerusalem pasiring sa Gaza.” (An dalan na ini dai na pinag-aagihan.) 27Kaya nag-andam si Felipe saka naglakaw. May sarong eunuko na taga Etiopia na papuli na hale sa pagsamba sa Dios sa Jerusalem. Saro siyang mahalagang opisyal na namamahala sa kayamanan kan Candace, an reyna kan Etiopia. Mantang nasa karwahe siya, binabasa niya an libro ni Propeta Isaias. 29Nagsabi ki Felipe an Espiritu Santo, “Sabayan mo an karwaheng iyan.” 30Nagdalagan si Felipe parani sa karwahe; nadangog niyang binabasa kan eunuko an libro ni Propeta Isaias, kaya hinapot niya an eunuko, “Nasasabotan mo an binabasa mo?” 31Nagsimbag an eunuko, “Paano ko ini masabotan kun mayo man nin magpaliwanag sako?” Kaya inalok niya si Felipe na lumunad sa karwahe asin tumukaw sa kataed niya. 32An parte kan kasuratan na binabasa niya iyo ini: “Arog sa sarong karnero na dinadara sa bunoan, arog sa sarong kordero na daing girong sa atubang kan paragunting, dai siya nagtaram nin anoman. 33Sinupog siya asin dai tinawan nin hustisya. Mayo nin siisay man na makakapag-osipon dapit kan saiyang kapagarakian, huli ta natapos na an saiyang buhay sa kinaban.” 34Hinapot si Felipe kan eunuko, “Sabihi daw ako kun siisay an pinapanongdan kan propeta? Siya mismo o ibang tawo?” 35Nagpaliwanag si Felipe; poon sa parteng ini kan kasuratan ipinahayag niya sa eunuko an Marahay na Bareta dapit ki Jesus. 36Nagpadagos sinda sa pagbyahe; pag-abot sa sarong lugar na may tubig, nagsabi an eunuko, “May tubig digdi; ano pa an nakakaolang na mabunyagan ako?” 37[Sinabihan siya ni Felipe, “Pwedeng bunyagan ka, kun nagtutubod ka sa bilog mong puso.” Nagsimbag an eunuko, “Nagtutubod ako na si Jesu-Cristo iyo an Aki nin Dios.”] 38Pinaontok kan eunuko an karwahe; nagduman sindang duwa sa tubig, dangan binunyagan siya ni Felipe. 39Paghawas ninda, kinua si Felipe kan Espiritu nin Kagurangnan. Dai na siya nahiling giraray kan eunuko, alagad padagos ini sa pagbyahe, pano nin kaogmahan. 40Namangnohan na sana ni Felipe na idtoon na siya sa Azoto. Naghapit siya sa gabos na banwaan, naghuhulit kan Marahay na Bareta, sagkod na nakaabot siya sa Cesarea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\