GIBO 9

1Kan panahon na iyan, padagos an paghoma ni Saulo na gadanon an mga disipulo kan Kagurangnan. Nagduman siya sa Halangkaw na Padi, 2asin naghagad nin mga surat nin pagpamidbid para sa mga sinagoga sa Damasco, nganing kun igwa duman nin mga parasunod kan Dalan nin Kagurangnan, lalaki man o babae, dadakopon niya saka ibabalik sa Jerusalem. 3Kan nagdadangadang na siya sa syudad nin Damasco, biglang nagsilyab sa palibot niya an sarong liwanag na hale sa langit. 4Nahulog siya sa kabayo asin nadangog niya an sarong tingog na nagsasabi saiya, “Saulo, Saulo! Tadaw ta pinapasakitan mo ako?” 5Naghapot si Saulo, “Siisay ka, Kagurangnan?” Nagsimbag an tingog, “Ako si Jesus na pinapasakitan mo. 6Tumindog ka, magduman ka sa syudad, asin sasabihan ka duman kan dapat mong gibohon.” 7An mga lalaking kaiba ni Saulo nagkamorongnan huli ta nadangog man ninda an tingog alagad mayo sindang nahihiling na siisay man. 8Nagtindog si Saulo, alagad kan muklaton niya an saiyang mga mata, dai na siya nakakahiling. Kaya kinabit siya kan mga kairiba niya saka dinara sa Damasco. 9Tolong aldaw siyang dai nakahiling asin dai nagkakan o nag-inom. 10Duman sa Damasco igwa nin sarong disipulo na an ngaran Ananias. Inapod siya nin Kagurangnan sa paagi nin sarong bisyon saka sinabihan, “Ananias!” Nagsimbag siya, “Uya ako, Kagurangnan.” 11Sinabihan siya nin Kagurangnan, “Magduman ka sa kalyeng inaapod Tanos; hanapon mo sa harong ni Judas an sarong lalaking taga Tarso na an ngaran Saulo. Namimibi siya 12asin nahiling niya sa sarong bisyon na naglaog ka dangan dinutaan mo siya nin kamot nganing makahiling giraray.” 13Alagad nagsimbag si Ananias, “Kagurangnan, dakul an nag-osip sako dapit sa tawong ini, asin dapit sa mga makangingirhat na ginibo niya sa saimong mga banal sa Jerusalem. 14Nagdigdi siya sa Damasco na igwa nin kapangyarihan hale sa mga poon na padi sa pagdakop kan gabos na nag-aapod kan saimong ngaran.” 15Sinabihan siya nin Kagurangnan, “Dumuman ka, huli ta pinili ko siyang maglingkod sako, tanganing ipamidbid niya an sakong ngaran sa mga pagano, sa mga hade saka sa mga Israelita. 16Ipapahiling ko saiya kun gurano an saiyang titioson huli sa sakong ngaran.” 17Kaya nagduman si Ananias, naglaog sa harong saka idinuta an saiyang mga kamot ki Saulo. Sinabihan niya ini, “Tugang na Saulo, sinugo ako nin Kagurangnan na Jesus na nagpahiling saimo sa dalan kan nagpapasiring ka digdi. Sinugo niya ako tanganing makahiling ka giraray asin mapano ka kan Espiritu Santo.” 18Nahulog tolos sa mga mata ni Saulo an garo mga kiskis nin sira, dangan nakahiling siya giraray. Nagtindog si Saulo saka nagpabunyag; 19nagkakan siya asin nagbalik an saiyang kosog. Nagkapirang aldaw na nag-erok si Saulo sa Damasco kaiba kan mga disipulo. 20Nagduman siya sa mga sinagoga asin nagtukdo tolos dapit ki Jesus. “Si Jesus an Aki nin Dios,” an sabi niya. 21Nagngaralas an gabos na nagdangog saiya dangan naghapot, “Bakong iyo ini an lalaking nagpapasakit kan gabos na nag-aapod sa ngaran ni Jesus duman sa Jerusalem? Bakong nagdigdi siya tanganing dakopon an mga paratubod dangan darahon duman sa mga poon na padi?” 22Alagad orog na nagkosog si Saulo, asin huli ta marahay an pagpatotoo niya na si Jesus iyo an Cristo, an mga Judio na nag-eerok duman sa Damasco dai nakasimbag saiya. 23Pakalihis nin dakul na aldaw, nagplano an mga Judio na gadanon si Saulo. 24Alagad naaraman ni Saulo an homa ninda. Aldaw-banggi nindang pinaghipaan siya sa mga trangkahan kan syudad tanganing gadanon. 25Alagad sarong banggi, kinua siya kan saiyang mga disipulo, ilinaog sa sarong basket dangan itinunton sa ibong kan kudal. 26Nagduman si Saulo sa Jerusalem dangan naghingowang makisumaro sa mga disipulo. Alagad dai sinda nagtubod na siya saro nang disipulo asin natakot sinda gabos saiya. 27Kaya kinua siya ni Bernabe saka inibahan sa mga apostol. Ipinaliwanag ni Bernabe sainda kun paanong nahiling ni Saulo an Kagurangnan, na nagtaram saiya duman sa dalan. Sinabi pa niya an daing takot na paghulit ni Saulo sa ngaran ni Jesus duman sa Damasco. 28Kaya nagin kaiba-iba na ninda si Saulo. Naglibot siya sa bilog na Jerusalem, daing takot na naghuhulit sa ngaran nin Kagurangnan. 29Nagtaram man siya asin nakidiskutiran sa mga Griyegong Judio; kaya boot siya nindang gadanon. 30Kan maaraman ini kan mga tugang, dinara ninda si Saulo sa Cesarea saka pinaduman sa Tarso. 31Kaya an simbahan sa bilog na Judea, sa Galilea asin sa Samaria nagkaigwa nin katoninongan dangan nagkosog. Namuhay an simbahan sa pagkatakot sa Kagurangnan; asin sa tabang kan Espiritu Santo, nagdagdag an saindang bilang. 32Manlaen-laen na lugar an dinumanan ni Pedro sa pagdalaw sa mga banal nin Dios. Sarong beses, an mga yaon sa Lida an dinalaw niya. 33Nanumpongan niya duman an sarong tawo na an ngaran Eneas. Walong taon na ining dai nakakabangon sa higdaan dahel sa helang niyang paralisis. 34Nagsabi si Pedro saiya, “Eneas, pinapaomayan ka ni Jesu-Cristo. Magbangon ka asin tipiga an higdaan mo.” Nagbangon tolos si Eneas. 35Nahiling siya kan gabos na taga Lida saka mga taga Sharon; asin nagtubod man sinda sa Kagurangnan. 36Duman naman sa Jope, igwa nin sarong babaeng paratubod na an ngaran Tabita. (Dorcas an saiyang ngaran sa Griyego, na an boot sabihon, “sarong usa.”) An gabos niyang panahon ginagamit niya sa paggibo nin karahayan asin sa pagtabang sa mga dukha. 37Sarong aldaw, naghelang siya saka nagadan. An bangkay niya kinarigos saka hinutad sa kwarto duman sa itaas. 38An Jope harani sana sa Lida, kaya kan mabaretaan kan mga disipulo duman sa Jope na nasa Lida si Pedro, nagsugo sinda nin duwang lalaki saka tinugon na sabihan si Pedro, “Pakidigdi tolos samo.” 39Kaya nag-iba sainda si Pedro. Pag-abot niya, dinara siya duman sa kwarto sa itaas. Tiniriponan siya kan gabos na babaeng balo na nagtatarangis; ipinahiling ninda saiya an mga bado asin mga alikboy na ginibo ni Dorcas kan buhay pa ini. 40Pinaluwas sinda gabos ni Pedro sa kwarto, saka nagluhod siya asin namibi. Dangan nag-atubang siya sa bangkay asin nagsabi, “Tabita, magbangon ka!” Nagmuklat si Tabita, dangan kan mahiling si Pedro, nagtukaw siya. 41Kinapotan siya ni Pedro sa kamot saka tinabangan na magtindog. Pakatapos, inapod ni Pedro an mga banal saka an mga babaeng balo dangan ipinahiling niya sainda si Tabita na buhay na. 42An nangyaring ini nabantog sa bilog na Jope, kaya kadakul na tawo an nagtubod sa Kagurangnan. 43Haloy pang nag-erok si Pedro duman sa Jope, sa harong ni Simon na parabalad nin anit.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\