COLOSAS 1

1Surat hale ki Pablo na apostol ni Cristo Jesus huli sa kabotan nin Dios, asin hale man sa tugang tang si Timoteo. 2Para sa mga banal na yaon sa Colosas, samong mga maimbod na tugang ki Cristo: Mapasaindo an biyaya asin katoninongan hale sa Dios na satong Ama. 3Danay kaming nagpapasalamat sa Dios na Ama kan satong Kagurangnan na Jesu-Cristo, kun namimibi kami para saindo, 4huli ta nabaretaan mi an saindong pagtubod ki Cristo Jesus, saka an saindong pagkamoot sa gabos na banal. 5Kan an totoong mensahe, an Marahay na Bareta, enot na ipaghulit saindo, nanodan nindo an paglaom na itinatangro saindo. Kaya an saindong pagtubod saka pagkamoot basado sa pinaglalaom nindo na tagama saindo sa langit. 6An Marahay na Bareta na iyan nagdadara nin mga bendisyon asin naglalakop sa bilog na kinaban, arog kan nangyari saindo poon kan madangog asin masabotan nindo kun ano talaga an biyaya nin Dios. 7Nanodan nindo ini ki Epafras, an namomotan ming kapwa trabahador asin maimbod na sorogoon ni Cristo na naglilingkod sa ngaran nyamo. 8Siya an nagsabi samo dapit sa pagkamoot na itinao saindo kan Espiritu Santo. 9Poon kan maaraman mi iyan, danay mi kamong ipinapamibi. Hinahagad mi sa Dios na masabotan nindo nin marahay an saiyang kabotan, sa paagi kan bilog na kadonongan saka pakasabot na itinatao kan Espiritu. 10Dangan makakapamuhay kamo nin maninigo sa Kagurangnan; danay na gigibohon nindo an ikinakaogma niya. An saindong buhay magbubunga nin gabos na gibong karahayan, orog na matalubo an saindong pakaaram dapit sa Dios. 11Mapakosog man logod kamo kan gabos na kakosogan hale sa saiyang mamurawayon na kapangyarihan, tanganing matios nindo an gabos na bagay. Maogma kamong magpasalamat sa Ama huli ta pinapagkanigo niya na ibilang kamo sa mga banal na magmamana kan kahadean nin liwanag. 13Ilinigtas niya kita sa kapangyarihan kan kadikloman saka dinara sa kahadean kan saiyang namomotan na Aki, 14na iyo an nagkalda satuya saka nagpatawad kan satong mga kasalan. 15Si Cristo an ladawan kan Dios na dai nahihiling. Siya an panganay—an pinakamapangyari sa gabos na linalang. 16Huli saiya linalang nin Dios an gabos na yaon sa langit asin sa daga, magin an mga bagay na nahihiling o an dai nahihiling: mga espiritwal na linalang, mga trono, mga pamamayo, mga prinsipado, saka mga awtoridad—gabos iyan linalang huli saiya asin para saiya. 17Dati nang yaon si Cristo bago pa an gabos na bagay; huli saiya an gabos na bagay igwa nin maninigong lugar. 18Siya an payo kan saiyang hawak na iyo an simbahan; siya an kapinonan, an enot na binuhay liwat sa mga gadan tanganing siya an magin pinakadakula sa gabos na bagay. 19Huli ta binoot nin Dios na an bilog niyang pagka-Dios mapasa Aki. 20Binoot man niya sa paagi kan saiyang Aki na an gabos makiolian saiya. Sa paagi kan pagkagadan sa krus kan Aki, nakipag-olian sa Dios an gabos na linalang na nasa kinaban asin nasa langit. 21Kaidto harayo kamo sa Dios; kaiwal niya kamo huli kan mga maraot na ginibo saka inisip nindo. 22Alagad ngunyan, huli kan pagkagadan kan saiyang Aki, ginibo kamo nin Dios na mga katood niya, tanganing magin kamong banal, malinig, saka daing digta sa atubang niya. 23Alagad kaipuhan kamong magdanay na maimbod asin masarig sa pagtubod. Dai nindo ipagsuhay saindo an paglaom na nakua nindo kan madangog nindo an Marahay na Bareta. An Marahay na Baretang ini an ipinaghulit sa bilog na kinaban; ako, si Pablo, naging sarong sorogoon na naghuhulit kaiyan. 24Maogma ako ngunyan dapit sa sakong mga kasakitan dahel saindo, huli ta sa paaging ini pinapadagos ko an mga kasakitan na tinitios ni Cristo, asin sakong tinitios para sa simbahan na iyo an hawak ni Cristo. 25Nagin akong sorogoon kan simbahan kan itao sako nin Dios an trabahong ini para saindo, trabaho nin paghulit kan bilog na mensahe nin Dios, 26an misteryo na itinago niya sa gabos na tawo kan mga nakaaging panahon, alagad ngunyan ipinahayag niya sa saiyang mga banal. 27Binoot nin Dios na ipahayag sa sainda kun gurano kadakula sa mga pagano an kayamanan kan kamurawayan kan misteryong ini. An misteryo iyo ini: si Cristo nasa saindo, saindong paglaom sa kamurawayan. 28Kaya ipinaghuhulit mi si Cristo sa gabos na tawo. Pinapatanidan saka tinutukdoan mi an gabos sa bilog ming kadonongan tanganing ikaatubang mi sa Dios an lambang tawo na tunay na banal ki Cristo. 29Huli kaini nagtatrabaho ako nin maigot sa tabang kan kapangyarihan ni Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\