EFESO 1

1Surat na hale ki Pablo na nagin apostol ni Cristo Jesus huli sa kabotan nin Dios. Para sa mga banal na nag-eerok sa Efeso, na maimbod ki Cristo Jesus: 2Mapasaindo an biyaya asin an katoninongan nin Dios na satong Ama asin ni Jesu-Cristo na Kagurangnan. 3Magpasalamat kita sa Dios na Ama ni Jesu-Cristo na satong Kagurangnan! Huli ta benendisyonan niya kita diyan ki Cristo, kan gabos na bendisyon na espiritwal sa kalangitan. 4Bago lalangon an kinaban, pinili niya kita diyan ki Cristo tanganing magin kitang banal saka mayong digta sa atubangan niya. Huli sa pagkamoot, 5itinalaga kita nin Dios na magin mga aki niya huli ki Jesu-Cristo; sadiri niyang kabotan iyan saka katuyohan. 6Omawon ta an Dios dahel kan saiyang nagsusupay na biyaya na itinao niya sato bilang regalo na yaon sa namomotan niyang Aki! 7Tinubos kita ni Cristo huli kan saiyang dugo, pinatawad kita kan satong mga kasalan, sosog sa kayamanan kan biyaya nin Dios, 8na pinasupay niya sato! Tinawan niya kita nin kadonongan saka pakaaram, 9tanganing masabotan ta an hilom na plano na ootobon niya diyan ki Cristo, 10pag-abot kan tamang panahon. An saiyang plano iyo na pagsararoon ki Cristo an gabos na linalang, sa langit asin sa daga. 11An gabos na bagay nahahaman sosog sa plano asin kabotan nin Dios; huli ki Cristo, pinili niya kami na magin sadiri niyang banwaan dahel sa sadiri niyang katuyohan, na dati niya nang inisip poon pa sa kapinonan. 12Kaya kaming mga naenot na naglaom ki Cristo itinalagang mabuhay para sa kaomawan kan saiyang kamurawayan. 13Kamo man nagin banwaan nin Dios kan maaraman nindo an Marahay na Bareta na nagdara nin kaligtasan saindo. Nagtubod kamo ki Cristo, kaya ipinadara saindo an Espiritu Santo na ipinanuga niya bilang tanda na sadiri na kamo nin Dios. 14An Espiritu Santo iyo an sangra kan satong pamana sagkod na makamtan nyato iyan, sa kaomawan nin saiyang kamurawayan! 15Huli kaini, kan madangog ko an dapit sa saindong pagtubod ki Jesus na Kagurangnan, dangan an saindong pagkamoot sa gabos na banal, 16dai ako nag-ontok nin pagpasalamat sa Dios para saindo. Ginigiromdom ko kamo sa sakong mga pamibi; 17hinahagad ko sa Dios ni Jesu-Cristo na satong Kagurangnan, an mamurawayon na Ama, na itao saindo an espiritu nin kadonongan, tanganing masabotan nindo nin orog an kapahayagan dapit sa Dios. 18Hinahagad ko na maliwanagan an isip nindo tanganing manodan nindo kun ano an paglaom na inapodan niya saindo, kun ano an nagsusupay na biyaya na ipinanuga niya sa saiyang mga banal, 19asin kun gurano kadakula an saiyang kapangyarihan na yaon sato na mga nagtutubod. An kapangyarihan na ini na yaon sato pareho kan kapangyarihan saka kosog 20na ginamit nin Dios kan buhayon niya liwat si Cristo, asin kan patukawon sa too niya duman sa langit. 21Sakop duman ni Cristo an gabos na langitnon na paghahade, awtoridad, kapangyarihan, asin mga pamamayo; an ngaran niya mas halangkaw ki sa gabos na ngaran, bako sanang sa panahon na ini kundi sa maabot pa. 22An gabos na bagay ibinugtak nin Dios sa irarom kan mga bitis ni Cristo. Itinao siya sa simbahan bilang kagsakop kan gabos na bagay. 23Siya an payo kan simbahan na iyo an saiyang hawak, an kapanoan niya na nakakapano sa gabos na linalang.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\