EFESO 2

1Binuhay niya kamo kan gadan pa kamo huli kan saindong kasombikalan saka mga kasalan. 2An sinunod nindo kaidto iyo an maraot na gawe kan kinaban na ini; sinunod nindo an prinsipe kan kapangyarihan sa kahiwasan, an espiritu na nagsasakop kan mga aking masombikal sa Dios. 3Kita gabos arog man sainda kaidto; sinunod ta an mga bisyo kan satong laman, an mga kamawotan kan satong hawak saka isip. Huli kaini, maninigo sato kaidto an makuring padusa nin Dios arog kan iba. 4Alagad nagsusupay an pagkaherak nin Dios, asin dakula an saiyang pagkamoot sato, 5kaya maski kan gadan pa kita huli sa kasombikalan, binuhay niya liwat kita kaiba ni Cristo. Nakaligtas kita huli sa biyaya nin Dios. 6Sa pakisumaro ta ki Cristo Jesus, binuhay man kita kan buhayon siya liwat nin Dios tanganing kaiba niyang maghade sa langit. 7Ginibo niya ini tanganing ipahiling sa maabot pang mga panahon an nagsusupay na biyaya sa pagkamoot na ipinahiling niya sato huli ki Cristo Jesus. 8Huli sa biyaya nin Dios, nakaligtas kamo sa paagi nin pagtubod. Iyan bakong sadiri nindong gibo kundi regalo nin Dios. 9Mayo saindong pwedeng mag-orgulyo dapit kaini, huli ta bako ining bunga kan sadiri nindong mga gibo. 10Linalang kita nin Dios. Sa pakisumaro ta ki Cristo linalang kita para sa mga gibong karahayan na dati na niyang inandam tanganing gibohon ta. 11Kamong mga pagano, giromdomon nindo kun ano kamo kaidto, bakong pagkaniserkomsisyonado an apod saindo kan mga Judio huli ta sinda sirkomsisyonado (manongod ini sa ginigibo kan mga lalaki sa saindang hawak). 12Giromdomon nindo na kan panahon na idto, suhay kamo ki Cristo, mga dayuhan saka bakong kaayon sa banwaan na pinili nin Dios. Mayo kamong kabtang kaidto sa mga tipan asin mga panuga nin Dios. Namuhay kamo sa kinaban na ini na mayong paglaom asin mayong Dios. 13Alagad ngunyan, huli ki Jesu-Cristo, kamo na harayo kaidto, irinani huli sa dugo ni Cristo. 14Si Cristo mismo an nagdara sato nin katoninongan huli ta pinagsaro niya an mga Judio saka an mga pagano. Linaglag niya an lanob na nasa pagultanan ninda na iyo an nakakaolang kan pagkaolian nin magkaiwal. 15Hinale niya an Katogonan nin mga Judio kaiba an mga pagsusundon kaiyan tanganing hale sa duwang nasyon, lalangon diyan sa saiya an sarong bagong banwaan, nganing magkaigwa nin katoninongan. 16Natapos an iriwal kan duwang nasyon kan magadan si Cristo sa krus; pinagsaro niya sinda sa sarong hawak saka ibinalik sa Dios. 17Kaya nagdigdi si Cristo asin naghulit kan Marahay na Bareta nin katoninongan sa gabos. Naghulit siya saindo na mga pagano, na kaidto harayo sa Dios, saka sa mga Judio, na harani saiya. 18Sa paagi ni Cristo, kita gabos, Judio o bako, sa sarong Espiritu, makakadolok sa Ama. 19Kaya kamong mga pagano bako nang mga dayuhan o mga nakikihimanwa, kundi mga kapwa syudadano kaiba kan mga banal asin kaayon kan pamilya nin Dios. 20Kamo man pinatindog sa pundasyon na ibinugtak kan mga apostol saka kan mga propeta, na an gapong patugmadan iyo si Cristo Jesus mismo. 21Huli kaiyan nagkakasurugpon an gabos na kabtang kan edipisyo asin nagigin sarong banal na templo nin Kagurangnan. 22Huli man kan saindong pakisumaro ki Cristo, kaiba man kamo nindang nagin kabtang kan erokan nin Dios sa saiyang Espiritu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\