EFESO 3

1Huli kaini, ako, si Pablo, na bilanggo ki Cristo Jesus para sa karahayan nindong mga pagano, namimibi sa Dios. 2Nadangog na nindo na huli sa biyaya nin Dios, itinao niya sako an trabahong ini sa ikakarahay nindo. 3Ipinahayag nin Dios an saiyang misteryo saka ipinaaram iyan sako. (Nagsurat ako nin halipot dapit kaini; 4kun basahon nindo, matatalastas nindo an pagkasabot ko sa misteryo ni Cristo.) 5Kan mga panahon na nakaagi, dai ipinahayag an misteryong ini sa kiisay man, alagad ngunyan ipinahayag ini kan Espiritu sa mga banal niyang apostol saka sa mga propeta. 6An misteryo iyo ini: huli kan Marahay na Bareta, an mga pagano paramana man kan mga bendisyon nin Dios; mga kabtang man kan parehong hawak, asin kahiras kan ipinanuga nin Dios diyan ki Cristo Jesus. 7Ginibo akong ministro kan Marahay na Bareta huli sa balaog kan biyaya nin Dios na itinao sako sa paagi kan saiyang kapangyarihan. 8Ako an pinakamenos sa gabos na mga banal. Alagad itinao sako an biyaya nin paghulit kan Marahay na Bareta sa mga pagano dapit sa daing sukol na kayamanan ni Cristo, 9asin paliwanagan an gabos na tawo kun paano ootobon an misteryo na haloy nang panahon natatago sa Dios na Kaglalang kan gabos na bagay; 10tanganing ikapahayag sa paagi kan simbahan, an daing kasagkoran na kadonongan nin Dios ngunyan sa manlaen-laen na paagi, sa mga prinsipado asin sa mga kapangyarihan sa kalangitan. 11Ginibo ini nin Dios sosog sa daing kataposan niyang katuyohan na inotob niya sa paagi ni Cristo Jesus na Kagurangnan ta. 12Huli kan satong pakisumaro ki Cristo, asin kan satong pagtubod saiya, daing takot saka may paglaom kitang makakadolok sa Dios. 13Kaya hinahagad ko saindo na dai manluya an saindong boot huli na lamang kan tinitios ko para saindo; ini gabos para sa karahayan nindo. 14Huli kaini, minaluhod ako sa atubang kan Ama, 15na iyo an nagtatao nin ngaran sa gabos na pamilya na nasa langit asin sa daga. 16Hinahagad ko sa Dios, sa paagi kan saiyang Espiritu, na tawan niya kamo nin kosog nin buhay na espiritwal, gikan sa kayamanan nin saiyang kamurawayan, 17tanganing si Cristo mag-erok sa saindong mga puso, huli sa saindong pagtubod. Minamawot ko man na makagamot asin mapatugmad kamo sa pagkamoot, 18tanganing kaiba an gabos na banal, mamidbid nindo an kahiwasan, kahalabaan, kahalangkawan asin kahararoman kan pagkamoot ni Cristo. 19Masabotan logod nindo an saiyang pagkamoot—maski dai nanggad iyan matugkad nin isip. Mapano logod kamo kan kapanoan nin Dios. 20Sa Dios, na sa paagi kan saiyang kapangyarihan na naghahade sato nakakagibo kan gabos na bagay labi pa sa satong hinahagad o iniisip, 21mapasaiya logod an kamurawayan sa simbahan, saka ki Cristo Jesus sa gabos na panahon sagkod pa man! Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\