EFESO 5

1Kamo mga aking padangat nin Dios, kaya maghingowa kamong magin siring saiya. 2Maglakaw kamo sa pagkamoot, siring na si Cristo namoot sato. Idinusay niya an saiyang buhay para sato, bilang mahamot na dolot asin sakripisyo sa Dios. 3Huli ta kamo an banwaan nin Dios, bakong tama na maonabihan nindo an mga bagay manongod sa karigsokan, kadustaan o kapasloan. 4Bako man maninigo saindo na magtaram nin rapsak, mag-orolay na mayo nin halaga o magkalwag na sala; kundi magpasalamat kamo sa Dios. 5Aram nindo na an tawong marigsok o dusta o paslo (an kapasloan sarong pagsamba sa dios-dios) dai magkakaigwa nin pamana sa Kahadean ni Cristo asin nin Dios. 6Dai kamo magpadaya sa kiisay man na nagsasabi kan mga bagay na mayo nin kahulogan; an mga bagay na iyan an dahelan kan pag-abot kan kaanggotan nin Dios sa mga dai nagkukuyog saiya. 7Kaya dai nanggad kamo makilabot sa siring na mga tawo. 8Kaidto nasa kadikloman kamo, alagad poon na magin sadiri kamo nin Kagurangnan, nasa liwanag na kamo. Kaya maglakaw kamo siring sa mga aki nin liwanag, 9huli ta an bunga nin liwanag makukua sa lambang karahayan, katanosan, saka katotoohan. 10Maghingowa kamong manodan an ikinakaogma nin Kagurangnan. 11Dai kamo mag-ayon sa mga mayong halagang gibo nin kadikloman, kundi ihayag nindo sa liwanag an mga gibong iyan. 12(Makasosopog maski an pagsambit kan mga bagay na ginigibo ninda sa hilom.) 13Kun an gabos na bagay mahayag sa liwanag, mahihiling nanggad an totoong kamugtakan kaiyan; 14huli ta an anoman na nahahayag, nagigin liwanag, kaya sinasabi, “Pagmata, ika na natotorog, magbangon ka hale sa mga gadan, asin liliwanagan ka ni Cristo.” 15Kaya mag-ingat kamo sa saindong pamumuhay. Mamuhay kamo siring sa mga madonong, bakong siring sa mga tawong mangmang. 16Pakarahayon nindo an paggamit kan panahon, huli ta an mga aldaw ngunyan maraot. 17Dai kamo magin lolong, kundi hingowahon nindong masabotan kun ano an kabotan nin Kagurangnan saindo. 18Dai kamo magburat, huli ta mararaot an buhay nindo; kundi mapano logod kamo kan Espiritu. 19Mag-orolay kamo sa paagi nin mga salmo, himno saka mga banal na awit; mag-awit kamo nin mga himno saka mga salmo sa Kagurangnan na nasa puso an pag-omaw saiya. 20Danay na magpasalamat kamo sa Dios Ama para sa gabos na bagay, sa ngaran ni Jesu-Cristo na satong Kagurangnan. 21Magkinuyog-kuyogan kamo bilang paggalang ki Cristo. 22Mga babae, magpasakop kamo sa saindong agom siring kan pagpasakop nindo sa Kagurangnan. 23Huli ta an lalaki iyo an payo kan saiyang agom, siring na si Cristo iyo an payo kan simbahan na saiyang hawak; asin siya mismo an Paraligtas kaiyan. 24Kaya siring na an simbahan sakop ni Cristo, an mga babae dapat man na magpasakop sa saindang agom sa gabos na bagay. 25Mga lalaki, kamotan nindo an saindong agom siring kan pagkamoot ni Cristo sa simbahan; idinusay niya an saiyang buhay para sa simbahan, 26nganing mapabanal iyan, pakalinigi niya kaiyan sa paagi kan tubig saka kan tataramon. 27Ginibo niya ini nganing iatubang niya sa sadiri niya an simbahan na magayon, banal, mayo nin kaninan, mayong digta o kurundot o anoman na arog kaiyan. 28Dapat kamotan kan mga lalaki an saindang agom siring kan pagkamoot ninda sa sadiri nindang hawak. An lalaking namomoot sa agom niya, namomoot sa saiya man sana. 29(Mayo nin naoongis sa sadiri niyang hawak, kundi pinapakakan iyan saka inaataman, arog kan ginigibo ni Cristo sa simbahan. 30Mga kabtang kita kan hawak ni Cristo.) 31Siring sa nasusurat, “Huli kaini babayaan kan lalaki an saiyang ama saka ina, dangan masaro sa saiyang agom, asin an duwa magigin saro.” 32Ini dakulang misteryo; ini sinasabi ko dapit ki Cristo asin sa simbahan. 33Ini sinasabi ko man saindo: dapat na mamotan kan lambang lalaki an saiyang agom siring kan pagkamoot niya sa sadiri niya; dapat galangan kan lambang babae an saiyang agom.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\