GALACIA 2

1Pakalihis nin katorseng taon nagbalik ako sa Jerusalem kaiba si Bernabe; ipinag-iba ko man si Tito. 2Nagduman ako huli ta ipinahayag sako nin Dios na dapat akong magduman. Sa sarong hilom na pakipag-olay sa mga lider, ipinaliwanag ko sainda an Marahay na Bareta na ipinaghuhulit ko sa mga pagano. Habo kong masayang an sakong gibo sa nakaaging panahon asin sa ngunyan. 3Si Tito na kaiba ko, maski sarong Griyego, dai napirit na magpaserkomsisyon, 4maski boot siyang serkomsisyonon kan nagkapirang lalaking nagsagin-sagin na mga tugang na nag-ayon sa grupo. An mga tawong ini nakalaog bilang mga espiya, sa pagsiyasat dapit kan katalingkasan na nasa sato sa paagi kan pakisumaro ta ki Cristo Jesus. Boot ninda kitang gibohon na mga oripon. 5Alagad dai nanggad kami nagpahunod sainda maski sa kadikit na panahon, tanganing an katotoohan kan Marahay na Bareta magdanay para saindo. 6Alagad mayo na nin idinagdag sa sinabi ko an mga midbid na mga lider na idto. (Sinasabi ko ini huli ta para sako mayo nin kalaenan kun ano sinda kaidto, huli ta mayong pinapalaen an Dios.) 7Ata ngani, nahiling ninda na ipinaniwala sako nin Dios an paghulit kan Marahay na Bareta sa mga pagano, siring na ipinaniwala niya ki Pedro an paghulit kaiyan sa mga Judio. 8Sa paagi kan kapangyarihan nin Dios, ginibo niya akong apostol para sa mga pagano, arog man ki Pedro na ginibo niyang apostol para sa mga Judio. 9Nasabotan ni Santiago, ni Pedro saka ni Juan, midbid na mga lider, na tinawan ako nin Dios kan espesyal na trabahong ini. Kaya inabrasa ninda kami ni Bernabe sa pag-ako samo bilang kapwa trabahador. Nagkaoroyon kami gabos na matrabaho kami ni Bernabe sa mga pagano dangan sinda sa mga Judio. 10An hinagad sana ninda iyo an pagromdom sa mga dukha, na iyo mananggad an pinagmamaigotan kong gibohon. 11Pag-abot ni Pedro duman sa Antiokia, sinagwe ko siya sa publiko, huli ta hayag na sala siya. 12Bago nag-abot duman an nagkapirang tawo na sinugo ni Santiago, nagkakakan si Pedro kaiba kan mga pagano, alagad pag-abot ninda, suminiblag siya sa mga pagano, huli ta natakot siya sa mga tawong boot serkomsisyonon an mga pagano. 13Nag-arog ki Pedro an ibang mga tugang na Judio; maski si Bernabe nadara kan saindang pagsagin-sagin. 14Kan mahiling ko na dai sinda nagsusunod kan katotoohan kan Marahay na Bareta, sinabihan ko si Pedro sa atubangan ninda gabos, “Saro kang Judio, alagad namumuhay ka siring sa pagano, asin bakong siring sa Judio. Kun siring kaiyan, paano mo mapipirit na mamuhay an mga pagano siring sa mga Judio?” 15Totoo mananggad na namundag kitang Judio; dai kita namundag na inaapod “parakasalang pagano.” 16Alagad aram ta na an sarong tawo nagigin matanos sa Dios huli sa pagtubod ki Cristo Jesus, bako huli sa pag-otob kan Katogonan. Kita man nagtubod ki Cristo tanganing magin matanos sa Dios huli sa pagtubod ki Cristo, asin bako huli sa pag-otob kan Katogonan. 17Kun totoo mananggad na kita parakasala arog kan mga pagano huli sa pagmawot tang magin matanos sa Dios diyan ki Cristo, nangahulogan daw iyan na si Cristo an dahelan kan satong pagkasala? Bako! 18Kun ibalik ko giraray an daan na sistema nin Katogonan na hinale ko na, nagpapahiling na ako mismo an naglapas kan Katogonan. 19Alagad kun an Katogonan an pag-oolayan, ako gadan—ginadan kan mismong Katogonan na idto—tanganing mabuhay ako para sa Dios. Nagadan ako sa krus kaiba ni Cristo, 20kaya bako nang ako an nabubuhay, kundi si Cristo an nabubuhay sako. An buhay kong ini ngunyan ipinamumuhay ko huli sa pagtubod sa Aki nin Dios, na namoot sako dangan nagtao kan saiyang buhay para sako. 21Dai ko isinisikwal an biyaya nin Dios. Huli ta kun an tawo nagigin matanos sa Dios sa paagi kan Katogonan, mayong halaga an pagkagadan ni Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\