GALACIA 3

1Mga lolong na taga Galacia! Siisay an nakalumay saindo? Malinaw na ipinahayag saindo an pagkagadan ni Jesu-Cristo sa krus! 2Simbaga daw nindo ini: Inako daw nindo an Espiritu nin Dios huli sa pag-otob kan Katogonan o huli sa pagdangog saka pagtubod kan Marahay na Bareta? 3Siring kamo kaiyan kalolong? Nagpoon kamo sa Espiritu nin Dios; boot na nindong taposon sa laman? 4Mayo daw nin kahulogan saindo an gabos na nangyari? Igwang kahulogan idto! 5Tinatawan daw kamo nin Dios kan saiyang Espiritu asin naggigibo saindo nin mga milagro huli ta nag-ootob kamo kan Katogonan o huli ta nagdadangog kamo kan Marahay na Bareta saka nagtutubod kamo kaiyan? 6Arog sa nasasabi sa kasuratan dapit ki Abraham, “Nagtubod siya sa Dios; huli kan pagtubod niyang iyan, inako siya nin Dios bilang matanos.” 7Kaya saboton nindo na an mga tawong may pagtubod iyo an tunay na kapagarakian ni Abraham. 8An kasuratan naghula na gigibohon nin Dios na magin matanos saiya an mga pagano sa paagi nin pagtubod. Kaya an kasuratan an nagpahayag ki Abraham kan Marahay na Bareta: “Sa paagi mo, bebendisyonan nin Dios an gabos na tawo.” 9Nagtubod si Abraham asin benendisyonan siya; kaya an gabos na nagtutubod, benebendisyonan arog saiya. 10An mga nagsasarig sa pagkuyog kan Katogonan nasa pag-alaman nin maldisyon. Huli ta nasusurat, “An siisay man na dai naggigibo kan gabos na nasusurat sa libro kan Katogonan nasa pag-alaman nin maldisyon!” 11Kaya malinaw na mayong tawong nagigin matanos sa Dios huli sa Katogonan. Huli ta nasusurat, “An nagigin matanos sa Dios huli sa pagtubod, mabubuhay.” 12Alagad an Katogonan dai napapatugmad sa pagtubod, huli ta nasusurat, “An tawong naggigibo kan gabos na ipinagboboot kan Katogonan, mabubuhay sa paagi kaiyan.” 13Ilinigtas kita ni Cristo sa maldisyon na dara kan Katogonan. Siya an minaldisyon embes na kita, huli ta nasusurat, “An siisay man na binitay sa kahoy minaldisyon.” 14Ginibo ini ni Cristo tanganing an bendisyon na ipinanuga nin Dios ki Abraham ikatao man sa mga pagano huli ki Cristo Jesus; tanganing huli sa pagtubod, kita man makaako kan Espiritu na ipinanuga nin Dios. 15Mga tugang, uya an simpleng halimbawa: kun an duwang tawo nagpirma na sa sarong kontrata, mayo nin siisay man na makakapawara nin halaga kaiyan o makakadagdag diyan nin anoman. 16Ngunyan, an Dios nanuga ki Abraham, saka sa saro kan saiyang kapagarakian. Dai sinabi sa kasuratan, “asin sa saiyang mga aki,” na an boot sabihon, sa dakul na tawo. An sinabi, “asin sa saiyang aki,” na an kahulogan saro sanang tawo, na iyo si Cristo. 17An boot kong sabihon iyo ini: Nakipagtipan an Dios ki Abraham saka nanuga na ootobon niya iyan. Dai malalapas an tipan asin an panuga nin Dios; dai mapapawaraan nin halaga kan Katogonan na nag-abot pakalihis nin kwatro syentos treyntang taon. 18Kun an pamana nin Dios itinao huli sa Katogonan, an pagtao kaiyan bako huli sa panuga. Alagad itinao iyan nin Dios ki Abraham huli ta ipinanuga niya iyan saiya. 19Kun siring, ano an katuyohan kan Katogonan? Idinagdag iyan tanganing mahiling kun ano an gibong sala; igwa iyan nin halaga sagkod na dai pa minaabot an aki ni Abraham na iyo an pinanongdan kan panuga. An Katogonan itinao sa paagi nin mga anghel sa tabang nin sarong tagapagultanan. 20An tagapagultanan nangangahulogan nin labi sa saro katawo; alagad an Dios saro. 21Nangangahulogan daw ini na an Katogonan tumang sa mga panuga nin Dios? Bako! Kun an katogonan makakatao nin buhay, an tawo pwedeng magin matanos sa Dios sa pagkuyog kan katogonan. 22Alagad nasasabi sa kasuratan na an bilog na kinaban nasa kapangyarihan nin kasalan; kaya, an ipinanuga nin Dios huli sa pagtubod ki Jesu-Cristo, itinatao sa mga tawong igwa nin pagtubod. 23Alagad bago nag-abot an panahon nin pagtubod, ibinilanggo kami kan Katogonan sagkod na ipinahayag an pagtubod. 24Kaya an Katogonan iyo an nangataman samo sagkod na dai pa minaabot si Cristo, tanganing magin matanos kami sa Dios huli sa pagtubod. 25Ngunyan na nag-abot na an pagtubod, bako nang an Katogonan an nangataman samo. 26Huli kan saindong pagtubod ki Cristo Jesus, kamo gabos nagin mga aki nin Dios. 27Kaya kamong mga binunyagan sa pakisumaro ki Cristo, nagubingan na kan buhay ni Cristo. 28Kaya mayo nin kalaenan an Judio sa pagano, an oripon sa bakong oripon, an lalaki sa babae; kamo gabos saro sana ki Cristo Jesus. 29Kun kamo ki Cristo, mga aki kamo ni Abraham, mga paramana sosog sa panuga.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\