GALACIA 4

1An boot kong sabihon iyo ini: mantang aki pa an paramana, mayo siyang kalaenan sa sarong oripon, maski siya an kagsadiri kan gabos. 2Mantang sadit pa siya, igwa nin mga tawong nag-aataman saiya saka namamahala kan mga rogaring niya, sagkod sa panahon na itinalaan kan saiyang ama. 3Siring man kita kaiyan kan aki pa kita sa pagtubod, nasa irarom pa kita kan mga espiritung nagsasakop kan kinaban. 4Alagad kan umabot na an tamang panahon, sinugo nin Dios an sadiri niyang Aki, ipinangaki nin sarong babae dangan nabuhay sa irarom kan Katogonan kan mga Judio. 5Nagdigdi siya sa pagligtas kan mga nasa irarom kan Katogonan, tanganing magin kitang mga aki nin Dios. 6Asin huli ta kamo mga aki niya, sinugo niya an Espiritu kan saiyang Aki sa puso nyato; iyan an minapakurahaw sato nin “Ama! Ama ko!” 7Kaya ika bako nang oripon kundi aki na nin Dios. Huli ta aki ka na nin Dios, ika man paramana. 8Kaidto na bako pa nindo midbid an Dios, oripon kamo kan mga espiritu na bakong hale sa Dios. 9Ngunyan na midbid na nindo an Dios—o an dapat kong sabihon, ngunyan midbid na kamo nin Dios—tadaw ta boot nindong magbalik sa mga maluluya saka makaheherak na mga espiritu? Nganing kamo magin oripon giraray ninda? 10Tinatawan pa giraray nindo nin halaga an ibang mga aldaw, mga bulan, mga panahon, saka mga taon. 11Natatakot ako na tibaad sayang lamang an sakong trabaho para saindo. 12Mga tugang, nakikimaherak ako saindo, arogon nindo ako huli ta ako nagin arog man saindo. Mayo kamong sala na naginibo sako. 13Aram nindo na enot na ipinaghulit ko saindo an Marahay na Bareta huli ta may helang akong tinitios. 14Alagad maski nagin dakulang kagabatan para saindo an kamugtakan kan sakong hawak, dai nindo ako pinagtuya-tuya o isinikwal, kundi inako na garo ako sarong anghel nin Dios o garo si Cristo Jesus. 15Maogma kamo kaidto! Alagad ngunyan ano na an nangyari saindo? Saksi ako na kun mahihimo pa sana, huhulwaton kuta nindo an sadiri nindong mga mata tanganing itao sako. 16Kaiwal na daw nindo ako ngunyan huli ta tinaraman ko kamo kan katotoohan? 17An mga ibang tawong idto na naghuhulit nin ibang “marahay na bareta” nagpapahiling nin dakulang pagmakulog saindo, alagad bakong marahay an saindang mga katuyohan. Boot sana nindang isuhay kamo sako, nganing sinda an pagmakulogan nindo. 18Marahay an pagkaigwa nin pagmakulog, kun marahay man an katuyohan; danay na totoo ini, bako sanang kun kaiba nindo ako. 19Namomotan kong mga aki, huli saindo namamatean ko giraray an sakit na inaagihan nin sarong inang nangangaki, sagkod na dai pa nasa saindo si Cristo. 20Minamawot ko na makaiba nindo ako ngunyan, tanganing ipahiling ko saindo an nasa puso ko. Napupurisaw ako dapit saindo! 21Hapoton ko daw kamo, na mga boot magpasakop sa Katogonan: dai daw nindo nadadangog an sinasabi sa Katogonan? 22Nasusurat na si Abraham igwa nin duwang aking lalaki; an saro, sa babaeng oripon, an saro, sa babaeng talingkas. 23An aki niya sa babaeng oripon namundag sa natural na paagi, alagad an saiyang aki sa babaeng talingkas namundag huli sa panuga nin Dios. 24Ini an kahulogan kaiyan: an duwang babae iyo an duwang tipan; an sarong tipan ginibo sa Bukid nin Sinai, ilinaladawan iyan ni Agar na an mga aki namundag na oripon. 25Si Agar iyo an Bukid nin Sinai sa Arabia; siya an syudad nin Jerusalem na nasa kaoripnan kaiba an mga tawo diyan. 26Alagad an langitnon na Jerusalem talingkas asin iyan an satong ina. 27Huli ta nasusurat: “Mag-ogma ka, babaeng dai nagkaaki! Magkurahaw ka saka mag-awit sa kaogmahan, ika na dai nanggad nakamate kan kulog nin pangaki! Huli ta an babaeng binayaan magkakaigwa nin mas dakul na mga aki ki kan babaeng dai binayaan kan agom.” 28Mga tugang, kamo an mga aki nin Dios bunga kan saiyang panuga, arog ki Isaac. 29Siring kaidtong panahon na an aking namundag sa natural na paagi nagpasakit sa aki na namundag sa kapangyarihan nin Espiritu nin Dios, siring man kaiyan an mangyayari ngunyan. 30Alagad ano an sinasabi sa kasuratan? “Pahalea an babaeng oripon asin an saiyang aki, huli ta an aki kan oripon dai dapat makihiras sa rogaring kan ama na mamanahon kan aki kan babaeng talingkas.” 31Kaya, mga tugang, bako kitang mga aki kan babaeng oripon kundi kan babaeng talingkas.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\