GALACIA 5

1Tinawan kita nin katalingkasan ni Cristo tanganing magdanay kitang talingkas. Kaya mamuhay kamo siring sa mga tawong talingkas, saka dai na nanggad kamo magpaoripon. 2Hinanyoga nindo ako! Ako, si Pablo, an nagsasabi saindo na kun magpaserkomsisyon kamo, nangangahulogan na si Cristo mayo nin halaga para saindo. 3Sinasabi ko giraray sa kiisay man na boot magpaserkomsisyon, na dapat siyang magkuyog kan bilog na Katogonan. 4Kamong mga naghihingowa na magin matanos sa Dios huli sa Katogonan, siblag na ki Cristo. Napasuhay kamo sa biyaya nin Dios. 5Linalaom mi man na gigibohon nin Dios na magin matanos kami saiya huli sa pagtubod mi ki Cristo, sa tabang kan Espiritu nin Dios. 6Huli sa pakisumaro ta ki Cristo Jesus, mayong kalaenan kun pagkaniserkomsisyonado man o bako an tawo; an mahalaga iyo na igwa siya nin pagtubod dahel sa pagkamoot. 7Marahay an ginigibo nindo kaidto! Siisay an nag-olang saindo sa pagkuyog sa katotoohan? 8Bako iyan gibo nin Dios na nag-apod saindo. 9May kasabihan, “Kadikit sanang lebadura an kaipuhan tanganing pausbogon an bilog na minasa.” 10Huli ta nagkasararo kita sa Kagurangnan, nananarig ako na dai kamo maako nin ibang kaisipan; nananarig man ako na an tawong iyan na nagpupurisaw saindo, maski siisay man siya, papadusahan nin Dios. 11Mga tugang, kun naghuhulit pa ako na kaipuhan an pagserkomsisyon, siring kan sinasabi ninda, tadaw ta pinapasakitan pa ako sagkod ngunyan? Kun totoo man iyan, dai na kutanang problema an paghulit ko manongod sa krus ni Cristo. 12Mawot ko na an mga tawong nagpaparibok saindo bako sanang magpaserkomsisyon kundi magpakapon pa! 13Mga tugang, inapod kamo na magin talingkas. Alagad dai nindo gibohon iyan na dahelan na magpadaog kamo sa mga kamawotan kan laman. Kundi magpatarabang-tabang kamo dahel sa pagkamoot. 14Huli ta an bilog na Katogonan naootob sa saro sanang togon, “Kamotan mo an saimong kapwa siring sa pagkamoot mo sa sadiri mo.” 15Alagad kun garo kamo mga hayop na nagdudurulakan, mapapahamak kamo gabos. Kaya mag-ingat kamo. 16Ini an sinasabi ko: mamuhay kamo sa Espiritu; dai nindo pagsunodon an mga kamawotan kan laman. 17Huli ta an mga kamawotan kan laman tumang sa Espiritu; an mga kamawotan kan Espiritu tumang sa laman. Magkasarungat an duwang ini. Kaya dai ta masusunod an boot tang gibohon. 18Kun an Espiritu an nangengenot saindo, dai kamo sakop kan Katogonan. 19Madaling mahiling an mga gibo kan laman; nahihiling iyan sa gibong karigsokan, kausmakan, karompotan; 20pagsamba sa mga dios-dios, pagtubod sa kulam, pag-iriwal, karibokan, pag-imon, aranggotan, pagkamaimot, pagkabaranga, pag-apil sa partido o grupo; 21pag-ori, pagburat, dororogan, asin iba pang bagay na arog kaiyan. Pinapatanidan ko kamo siring sa ginibo ko kaidto: an mga naggigibo kan mga bagay na ini dai magmamana kan Kahadean nin Dios. 22Alagad an bunga kan Espiritu pagkamoot, kaogmahan, katoninongan, pakatios, kabootan, karahayan, kaimbodan; 23kahoyoan saka pagpugol sa sadiri. Mayo nin katogonan tumang sa mga bagay na ini. 24An laman, kaiba kan mga bisyo saka mga kamawotan kaiyan, ipinako na sa krus kan mga tawong sadiri ni Cristo Jesus. 25Tinawan kita nin buhay kan Espiritu, kaya dapat na siya an mangenot sa satong buhay. 26Dai kita dapat magpaabaw-abaw o mag-aragyatan o mag-ororihan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\