GALACIA 6

1Mga tugang, kun igwa kamong madakop na naggigibo nin anoman na sala, kamo na nag-ako kan Espiritu nin Dios an dapat na magtabang saiya na magin matanos giraray. Alagad gibohon nindo iyan sa mahuyong paagi. Kamo man dapat maglikay ta tibaad kamo man an masogotan. 2Magpatarabang-tabang kamo sa pagdara kan saindong mga pasan; sa siring na paagi, kinukuyog nindo an katogonan ni Cristo. 3Kun igwang naghohona na siya mahalaga, maski sa katunayan bako man, dinadaya niya an sadiri niya. 4An lambang saro dapat na magsiyasat kan sadiri niyang gawe. Kun iyan marahay, pwede niyang ipag-orgulyo an ginibo niya; dai na kaipuhan ipagbaing pa iyan sa ginibo nin iba. 5Huli ta an lambang saro kaipuhan na magdara kan sadiri niyang pasan. 6Dapat hirasan kan tawong tinutukdoan kan mensahe nin Dios an saiyang maestro kan gabos na marahay na bagay na yaon saiya. 7Dai nindo pagdayaon an sadiri nindo; an Dios dai maloloko nin siisay man. Kun ano an itinanom nin tawo, iyan man an saiyang aanihon. 8An nagtatanom sa oma nin mga kamawotan sa laman, maani nin kagadanan; an nagtatanom sa oma nin Espiritu, maani nin buhay na daing kataposan. 9Kaya dai kita mapagal sa paggibo nin karahayan; huli ta kun dai kita magmaluya, maabot an panahon na maani kita. 10Kaya sa lambang oportunidad na itao sato, maggibo kita nin marahay sa gabos, orog nang gayo sa kapwa nyato paratubod. 11Hilinga nindo kun gurano kadarakulang letra ining pagkasurat ko saindo; ako mismo an nagsurat kaini! 12An mga tawo na namimirit na magpaserkomsisyon kamo boot maghambog dapit sa mga bagay na nahihiling. Ginigibo ninda iyan, tangani sanang dai sinda pagpasakitan dahel sa krus ni Cristo. 13Maski an mga sinerkomsisyon dai nagkukuyog kan Katogonan; boot nindang magpaserkomsisyon kamo tanganing makapaghambog sinda na kamo nagpasakop sa seremonyang ini nin laman. 14Alagad para sako, an ipag-oorgulyo ko sana iyo an krus ni Jesu-Cristo na satong Kagurangnan, huli ta sa paagi kan saiyang krus, an kinaban gadan na para sako; ako man gadan na para sa kinaban. 15Mayo nin kalaenan kun an sarong tawo pagkaniserkomsisyonado man o bako; an mahalaga iyo an pagigin bagong linalang. 16An katoninongan saka pagkaherak nin Dios mapasagabos na nag-ootob kaining pagsusundon—sa sainda asin sa bilog na banwaan nin Dios! 17Poon ngunyan, dai na ako pagribokon nin siisay man, huli ta an mga pinilaan sa hawak ko nagpapatotoo na oripon ako ni Jesus. 18An biyaya ni Jesu-Cristo na satong Kagurangnan mapasaindo gabos, mga tugang. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\