HEBREYO 1

1Kaidtong panahon, sa kadakul na beses asin sa manlaen-laen na paagi, nagtaram an Dios sa satong mga ginikanan huli kan mga propeta. 2Alagad sa mga huring aldaw na ini nagtaram siya sato huli sa saiyang Aki. Huli saiya linalang nin Dios an gabos asin ginibo siyang paramana kan gabos na bagay. 3Nasasalming saiya an kamurawayan nin Dios; siya an tunay na ladawan kan saiyang pagka-Dios. Iniingatan niya an gabos sa paagi kan mapangyari niyang tataramon. Pakalinigi niya kan mga tawo kan saindang mga kasalan, nagtukaw siya duman sa langit sa too nin Dios, an Pinakamapangyari sa gabos. 4An Aki ginibong mas dakula ki sa mga anghel siring na an ngaran na itinao saiya nin Dios mas dakula ki sa ngaran kan mga anghel. 5Huli ta an Dios dai nagsabi sa kiisay man na anghel, “Ika an sakuyang Aki, ngunyan na aldaw nagin Ama mo ako.” An Dios dai man nagsabi sa kiisay man na anghel, “Ako magigin Ama niya, siya magigin Aki ko.” 6Kan madali nang ipadara nin Dios sa kinaban an panganay niyang Aki, nagsabi siya, “Dapat siyang sambahon kan gabos na anghel nin Dios.” 7Uya an sabi nin Dios dapit sa mga anghel, “Ginibo niyang doros an saiyang mga anghel; ginigibo niyang laad nin kalayo an saiyang mga sorogoon.” 8Alagad dapit sa Aki, sinabi nin Dios: “An saimong trono, O Dios, magdadanay sagkod lamang! Setro nin katanosan an setro nin saimong kahadean. 9Namomoot ka sa katanosan asin naoongis sa karatan; kaya linahidan ka nin Dios, na saimong Dios, kan lana nin kaogmahan orog ki sa ibang mga hade.” 10Nagsabi pa siya: “Ika, Kagurangnan, an naglalang kan daga sa kapinonan; asin an kalangitan hinaman kan saimong kamot. 11Matutunaw ini gabos, alagad ika magdadanay; magigin daan sinda siring sa gubing; 12garo alikboy na titipigon mo iyan; siring sa gubing, sasanglean iyan. Alagad ika mayong pagbabago, mayo nin kataposan an saimong buhay.” 13An Dios dai nagsabi sa saiyang mga anghel: “Tumukaw ka sa too ko, sagkod na an mga kaiwal mo gibohon kong tungtongan kan mga bitis mo.” 14Kun siring, ano an mga anghel? Sinda an mga espiritung naglilingkod sa Dios; sinusugo niya sindang magtabang sa mga mag-aako nin kaligtasan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\