HEBREYO 10

1An Katogonan anino sana kan mga marahay na bagay na maabot, bakong an tunay na bagay. Kaya an Katogonan dai makakapabanal sa mga tawong nagdodolok sa Dios sa paagi kan mga atang na idinodolot taon-taon. 2Kun an mga tawong nagsasamba sa Dios talagang nalinigan na kan saindang mga kasalan, dai na kutana ninda namamatean an gabat kan kasalan, saka dai na kutana kaipuhan magdolot pa nin atang. 3An nangyari logod, an mga atang na iyan pa an nagpapagiromdom taon-taon sa mga tawo kan saindang mga kasalan. 4Huli ta an dugo kan mga toro saka mga kanding dai nanggad makakapara kan mga kasalan. 5Kaya kan si Cristo magdigdi sa kinaban, nagsabi siya sa Dios, “Mga sakripisyo saka atang dai mo minamawot alagad inandam mo an sarong hawak para sako. 6Dai mo nawilihan an tinutong na atang, ni an mga dolot para sa mga kasalan. 7Kaya nagsabi ako, ‘Uya ako, O Dios, tanganing mag-otob kan saimong kabotan, siring sa nasusurat dapit sako sa libro kan Katogonan.’” 8Enot nagsabi si Cristo, “Habo ka asin dai mo ikinakaogma an mga sakripisyo saka mga dolot, o an mga tinutong na atang asin an mga dolot para sa mga kasalan.” Sinabi niya ini maski an mga sakripisyo idinolot sosog sa Katogonan. 9Dangan nagsabi siya, “Uya ako, O Dios, tanganing mag-otob kan saimong kabotan.” Kaya hinale nin Dios an gabos na daan na atang saka isinalihid an atang ni Cristo. 10Huli kan kabotan na iyan, nalinigan kita kan satong mga kasalan kan idolot ni Cristo an sadiri niyang hawak makasarong beses para sa gabos na panahon. 11An lambang padi naglilingkod aroaldaw dangan nagdodolot kan parehong sakripisyo sa dakul na beses. Alagad an mga sakripisyong ini dai nanggad makakapara kan mga kasalan. 12Alagad si Cristo nagdolot para sa mga kasalan nin saro sanang sakripisyo na nagdadanay sagkod lamang. Pakatapos, nagtukaw siya sa too nin Dios. 13Duman naghahalat siya sagkod na an saiyang mga kaiwal gibohon nin Dios na tungtongan kan saiyang mga bitis. 14Sa paagi nin saro sanang atang, ginibo niyang banal sagkod lamang an mga nalinigan niya. 15An Espiritu Santo nagpapatotoo man sato dapit kaini. Enot, nagsabi siya, 16”Ini an tipan na gigibohon ko sainda pakatapos kan mga aldaw na idto, an sabi nin Kagurangnan: Ibubugtak ko an sakong mga katogonan sa saindang mga puso, isusurat ko an mga iyan sa saindang mga isip.” 17Dangan nagsabi pa siya, “Lilingawan ko na nanggad an saindang mga kasalan asin an maraot nindang mga gibo.” 18Kaya kan an mga kasalan ipatawad na, dai na kaipuhan an mga dolot sa paghale kan mga kasalan. 19Kun siring, mga tugang, may pagsarig kitang maglaog sa Kabanal-banaleng Lugar huli sa dugo ni Jesus. 20Binuksan niya para sato an sarong bago saka buhay na dalan na naglagbas sa kurtina—boot sabihon, naglagbas sa saiyang hawak. 21Igwa kita nin dakulang padi na namamahala kan harong nin Dios. 22Kaya magdolok kita sa Dios nin tudok sa puso asin may masarig na pagtubod. Dumolok kita saiya na may malinig na konsyensya huli ta lininig na an satong mga puso saka nahugasan na nin malinig na tubig an satong mga hawak. 23Magdanay kitang masarig sa paglaom na ipinapahayag ta, huli ta mapapaniwalaan nyato an Dios na maotob kan saiyang panuga. 24Dapat hanapon nyato an paagi kun paano ta madara an satong kapwa sa pagkaminorootan saka sa paggibo nin marahay. 25Dai nyato pagpabayaan an satong mga pagtiripon, arog kan danay na ginigibo kan nagkapira. Kundi pakosogon ta an boot kan lambang saro, orog na ta aram nyatong harani na an Aldaw kan pag-abot nin Kagurangnan. 26Huli ta kun padagos kita sa tuyong pagkakasala pakatapos na mamidbidan ta an katotoohan, mayo na nin anoman na sakripisyo na makakahale kan satong mga kasalan. 27Kaya an dapat na sana nyatong gibohon iyo an maghalat sa takot kan paghukom saka kan naglalaad na kalayo na matunaw kan mga nagtutumang sa Dios! 28An siisay man na naglapas kan Katogonan ni Moises ginagadan na daing herak, sa patotoo nin duwa o tolong saksi. 29Kun siring, ano an mangyayari sa tawong nag-olog-olog kan Aki nin Dios, saka nagbasang-basang kan dugo kan tipan nin Dios na naglinig saiya, patin nag-insulto kan Espiritu nin biyaya? Isip-isipa kun gurano kagabat an padusa na itatao saiya! 30Huli ta midbid nyato an nagsabi, “Ako an mabalos, ako an mabayad.” Nagsabi pa siya, “Huhukoman nin Kagurangnan an saiyang banwaan.” 31Makangingirhat an padusa nin Dios na buhay sa mga tawong naggigibo nin siring! 32Giromdoma an nangyari saindo kan maliwanagan kamo kan ilaw nin Dios—dai kamo nadaog maski kadakul kan tinios nindo. 33May mga panahon na pinag-olog-olog saka pinasakitan kamo nin hayag; may panahon man na kadamay kamo kaidtong pinasakitan nin siring kaini. 34Dinamayan nindo an mga bilanggo, saka maogmang tinios nindo an pagkawara kan saindong mga pagsadiri kan agawon iyan saindo, huli ta aram nindo na igwa kamo nin mas marahay na pagsadiri, na magdadanay sagkod lamang. 35Kaya dai kamo mawaraan nin kosog nin boot huli ta may katimbang ining dakulang balos. 36Kaipuhan na magin matinios kamo tanganing magibo nindo an kabotan nin Dios; asin maako nindo an saiyang mga panuga. 37Huli ta nasasabi sa kasuratan, “Dikit na sanang panahon, siya na madigdi maabot na; dai siya mag-aabala. 38An tawong matanos, mabubuhay sa pagtubod; alagad kun sumibog siya, dai ko siya ikakaogma.” 39Alagad bako kita kabilang sa mga tawong minasibog dangan nawawara, kundi kabilang sa mga tawong nagtutubod asin huli kaiyan makakaligtas.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\